Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IsAmbulo 2:1-29

2  “Ingelosi+ yebandla lase-Efesu,+ yilobele lokhu: Yilezi izinto azishoyo lowo ophethe izinkanyezi eziyisikhombisa+ esandleni sakhe sokunene, yena ohamba phakathi kwezinti zezibani eziyisikhombisa zegolide,+  ‘Ngiyazazi izenzo zakho,+ nomshikashika wakho nokukhuthazela kwakho, nokuthi awukwazi ukubekezelela abantu ababi, nokuthi wabavivinya+ labo abathi bangabaphostoli+ bengebona, wabathola bengabaqambimanga.  Ubonisa nokukhuthazela,+ futhi uye wabekezela ngenxa yegama+ lami, wangakhathala.+  Noma kunjalo, nginalokhu ngawe, ukuthi awusenalo uthando owawunalo ekuqaleni.+  “‘Ngakho-ke khumbula lapho uwe khona, uphenduke,+ wenze izenzo zangaphambili. Uma ungenzi kanjalo, ngiyeza kuwe,+ futhi ngiyosusa uthi lwakho lwesibani+ endaweni yalo, ngaphandle uma uphenduka.  Nokho, unakho lokhu, ukuthi uyazizonda+ izenzo zehlelo likaNikolawu,+ engizizondayo nami.  Onendlebe makezwe lokho umoya+ okushoyo emabandleni: Lowo onqobayo+ ngiyomnika ukuba adle emthini wokuphila,+ osepharadesi likaNkulunkulu.’  “Ingelosi+ yebandla laseSmirna yilobele lokhu: Yilezi izinto azishoyo ‘owokuQala nowokuGcina,’+ owafa wabuye waphila,+  ‘Ngiyalwazi usizi nobumpofu bakho—kodwa ucebile+—nokuhlambalaza kwalabo abathi bona bangamaJuda+ bebe bengewona kodwa beyisinagoge likaSathane.+ 10  Ungazesabi izinto osazohlupheka ngazo.+ Bheka! UDeveli+ uzoqhubeka ephonsa abanye kini etilongweni ukuze nivivinywe ngokugcwele,+ ukuze futhi nibe nosizi+ izinsuku eziyishumi. Zibonakalise uthembekile kuze kube ngisho nasekufeni,+ khona-ke ngiyokunika umqhele wokuphila.+ 11  Onendlebe makezwe+ lokho umoya+ okushoyo emabandleni: Onqobayo+ akasoze athintwa ukufa kwesibili.’+ 12  “Ingelosi yebandla lasePhergamu yilobele lokhu: Yilezi izinto azishoyo lowo onenkemba ende ebukhali, esika nhlangothi zombili,+ 13  ‘Ngiyazi lapho uhlala khona, okungukuthi, lapho isihlalo sobukhosi sikaSathane sikhona; kodwa nokho uyaqhubeka ulibambé ngokuqinile igama lami,+ awuzange uluphike ukholo lwakho kimi+ ngisho nasezinsukwini zika-Antipase, ufakazi wami+ othembekileyo, owabulawa+ eceleni kwenu, lapho uSathane ehlala khona. 14  “‘Noma kunjalo, nginezinto ezimbalwa ngawe, ukuthi unabo lapho labo ababambelele ngokuqinile emfundisweni kaBhalami,+ owaqala ukufundisa uBhalaki+ ukubeka isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, ukuba badle izinto ezihlatshelwe izithombe nokuba bafebe.+ 15  Kanjalo, nawe ngokufanayo, unabo ababambelele ngokuqinile emfundisweni yehlelo likaNikolawu.+ 16  Ngakho-ke phenduka.+ Uma ungaphenduki, ngiyeza kuwe masinyane, futhi ngizokulwa+ nabo ngenkemba ende yomlomo wami.+ 17  “‘Onendlebe makezwe lokho umoya okushoyo emabandleni:+ Onqobayo+ ngiyomnika okwemana+ elifihliweyo, futhi ngiyomnika itshana elimhlophe, naphezu kwaleli tshana igama elisha+ elilotshiwe elingaziwa muntu ngaphandle kwalowo olamukelayo.’+ 18  “Ingelosi yebandla laseThiyathira+ yilobele ukuthi: Yilezi izinto ezishoyo iNdodana+ kaNkulunkulu, yona emehlo ayo anjengelangabi lomlilo,+ nezinyawo zayo zinjengethusi elicolekileyo,+ 19  ‘Ngiyazazi izenzo zakho, nothando lwakho,+ nokholo, nenkonzo, nokukhuthazela, nokuthi izenzo zakho+ zamuva zingaphezu kwezangaphambili.+ 20  “‘Noma kunjalo, nginalokhu ngawe, ukuthi ubekezelela lowo wesifazane uJezabeli,+ ozibiza ngokuthi ungumprofethikazi, ofundisa,+ adukise izinceku+ zami ukuba zifebe+ nokuba zidle izinto ezihlatshelwe izithombe.+ 21  Ngamnika isikhathi sokuba aphenduke,+ kodwa akazimisele ukuphenduka ebufebeni bakhe.+ 22  Bheka! Ngizomphonsa okhukhweni lwabagulayo, nalabo abaphinga naye ngibaphonse osizini olukhulu, ngaphandle uma bephenduka ezenzweni zakhe. 23  Abantwana bakhe ngizobabulala ngesifo esibulalayo, ukuze wonke amabandla azi ukuthi nginguye ohlola izinso nezinhliziyo, futhi ngizoninika ngabanye ngokwezenzo zenu.+ 24  “‘Nokho, kini nonke nina abanye eniseThiyathira, nonke nina eningenayo le mfundiso, nina kanye eningazange nizazi “izinto ezijulile zikaSathane,”+ njengoba kushiwo, ngithi: Angibeki noma yimuphi omunye umthwalo phezu kwenu.+ 25  Noma kunjalo, bambelelani ngokuqinile kulokho eninakho+ ngize ngifike. 26  Onqobayo futhi agcine izenzo zami kuze kube sekupheleni+ ngiyomnika igunya phezu kwezizwe,+ 27  igunya elifanayo nalelo nami engilamukele kuBaba, uyokwelusa abantu ngenduku yensimbi+ kangangokuthi bayophihlizwa babe izicucu njengezitsha zobumba,+ 28  futhi ngiyomnika inkanyezi yokusa.+ 29  Onendlebe makezwe lokho umoya+ okushoyo emabandleni.’+

Imibhalo yaphansi