Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 19:1-21

19  Ngemva kwalezi zinto, ngezwa izwi elikhulu lesixuku esikhulu ezulwini.+ Sathi: “Dumisani uJah!+ Insindiso+ nenkazimulo namandla ngokukaNkulunkulu wethu,+  ngoba izahlulelo zakhe ziyiqiniso futhi zilungile.+ Ngoba usikhiphile isahlulelo phezu kwesifebe esikhulu esonakalisa umhlaba ngobufebe baso, waliphindisela negazi lezinceku zakhe esandleni saso.”+  Ngaso leso sikhathi saphinda okwesibili sathi: “Dumisani uJah, nina bantu!+ Umusi ophuma kuso isifebe unyuka kuze kube phakade naphakade.”+  Abadala abangamashumi amabili nane+ nezidalwa ezine eziphilayo+ bawa phansi bakhulekela uNkulunkulu ohlezi+ esihlalweni sobukhosi, bathi: “Amen! Dumisani uJah!”+  Kwaphuma izwi esihlalweni sobukhosi lathi: “Dumisani uNkulunkulu wethu, nonke nina zinceku zakhe,+ ezimesabayo, ezincane nezinkulu.”+  Ngezwa futhi okwakunjengezwi lesixuku esikhulu, kunjengomsindo wamanzi amaningi nanjengomsindo wokuduma okukhulu kwezulu. Sathi: “Dumisani uJah,+ ngoba uJehova uNkulunkulu wethu, uMninimandla onke,+ uqalile ukubusa njengenkosi.+  Masijabule sichichime injabulo, futhi masimnike inkazimulo,+ ngoba umshado+ weWundlu ufikile+ nomkalo uzilungisile.+  Yebo, unikwé ukuba avunule ngelineni elikhanyayo, elihlanzekile, nelicolekileyo, ngoba ilineni elicolekileyo limelela izenzo ezilungileyo zabangcwele.”+  Yathi kimi: “Loba: Bayajabula abamenyelwe+ esidlweni sakusihlwa somshado weWundlu.”+ Yathi futhi kimi: “Lawa ngamazwi eqiniso kaNkulunkulu.”+ 10  Khona-ke ngawa phansi phambi kwezinyawo zayo ukuze ngiyikhulekele.+ Kodwa yathi kimi: “Qaphela! Ungakwenzi lokho!+ Ngimane nje ngiyinceku kanye nawe nabafowenu abanomsebenzi wokufakaza ngoJesu.+ Khulekela uNkulunkulu;+ ngoba ukufakaza ngoJesu yikho okuphefumulela ukuprofetha.”+ 11  Ngabona futhi izulu livulekile, bheka! ihhashi elimhlophe.+ Oligibele ubizwa ngokuthi oThembekileyo+ noQinisileyo,+ wahlulela futhi alwe ngokulunga.+ 12  Amehlo akhe ayilangabi lomlilo,+ nasekhanda lakhe kukhona imiqhele eminingi.+ Unegama+ elilotshiwe elingaziwa muntu ngaphandle kwakhe, 13  uvunule ngengubo yangaphandle efafazwe ngegazi,+ igama abizwa ngalo uLizwi+ KaNkulunkulu. 14  Amabutho ayesezulwini ayemlandela egibele amahhashi amhlophe, egqoké ilineni elimhlophe, elihlanzekile, elicolekileyo. 15  Emlonyeni wakhe kuphuma inkemba ende ebukhali,+ ukuze ashaye ngayo izizwe, futhi uyozelusa ngenduku yensimbi.+ Unyathela isikhamo sewayini+ sentukuthelo yolaka lukaNkulunkulu+ uMninimandla onke. 16  Engutsheni yakhe yangaphandle, ngisho nasethangeni lakhe, unegama elilotshiwe, iNkosi yamakhosi noMbusi wababusi.+ 17  Ngabona futhi ingelosi imi elangeni, yakhamuluka ngezwi elikhulu yathi kuzo zonke izinyoni+ ezindiza emkhathini: “Wozani lapha, buthanani ndawonye esidlweni sakusihlwa esikhulu sikaNkulunkulu, 18  ukuba nidle inyama+ yamakhosi nenyama yezinduna zamabutho nenyama yamadoda anamandla+ nenyama yamahhashi+ neyalabo abawagibele, nenyama yabo bonke, eyabakhululekile neyezigqila eyabancane nabakhulu.” 19  Ngabona futhi kubuthene ndawonye isilo sasendle+ namakhosi+ omhlaba namabutho awo ngenjongo yokulwa+ nalowo ohlezi ehhashini+ nebutho lakhe. 20  Isilo sasendle+ sabanjwa, kwabanjwa kanye naso nomprofethi wamanga+ owenza izibonakaliso+ phambi kwaso adukisa ngazo labo abamukela uphawu+ lwesilo sasendle nalabo abakhulekela umfanekiso waso.+ Baphonswa bobabili besaphila echibini lomlilo ovutha isibabule.+ 21  Kodwa bonke abanye babulawa ngenkemba ende yalowo osehhashini,+ inkemba eyaphuma emlonyeni wakhe.+ Zonke izinyoni+ zasutha+ inyama yabo.+

Imibhalo yaphansi