Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 18:1-24

18  Ngemva kwalezi zinto ngabona enye ingelosi yehla ezulwini, inegunya elikhulu;+ umhlaba wakhanyiswa inkazimulo yayo.+  Yakhamuluka ngezwi elinamandla,+ ithi: “Liwile! IBhabhiloni Elikhulu liwile,+ futhi liye laba yindawo yokuhlala yamademoni nendawo yokuquba yawo wonke umoya ongcolile+ nendawo yokuquba yazo zonke izinyoni ezingcolile nezizondekayo!+  Ngoba ngenxa yewayini lentukuthelo yobufebe balo izizwe zonke ziye zaba izisulu,+ namakhosi omhlaba afeba+ nalo, nabathengisi abahambahambayo+ bomhlaba baceba ngenxa yamandla okunethezeka kwalo kokungabi namahloni.”+  Ngezwa futhi elinye izwi livela ezulwini lithi: “Phumani kulo, bantu bami,+ uma ningafuni ukuhlanganyela nalo ezonweni zalo,+ futhi ningafuni ukwamukela ingxenye yezinhlupho zalo.  Ngoba izono zalo ziye zanqwabelana zaze zafika phezulu ezulwini,+ noNkulunkulu wazikhumbula izenzo zalo zokungalungi.+  Yenzani kulo njengokwenza kwalo,+ futhi nenze kulo ngokuphindwe kabili, yebo, siphindwe kabili isibalo sezinto elazenza;+ endebeni+ elafaka kuyo ingxube lifakeleni+ leyo ngxube iphindwe kabili.+  Ngezinga elazikhazimulisa futhi laphila ngalo ngokunethezeka kokungabi namahloni, linikeni ngalelo zinga ukuhlushwa nokulila.+ Ngoba enhliziyweni yalo liqhubeka lithi, ‘Ngihlezi njengendlovukazi,+ angiyena umfelokazi,+ futhi angisoze ngakubona ukulila.’+  Kungakho zizofika ngalusuku lunye izinhlupho zalo,+ ukufa nokulila nendlala, futhi liyoshiswa ngomlilo liphele,+ ngoba uJehova uNkulunkulu, olahlulele, unamandla.+  “Amakhosi+ omhlaba afeba nalo futhi aphila ngokunethezeka kokungabi namahloni ayokhala futhi azishaye elusizi ngalo,+ lapho ebuka umusi+ wokusha kwalo, 10  kuyilapho emela kude ngenxa yokwesaba ukuhlushwa kwalo, ethi,+ ‘Kwaze kwakubi, kwaze kwakubi, muzi omkhulu,+ Bhabhiloni, wena muzi onamandla, ngoba ukwahlulelwa kwakho kufike ngehora elilodwa!’+ 11  “Abathengisi abahambahambayo+ bomhlaba, nabo bayalikhalela futhi bayalililela,+ ngoba akusekho muntu oyophinde athenge impahla yabo, 12  impahla+ yegolide neyesiliva neyetshe eliyigugu neyamaparele neyelineni elicolekileyo neyokunsomi nekasilika neyokubomvu; nayo yonke into yokhuni olunephunga elimnandi nazo zonke izinhlobo zezinto zezinyo lendlovu nazo zonke izinhlobo zezinto ezenziwe ngokhuni oluyigugu nangethusi nangensimbi nangemabula;+ 13  kanye nesinamoni nesinongo saseNdiya nempepho namafutha anamakha nenhlaka yempepho newayini namafutha omnqumo nofulawa ocolekileyo nokolweni nezinkomo nezimvu, namahhashi nezinqodlana nezigqila nemiphefumulo yabantu.+ 14  Yebo, izithelo ezinhle umphefumulo wakho owawuzifisa+ awusenazo, nazo zonke izinto ezimnandi nezinto ezinhle zishabalale zakuphelela, abantu ngeke baphinde nanini bazithole.+ 15  “Abathengisi abahambahambayo+ balezi zinto, abaceba ngalo, bayomela kude ngenxa yokwesaba ukuhlushwa kwalo futhi bayokhala balile,+ 16  bathi, ‘Kwaze kwakubi, kwaze kwakubi—muzi omkhulu,+ ogqoké ilineni elicolekileyo nokunsomi nokubomvu, ohlotshiswe ngomhlobiso wegolide nangetshe eliyigugu neparele,+ 17  ngoba ingcebo enkulu kangaka iye yachithwa ngehora elilodwa!’+ “Bonke okaputeni bemikhumbi nabo bonke abantu abahamba olwandle beya nomaphi,+ namatilosi nabo bonke abaziphilisa ngolwandle, bamela kude+ 18  bakhamuluka njengoba bebuka umusi wokusha kwalo bathi, ‘Yimuphi umuzi onjengalo muzi omkhulu?’+ 19  Bazithela ngothuli emakhanda abo+ bakhamuluka, bekhala futhi belila,+ bathi, ‘Kwaze kwakubi, kwaze kwakubi—umuzi omkhulu, lowo bonke abanemikhumbi olwandle+ abaceba+ kuwo ngenxa yokunotha kwawo, ngoba uye wachithwa ngehora elilodwa!’+ 20  “Thokoza ngawo, wena zulu,+ nani bangcwele+ nani baphostoli+ nani baprofethi, ngoba uNkulunkulu uye wafuna ngokwahlulela ukuba kukhishwe isijeziso sawo ngenxa yenu!”+ 21  Ingelosi enamandla yaqukula itshe elinjengetshe lokugaya elikhulu+ yaliphonsa olwandle,+ yathi: “Kanjalo iBhabhiloni umuzi omkhulu liyophonswa phansi ngokusheshayo, futhi ngeke liphinde litholakale.+ 22  Umsindo wabahlabeleli ababetha ihabhu nowabaculi nowababethi bemitshingo nowabashayi becilongo awusayuphinde uzwakale kuwe,+ futhi akukho ngcweti yanoma yimuphi umsebenzi eyophinde itholakale kuwe, futhi akukho msindo wetshe lokugaya oyophinde uzwakale kuwe, 23  akukho kukhanya kwesibani okuyophinde kukhanye kuwe, futhi akukho zwi lomkhwenyana nelomlobokazi eliyophinde lizwakale kuwe;+ ngoba abathengisi bakho abahambahambayo+ babengamadoda omhlaba asezikhundleni eziphezulu,+ ngoba izizwe zonke zadukiswa ukusebenzelana kwakho nemimoya.+ 24  Yebo, kwatholakala kulo igazi+ labaprofethi+ nelabangcwele+ nelabo bonke abaye babulawa emhlabeni.”+

Imibhalo yaphansi