Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 17:1-18

17  Enye yezingelosi eziyisikhombisa ezazinezitsha eziyisikhombisa+ yeza yakhuluma nami, yathi: “Woza, ngizokubonisa ukwahlulelwa kwesifebe esikhulu+ esihlala phezu kwamanzi amaningi,+  amakhosi omhlaba afeba naso,+ kanti labo abahlala emhlabeni badakwa yiwayini lobufebe baso.”+  Yangithwala ngamandla omoya+ yangiyisa ehlane. Ngabona owesifazane ehlezi phezu kwesilo sasendle+ esinombala obomvu esasigcwele amagama enhlamba,+ sinamakhanda ayisikhombisa+ nezimpondo eziyishumi.  Owesifazane wayevunule ngokunsomi+ nokubomvu,+ ehlobe ngegolide nangetshe eliyigugu nangamaparele,+ esandleni sakhe ephethe indebe yegolide+ eyayigcwele izinengiso+ nezinto ezingcolile zobufebe bakhe.+  Ebunzini lakhe kwakulotshwe igama, imfihlakalo:+ “IBhabhiloni Elikhulu, unina wezifebe+ nowezinengiso zomhlaba.”+  Ngabona ukuthi owesifazane wayedakwe yigazi+ labangcwele negazi lofakazi bakaJesu.+ Nokho, lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu.+  Ngakho ingelosi yathi kimi: “Kungani uye wamangala? Ngizokutshela imfihlakalo yowesifazane+ neyesilo sasendle esimthwele nesinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi:+  Isilo sasendle owasibona sasikhona,+ kodwa asisekho, kodwa nokho sesizonyuka siphume kwalasha,+ futhi sizoya ekubhujisweni. Lapho bebona ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi isilo sasendle sasikhona, kodwa asisekho, kodwa sisazoba khona, labo abahlala emhlabeni bayobabaza bemangele, kodwa amagama abo awalotshwanga encwadini yokuphila+ kusukela ekusungulweni kwezwe.+  “Lapha kulapho kungena khona ukuhlakanipha:+ Amakhanda ayisikhombisa+ asho izintaba eziyisikhombisa,+ lapho kuhlezi khona owesifazane. 10  Futhi kukhona amakhosi ayisikhombisa: ayisihlanu asewile,+ enye ikhona,+ enye ayikafiki,+ kodwa lapho ifika kumelwe ihlale isikhashana.+ 11  Isilo sasendle esasikhona kodwa esingasekho,+ naso ngokwaso siyinkosi yesishiyagalombili, kodwa evela kulawa ayisikhombisa, futhi siya ekubhujisweni. 12  “Izimpondo eziyishumi owazibona zisho amakhosi ayishumi,+ angakawamukeli umbuso, kodwa ayalamukela igunya njengamakhosi ihora linye kanye nesilo sasendle. 13  Lawa anomqondo owodwa, ngakho anika isilo sasendle amandla awo negunya lawo.+ 14  Lawa ayokulwa neWundlu,+ kodwa, ngenxa yokuthi liyiNkosi yamakhosi noMbusi wababusi,+ iWundlu liyowanqoba.+ Labo ababiziweyo nabakhethiweyo nabathembekileyo abakanye nalo, nabo bayowanqoba.”+ 15  Ithi kimi: “Amanzi owawabona, lapho isifebe sihlezi khona, asho abantu nezixuku nezizwe nezilimi.+ 16  Izimpondo eziyishumi+ owazibona, nesilo sasendle,+ lezi ziyosizonda isifebe+ zisenze incithakalo zisihambise nqunu, ziyoyidla ziyiqede inyama yaso futhi zisishise ngomlilo siphele.+ 17  Ngoba uNkulunkulu ukufake ezinhliziyweni zazo ukuba zifeze umqondo wakhe,+ nokuba zifeze ngisho nomqondo wazo owodwa ngokunika isilo sasendle+ umbuso wazo, kuze kube yilapho esefezekile amazwi kaNkulunkulu.+ 18  Owesifazane+ owambona usho umuzi omkhulu onombuso phezu kwamakhosi omhlaba.”+

Imibhalo yaphansi