IsAmbulo 13:1-18

13  Wama esihlabathini+ solwandle. Ngabona isilo sasendle+ sinyuka siphuma olwandle,+ sinezimpondo eziyishumi+ namakhanda ayisikhombisa,+ ezimpondweni zaso kunemiqhele eyishumi, kodwa emakhanda aso kunamagama enhlamba.+  Isilo sasendle engasibona sasinjengengwe,+ kodwa izinyawo zaso zinjengezebhere,+ nomlomo waso unjengomlomo wengonyama.+ Udrako+ wanika isilo amandla aso nesihlalo saso sobukhosi negunya elikhulu.+  Ngabona futhi elinye lamakhanda aso kunjengokungathi lihlatshelwe ukufa, kodwa igalelo elibulalayo+ elalilitholile lalashwa, wonke umhlaba walandela isilo sasendle uncoma.  Wakhulekela udrako ngoba wanika isilo sasendle igunya, futhi wakhulekela isilo sasendle ngala mazwi: “Ubani onjengesilo sasendle, ubani ongalwa naso na?”  Sanikwa umlomo okhuluma izinto ezinkulu+ nenhlamba,+ sanikwa negunya lokuphatha izinyanga ezingamashumi amane nambili.+  Sahlambalaza+ uNkulunkulu, sahlambalaza igama lakhe nendawo yakhe yokuhlala, yebo labo abahlala ezulwini.+  Sanikwa+ ukuba silwe nabangcwele sibanqobe,+ sanikwa igunya phezu kwazo zonke izinhlanga nabantu nezilimi nezizwe.  Bonke abahlala emhlabeni bayosikhulekela; okungekho noyedwa kubo ogama lakhe lilotshwe emqulwini+ wokuphila weWundlu elabulawa,+ kusukela ekusungulweni kwezwe.+  Uma umuntu enendlebe, makezwe.+ 10  Uma umuntu ehloselwe ukuthunjwa, uya ekuthunjweni.+ Uma umuntu eyobulala ngenkemba, kumelwe abulawe ngenkemba.+ Lapha kulapho kusho khona ukukhuthazela+ nokholo+ lwabangcwele.+ 11  Ngabona esinye isilo sasendle+ sinyuka siphuma emhlabeni,+ sinezimpondo ezimbili njengewundlu, kodwa saqala ukukhuluma njengodrako.+ 12  Sisebenzisa lonke igunya lesilo sasendle+ sokuqala phambi kwaso. Senza ukuba umhlaba nalabo abahlala kuwo bakhulekele isilo sasendle sokuqala, esigalelo laso elibulalayo esasilitholile lalashwa.+ 13  Senza izibonakaliso ezinkulu+ emehlweni esintu, size sehlisele nomlilo emhlabeni uvela ezulwini. 14  Sidukisa abahlala emhlabeni, ngenxa yezibonakaliso esanikwa ukuba sizenze emehlweni esilo sasendle, kuyilapho sitshela abahlala emhlabeni ukuba basenzele umfanekiso+ isilo sasendle esasithole igalelo lenkemba+ kodwa nokho salulama. 15  Sanikwa ukuba sinike umfanekiso wesilo sasendle umoya, ukuze lo mfanekiso wesilo sasendle ukhulume futhi ubangele ukuba kubulawe bonke abangasoze nganoma iyiphi indlela bawukhulekele umfanekiso+ wesilo sasendle. 16  Futhi siphoqa bonke abantu,+ abancane nabakhulu, abacebile nabampofu, abakhululekile nezigqila, ukuba banikwe uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo,+ 17  nokuba kungabikho muntu ongase akwazi ukuthenga noma ukuthengisa ngaphandle komuntu onophawu, igama+ lesilo sasendle noma isibalo segama laso.+ 18  Lapha kulapho kungena khona ukuhlakanipha: Ohlakaniphile makabale isibalo sesilo sasendle, ngoba siyisibalo somuntu;+ futhi isibalo saso singamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha.+

Imibhalo yaphansi