Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

IsAmbulo 12:1-17

12  Kwabonakala isibonakaliso esikhulu+ ezulwini, owesifazane+ evunule ngelanga, nenyanga ingaphansi kwezinyawo zakhe, nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi nambili,  futhi wayekhulelwe. Uyakhala ngenxa yezinhlungu+ zakhe nangemihelo yakhe yokubeletha.  Kwabonakala esinye isibonakaliso ezulwini, bheka! udrako+ omkhulu onombala onjengomlilo, onamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi nasemakhanda akhe kunemiqhele eyisikhombisa;  umsila wakhe+ udonsa ingxenye yesithathu yezinkanyezi+ zezulu, waziphonsa phansi emhlabeni.+ Udrako waqhubeka emi phambi kowesifazane+ owayesezobeletha,+ ukuze kuthi lapho esebelethile, ashwabadele+ umntanakhe.  Wabeletha indodana,+ owesilisa, ozokwelusa izizwe zonke ngenduku yensimbi.+ Umntanakhe wathathwa wayiswa kuNkulunkulu nasesihlalweni sakhe sobukhosi.+  Owesifazane wabalekela ehlane,+ lapho enendawo khona ayilungiselelwe uNkulunkulu, ukuba bamondle+ lapho izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha.+  Kwagqashuka impi ezulwini: UMikayeli+ nezingelosi zakhe balwa nodrako, nodrako nezingelosi zakhe balwa  kodwa akazange anqobe, nendawo yabo ayibange isatholakala ezulwini.  Ngakho waphonswa phansi udrako omkhulu,+ inyoka+ yokuqala, lowo obizwa ngokuthi uDeveli+ noSathane,+ odukisa umhlaba wonke owakhiwe;+ waphonswa phansi emhlabeni,+ nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye naye. 10  Ngezwa izwi elikhulu ezulwini lithi: “Manje isikhona insindiso,+ namandla,+ nombuso kaNkulunkulu wethu+ negunya likaKristu wakhe,+ ngoba ummangaleli wabafowethu uphonswe phansi, lowo obamangalela imini nobusuku phambi kukaNkulunkulu wethu!+ 11  Bamnqoba+ ngenxa yegazi leWundlu+ nangenxa yezwi lokufakaza kwabo,+ bangayithanda imiphefumulo yabo+ ngisho nalapho bebhekene nokufa. 12  Ngenxa yalokhu, thokozani nina mazulu nani enihlala kuwo!+ Mayé+ ngomhlaba nangolwandle,+ ngoba uDeveli wehlele kini, ethukuthele kakhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane.”+ 13  Manje lapho udrako ebona ukuthi uphonswe phansi emhlabeni,+ washushisa owesifazane+ owabeletha umntwana wesilisa. 14  Kodwa owesifazane wanikwa amaphiko amabili okhozi olukhulu,+ ukuze andizele ehlane+ endaweni yakhe; yilapho ondliwa khona+ isikhathi nezikhathi nengxenye yesikhathi+ kude nenyoka.+ 15  Inyoka yakhipha amanzi+ anjengomfula emlonyeni wayo ngemva kowesifazane, ukuze aminziswe yilo mfula.+ 16  Kodwa umhlaba wamsiza owesifazane,+ futhi umhlaba wavula umlomo wawo wagwinya umfula udrako ayewukhiphe emlonyeni wakhe. 17  Udrako wagcwala ulaka ngowesifazane,+ wahamba wayokulwa nabaseleyo benzalo yakhe, abagcina imiyalo kaNkulunkulu futhi benomsebenzi wokufakaza+ ngoJesu.

Imibhalo yaphansi