Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

IsAmbulo 11:1-19

11  Nganikwa umhlanga onjengenduku+ njengoba yayithi: “Sukuma ulinganise indlu engcwele kaNkulunkulu yethempeli+ ne-altare nabakhulekela kuyo.  Kodwa igceke elingaphandle+ kwendlu engcwele yethempeli, lona liyeke ngokuphelele, ngoba linikwe izizwe,+ futhi umuzi ongcwele+ ziyowunyathela ngezinyawo izinyanga ezingamashumi amane nambili.+  Ngizobangela ofakazi bami ababili+ ukuba baprofethe+ izinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi ayisithupha begqoke indwangu yamasaka.”+  Laba bafanekiselwa iminqumo emibili+ nayizinti zezibani ezimbili+ futhi bami phambi kweNkosi yomhlaba.+  Uma noma ubani efuna ukubalimaza, kuphuma umlilo emilonyeni yabo ushwabadele izitha zabo;+ uma noma ubani engase afune ukubalimaza, kumelwe abulawe ngale ndlela.  Laba banegunya lokuvala izulu+ ukuba imvula ingani+ phakathi nezinsuku zokuprofetha kwabo, futhi banegunya phezu kwamanzi lokuwaphendula abe yigazi+ nelokushaya umhlaba ngazo zonke izinhlobo zezinhlupho kaningi ngangokuthanda kwabo.  Lapho sebeqede ukufakaza kwabo, isilo sasendle esinyuka siphuma kwalasha+ siyokulwa nabo sibanqobe futhi sibabulale.+  Izidumbu zabo ziyoba sendleleni ebanzi yomuzi omkhulu lowo ngomqondo ongokomoya obizwa ngokuthi iSodoma+ neGibhithe, lapho neNkosi yabo yabethelwa khona.+  Abanye kubantu nezinhlanga nezilimi nezizwe+ bayozibuka izidumbu zabo izinsuku ezintathu nengxenye,+ bangavumi ukuba izidumbu zabo zingcwatshwe. 10  Abahlala emhlabeni bayajabula+ ngabo futhi bayazijabulisa, bayothumelelana izipho,+ ngoba laba baprofethi ababili babahlupha labo abahlala emhlabeni. 11  Ngemva kwalezo zinsuku ezintathu nengxenye+ umoya wokuphila ovela kuNkulunkulu wangena kubo,+ bama ngezinyawo, labo ababebabona, behlelwa ukwesaba okukhulu. 12  Bezwa izwi elikhulu+ livela ezulwini lithi kubo: “Khuphukelani lapha.”+ Bakhuphukela ezulwini ngefu, nezitha zabo zababona. 13  Ngalelo hora kwaba nokuzamazama komhlaba okukhulu, ingxenye yeshumi+ yomuzi yawa; abantu abayizinkulungwane eziyisikhombisa babulawa ukuzamazama komhlaba, bonke abanye bethuka bakhazimulisa uNkulunkulu wezulu.+ 14  Umaye wesibili+ udlulile. Bheka! Umaye wesithathu uyeza masinyane. 15  Ingelosi yesikhombisa yashaya icilongo layo.+ Kwaba khona amazwi amakhulu ezulwini, athi: “Umbuso wezwe ngempela usungumbuso weNkosi yethu+ nokaKristu wayo,+ iyobusa njengenkosi kuze kube phakade naphakade.”+ 16  Abadala+ abangamashumi amabili nane ababehlezi phambi kukaNkulunkulu ezihlalweni zabo zobukhosi bawa ngobuso+ bakhulekela uNkulunkulu,+ 17  bathi: “Siyakubonga,+ Jehova Nkulunkulu, Mninimandla onke,+ okhona+ nowayekhona, ngoba uthathe amandla akho amakhulu+ waqala ukubusa njengenkosi.+ 18  Kodwa izizwe zaba nolaka, nolaka lwakho lwafika, nesikhathi esimisiwe sokwahlulela abafileyo, nokuzinika umvuzo+ wazo izinceku zakho abaprofethi,+ nabangcwele nalabo abesaba igama lakho, abancane nabakhulu,+ nokuchitha+ abachitha umhlaba.”+ 19  Indlu engcwele kaNkulunkulu yethempeli elisezulwini+ yavulwa, kwabonakala umphongolo+ wesivumelwano sakhe usendlini yakhe engcwele yethempeli.+ Kwaba khona imibani, namazwi, nokuduma kwezulu, nokuzamazama komhlaba, nesichotho esikhulu.

Imibhalo yaphansi