IsAmbulo 1:1-20

1  Isambulo+ sikaJesu Kristu, uNkulunkulu amnika sona,+ ukuze abonise izinceku zakhe+ izinto okumelwe zenzeke maduzane.+ Wathuma ingelosi yakhe, + wasethula ngayo ngezibonakaliso+ encekwini yakhe uJohane,+  owafakazela izwi alinikezwa+ uNkulunkulu nobufakazi obanikezwa nguJesu Kristu,+ ngisho nazo zonke izinto azibona.  Uyajabula+ lowo ofunda ngokuzwakalayo+ nalabo abezwa amazwi alesi siprofetho,+ futhi abagcina izinto ezilotshwe kuso;+ ngoba isikhathi esimisiwe siseduze.+  UJohane emabandleni ayisikhombisa+ esifundeni sase-Asiya: Kwangathi ningaba nomusa ongafanelwe nokuthula okuvela “kuLowo okhona nowayekhona nozayo,”+ nasemimoyeni eyisikhombisa+ ephambi kwesihlalo sakhe sobukhosi,  nakuJesu Kristu, “uFakazi Othembekileyo,”+ “Izibulo kwabavela kwabafileyo,”+ “noMbusi wamakhosi omhlaba.”+ Kuye osithandayo+ nowasikhulula ezonweni zethu ngegazi lakhe siqu+  wasenza saba ngumbuso,+ abapristi+ kuNkulunkulu wakhe noYise—yebo, inkazimulo namandla makube kuye kuze kube phakade.+ Amen.  Bhekani! Uyeza kanye namafu,+ wonke amehlo ayombona,+ nalabo abamgwazayo;+ zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya zilusizi ngenxa yakhe.+ Yebo, Amen.  “Ngingu-Alfa no-Omega,”+ kusho uJehova uNkulunkulu, “Okhona nowayekhona nozayo,+ uMninimandla onke.”+  Mina Johane, umfowenu nomhlanganyeli kanye nani osizini+ nasembusweni+ nasekukhuthazeleni+ kanye noJesu,+ ngaba sesiqhinganeni esibizwa ngokuthi iPhatmose ngenxa yokukhuluma ngoNkulunkulu nangenxa yokufakaza ngoJesu.+ 10  Ngokuphefumulelwa+ ngaba+ sosukwini lweNkosi,+ futhi ngezwa ngemva kwami izwi elinamandla+ elinjengelecilongo, 11  lithi: “Lokho okubonayo kulobe+ emqulwini, uwuthumele emabandleni ayisikhombisa,+ elase-Efesu+ nelaseSmirna+ nelasePhergamu+ nelaseThiyathira+ nelaseSardesi+ nelaseFiladelfiya+ nelaseLawodikeya.”+ 12  Ngaphenduka ukuze ngibone izwi elalikhuluma nami, sengiphendukile, ngabona izinti zezibani+ eziyisikhombisa zegolide, 13  naphakathi kwezinti zezibani ngabona othile ofana nendodana yomuntu,+ egqoké ingubo eyayifinyelela phansi ezinyaweni, ezibeleni ebophe ibhande legolide. 14  Ngaphezu kwalokho, ikhanda nezinwele zakhe kwakumhlophe+ njengoboya obumhlophe, njengeqhwa, namehlo akhe enjengelangabi lomlilo;+ 15  izinyawo zakhe zazinjengethusi+ elicolekileyo lapho libengezela esithandweni somlilo; izwi lakhe+ lalinjengomsindo wamanzi amaningi. 16  Esandleni sakhe sokunene wayephethe izinkanyezi eziyisikhombisa,+ emlonyeni wakhe kuphuma inkemba+ ende ebukhali esika nhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo.+ 17  Lapho ngimbona, ngawa njengokungathi ngifile ngasezinyaweni zakhe. Wabeka isandla sakhe sokunene phezu kwami wathi: “Ungesabi.+ NgingowokuQala+ nowokuGcina,+ 18  nophilayo;+ ngaba ngofileyo,+ kodwa, bheka! ngiyaphila kuze kube phakade naphakade,+ futhi nginezihluthulelo zokufa+ nezeHayidesi.+ 19  Ngakho-ke, loba izinto ozibonile, nezinto ezenzekayo nezinto ezizokwenzeka ngemva kwalezi.+ 20  Ngokuqondene nemfihlo engcwele yezinkanyezi eziyisikhombisa+ oziboné esandleni sami sokunene, neyezinti zezibani+ eziyisikhombisa zegolide: Izinkanyezi eziyisikhombisa zisho izingelosi zamabandla ayisikhombisa, kanti izinti zezibani eziyisikhombisa zisho amabandla ayisikhombisa.+

Imibhalo yaphansi