Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 7:1-27

7  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Kepha wena, ndodana yomuntu, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo ezweni lakwa-Israyeli, ‘Ukuphela, ukuphela, kufikile phezu kwemikhawulo yomine yezwe.+  Manje ukuphela kuphezu kwakho,+ futhi ngizothumela intukuthelo yami kuwe, ngikwahlulele ngokwezindlela zakho+ ngehlisele phezu kwakho zonke izinto zakho ezinengekayo.  Iso lami ngeke likuhawukele,+ futhi ngeke ngibe nabubele, ngoba ngizozehlisela phezu kwakho izindlela zakho, futhi izinto zakho ezinengekayo zizoba phakathi kwakho;+ nizokwazi ukuthi nginguJehova.’+  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Inhlekelele, inhlekelele eyingqayizivele, bheka! iyeza.+  Ukuphela ngokwakho kumelwe kufike.+ Ukuphela kumelwe kufike; kumelwe kukuvukele. Bheka! Kuyeza.+  Igoda lezimbali kumelwe lifike kuwe, wena owakhile ezweni, isikhathi kumelwe sifike, usuku lusondele.+ Kukhona isiphithiphithi, hhayi ukumemeza kwezintaba.  “‘Manje ngokushesha ngizothululela phezu kwakho ukufutheka kwami,+ futhi ngizoyiphelelisa intukuthelo yami kuwe,+ ngikwahlulele ngokwezindlela zakho+ ngehlisele phezu kwakho zonke izinto zakho ezinengekayo.  Iso lami ngeke lihawukele+ futhi ngeke ngibe nabubele.+ Ngizoletha phezu kwakho ngokwezindlela zakho, futhi izinto zakho ezinengekayo ziyoba phakathi kwakho;+ niyokwazi ukuthi yimina Jehova oshayayo.+ 10  “‘Bheka! Lolo suku! Bheka! Luyeza.+ Igoda lezimbali liphumile.+ Induku iqhakazile.+ Ukugabadela kuhlumile.+ 11  Ubudlova ngokwabo buvukile baba yinduku yobubi.+ Akuveli kubo, futhi akuveli engcebweni yabo; akuveli kubo ngokwabo, futhi akukho kuvelela kubo. 12  Isikhathi kumelwe sifike, usuku kumelwe lufike. Umthengi, makangajabuli;+ nomthengisi, makangalili, ngoba kukhona umuzwa ovuthayo ngokumelene naso sonke isixuku salo. 13  Ngoba umthengisi ngeke abuyele kokwathengiswa, lapho ukuphila kwabo kusephakathi kwabaphilayo; ngoba umbono ungowaso sonke isixuku salo. Akekho oyobuya, futhi yilowo nalowo ngeke akuzuze ukuphila kwakhe ngesiphambeko sakhe. 14  “‘Kushaywé icilongo+ futhi wonke umuntu uzilungiselele, kodwa akukho muntu oya empini, ngoba umuzwa wami ovuthayo umelene naso sonke isixuku salo.+ 15  Inkemba+ ingaphandle, isifo esiwumshayabhuqe nendlala kungaphakathi.+ Noma ubani osendle, uyofa ngenkemba, nanoma obani abasemzini, bayoshwabadelwa yindlala nesifo esiwumshayabhuqe.+ 16  Ngokuqinisekile abaphunyukile babo bayophunyuka,+ ezintabeni babe njengamajuba asezigodini,+ wonke agqumayo, ngamunye esiphambekweni sakhe. 17  Kepha zonke izandla zilokhu ziyetha;+ futhi wonke amadolo, alokhu econsa amanzi.+ 18  Babhincé indwangu yesaka,+ futhi bambozwe ukuqhaqhazela;+ bonke ubuso bunamahloni+ nawo wonke amakhanda anempandla.+ 19  “‘Isiliva labo bayoliphonsa ezitaladini, igolide labo liyoba yinto enyanyekayo. Isiliva labo negolide labo ngeke kukwazi ukubakhulula ngosuku lokufutheka kukaJehova.+ Ngeke bayanelise imiphefumulo yabo, namathumbu abo ngeke bawagcwalise, ngoba kube yisikhubekiso esibangela isiphambeko sabo.+ 20  Umfekethiso womhlobiso wakhe umuntu—umuntu uwubeke njengesizathu sokuziqhenya; imifanekiso yabo enengekayo,+ izinto zabo eziyisinengiso,+ bazenzé ngawo. Kungaleso sizathu ngizowenza ube yinto enyanyekayo kubo.+ 21  Ngizowunikela esandleni sezihambi ziwuphange ngiwunikele nakwababi bomhlaba ube yimpango,+ futhi ngokuqinisekile bayowungcolisa. 22  “‘Ngiyobufulathelisa ubuso bami kubo,+ futhi empeleni bayoyingcolisa indawo yami ecashile, futhi abaphangi bayongena ngempela kuyo bayingcolise.+ 23  “‘Yenza iketanga,+ ngoba izwe ligcwele ukwahlulela okuchaphazelwe yigazi+ nomuzi ugcwele ubudlova.+ 24  Ngiyoletha ababi kunabo bonke bezizwe,+ futhi bayothatha izindlu zabo zibe ngezabo,+ futhi ngiyobangela ukuba ukuziqhenya kwabanamandla kuphele,+ nezindlu zabo ezingcwele ziyongcoliswa.+ 25  Kuyofika ubuhlungu, futhi bayofuna ukuthula kodwa ngeke kube khona.+ 26  Kuyofika okubi phezu kokubi,+ futhi kuyovela umbiko phezu kombiko, empeleni abantu bayofuna umbono kumprofethi,+ futhi umthetho ngokwawo uyoshabalala kumpristi neseluleko emadodeni amadala.+ 27  Inkosi ngokwayo iyolila;+ ngisho nesikhulu siyokwembatha incithakalo,+ nazo kanye izandla zabantu bezwe ziyophazamiseka. Ngiyokwenza kubo ngokuvumelana nendlela yabo,+ futhi ngiyobahlulela ngezahlulelo zabo;+ bayokwazi ukuthi nginguJehova.’”+

Imibhalo yaphansi