Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 5:1-17

5  “Wena ndodana yomuntu, zithathele inkemba ebukhali. Uzoyithatha ibe njengensingo yabagundi bezinwele, futhi kumelwe uyidlulise phezu kwekhanda lakho naphezu kwentshebe yakho,+ futhi uzithathele isikali sokukala uzihlukanise izinwele zibe izingxenye.  Ingxenye yesithathu uzoyishisa ngomlilo phakathi nomuzi lapho nje izinsuku zokuvimbezela seziphelele.+ Kumelwe uthathe enye ingxenye yesithathu. Yona uzoyishaya ngenkemba nxazonke zawo,+ kuthi ingxenye yesithathu yokugcina uyihlakaze emoyeni, futhi ngiyohosha inkemba ngemva kwabo.+  “Futhi kumelwe uthathe kuzo ezimbalwa uzisonge ngomphetho wengubo yakho.+  Ezinye zazo uzozithatha uziphonse phakathi komlilo uzishise ngomlilo zilothe. Kuwo kuyophuma umlilo uye kuyo yonke indlu ka-Israyeli.+  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Leli yiJerusalema. Ngilibeké phakathi kwezizwe, lizungezwé amazwe.  Ladlubulunda ezinqumweni zami zokwahlulela ngobubi obungaphezu kobezizwe,+ nasezimisweni zami ngaphezu kwamazwe alizungezile, ngoba lazala izinqumo zami zokwahlulela, futhi ngokuqondene nezimiso zami, alihambanga ngazo.’+  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi naninesiyaluyalu+ ngaphezu kwezizwe ezinizungezile, anihambanga ngezimiso zami futhi anizenzanga+ izinqumo zami zokwahlulela; kodwa nenza ngokwezinqumo zokwahlulela zezizwe ezinizungezile, akunjalo?+  ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka, ngimelene nawe, wena muzi, yebo mina,+ futhi ngizokhipha phakathi kwakho izinqumo zokwahlulela phambi kwamehlo ezizwe.+  Ngizokwenza kuwe lokho engingazange ngikwenze futhi engingeke ngiphinde ngikwenze okufana nakho ngenxa yazo zonke izinto zakho ezinengekayo.+ 10  “‘“Ngakho-ke obaba bayodla amadodana phakathi kwakho,+ namadodana ayodla oyise, futhi ngiyokwenza kuwe izenzo zokwahlulela futhi abasele kuwe ngibahlakazele kuyo yonke imimoya.”’+ 11  “‘Ngakho-ke kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngokuqinisekile ngesizathu sokuthi yindlu yami engcwele enayingcolisa ngazo zonke izinengiso+ zenu nangazo zonke izinto zenu ezinengekayo,+ yimi futhi ozoninciphisa+ futhi iso lami ngeke lihawukele+ nami ngeke ngiwubonise umusa.+ 12  Ingxenye yesithathu kini—iyofa ngesifo esiwumshayabhuqe,+ futhi iyoqedwa yindlala phakathi kwenu.+ Enye ingxenye yesithathu—iyowa ngenkemba nxazonke zakho. Ingxenye yesithathu yokugcina ngiyoyihlakazela kuyo yonke imimoya,+ futhi ngiyohosha inkemba ngemva kwayo.+ 13  Ngokuqinisekile intukuthelo yami iyopheleliswa+ futhi ngiyobhodlela ukufutheka kwami phezu kwabo+ ngiziduduze;+ futhi bayokwazi ukuthi mina, Jehova, ngikhulumile ekuphikeleleni kwami ngifuna ukuzinikela kimi kuphela,+ lapho ngiphelelisa ukufutheka kwami phezu kwabo. 14  “‘Ngiyokwenza ube yindawo ebhuqiwe nesihlamba phakathi kwezizwe ezikuzungezile phambi kwamehlo abo bonke abantu abadlulayo.+ 15  Uyoba yisihlamba+ nesisulu sokwethukwa,+ isibonelo esiyisixwayiso+ nento eyesabekayo ezizweni ezikuzungezile, lapho ngenza kuwe izenzo zokwahlulela ngentukuthelo nangokufutheka nangokusola okunokufutheka.+ Mina, Jehova, ngikhulumile. 16  “‘Lapho ngithumela kubo imicibisholo elimazayo yendlala,+ eyoba ngeyokuchitha, imicibisholo engiyoyithumela ukuze nginichithe,+ ngisho nendlala ngiyoyandisa kini futhi ngiyoziphula izinduku zenu okulengiswa kuzo izinkwa ezimise okwesongo.+ 17  Ngiyothumela kini indlala nezilo zasendle ezilimazayo,+ ziniphuce abantwana, futhi isifo esiwumshayabhuqe+ negazi+ kuyodabula phakathi kwenu, futhi ngiyoletha nenkemba phezu kwenu.+ Mina, Jehova ngikhulumile.’”

Imibhalo yaphansi