Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 48:1-35

48  “Yilawa amagama ezizwe. Ukusuka emkhawulweni osenyakatho, ohlangothini olungasendleleni yaseHetiloni+ kuya ekungeneni eHamati,+ eHazari-enani,+ umngcele weDamaseku ngasenyakatho, ohlangothini lweHamati; kumelwe libe nomngcele osempumalanga nosentshonalanga, uDani+ isabelo esisodwa.  Emngceleni kaDani, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, u-Asheri+ esisodwa.  Emngceleni ka-Asheri, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uNafetali+ esisodwa.  Emngceleni kaNafetali, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uManase+ esisodwa.  Emngceleni kaManase, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, u-Efrayimi+ esisodwa.  Emngceleni ka-Efrayimi, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uRubeni+ esisodwa.  Emngceleni kaRubeni, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uJuda+ esisodwa.  Emngceleni kaJuda, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, umnikelo okufanele niwunikele kufanele ube yizingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ububanzi,+ ubude bube ngokwesinye sezabelo kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga. Indlu engcwele kumelwe ibe phakathi kwawo.+  “Ngokuqondene nomnikelo okufanele niwunikele kuJehova, ubude buyoba yizingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ububanzi bube izinkulungwane eziyishumi. 10  Kulezi zingalo kufanele kube khona umnikelo ongcwele wabapristi,+ enyakatho izingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu, entshonalanga kube ububanzi obuyizinkulungwane eziyishumi, empumalanga ububanzi obuyizinkulungwane eziyishumi, eningizimu ubude obuyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu. Indlu kaJehova engcwele kumelwe ibe phakathi kwazo.+ 11  Uyoba ngowabapristi, labo abangcwelisiwe emadodaneni kaZadoki,+ abanakekela isibopho esiphathelene nami, abangazange baduke lapho abantwana bakwa-Israyeli beduka, njengoba nje amaLevi aduka.+ 12  Kumelwe babe nomnikelo ovela emnikelweni wezwe njengento engcwelengcwele, emngceleni wamaLevi.+ 13  “Eceleni nje kwendawo yabapristi, amaLevi kufanele abe+ nezingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ubude, neziyizinkulungwane eziyishumi ububanzi; sebubonke ubude buyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu nobubanzi buyizinkulungwane eziyishumi.+ 14  Akufanele bathengise noma iyiphi ingxenye yawo, futhi umuntu akufanele awenane, noma abangele ukuba ingxenye yezwe eyikhethelo isibili isuke kubo; ngoba uyinto engcwele kuJehova.+ 15  “Ngokuqondene nezingalo eziyizinkulungwane ezinhlanu ezisele ebubanzini eziseceleni kwezinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu, zona ziyinto engcolile yomuzi,+ zingezendawo yokuhlala, namadlelo. Umuzi kumelwe ube phakathi kwazo.+ 16  Yilezi izilinganiso zomuzi: umngcele osenyakatho yizingalo eziyizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu, umngcele oseningizimu yizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu, umngcele osempumalanga yizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu, umngcele osentshonalanga yizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu. 17  Umuzi kumelwe ube nedlelo,+ enyakatho izingalo ezingamakhulu amabili namashumi amahlanu, eningizimu amakhulu amabili namashumi amahlanu, empumalanga amakhulu amabili namashumi amahlanu, entshonalanga amakhulu amabili namashumi amahlanu. 18  “Indawo esele ebudeni iyolingana ncamashí nomnikelo ongcwele,+ izingalo eziyizinkulungwane eziyishumi empumalanga, neziyizinkulungwane eziyishumi entshonalanga; kufanele ilingane ncamashí nomnikelo ongcwele, umkhiqizo wayo kumelwe ube ngowesinkwa sabakhonza umuzi.+ 19  Labo abakhonza umuzi abavela kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli bayoyilima.+ 20  “Usuwonke umnikelo uyizingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu ngezinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu. Kufanele ninikele ngengxenye enezinhlangothi ezine ezilinganayo njengomnikelo ongcwele kanye nefa lomuzi. 21  “Indawo esele kuyoba ngeyesikhulu,+ kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi lomnikelo ongcwele nolwefa lomuzi,+ eceleni kwendawo eyizingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu yomnikelo kuze kube semngceleni osempumalanga; nasentshonalanga eceleni kwendawo eyizingalo eziyizinkulungwane ezingamashumi amabili nanhlanu kuze kube semngceleni osentshonalanga.+ Isabelo sesikhulu siyolingana ncamashí nezabelo. Umnikelo ongcwele nendlu engcwele yeNdlu kuyoba phakathi nako. 22  “Ngokuqondene nefa lamaLevi nefa lomuzi, kufanele abe phakathi kwalokho okungokwesikhulu. Indawo ephakathi komngcele kaJuda+ nomngcele kaBhenjamini iyoba eyesikhulu. 23  “Ngokuqondene nazo zonke ezinye izizwe, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uBhenjamini+ isabelo esisodwa. 24  Ngasemngceleni kaBhenjamini, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uSimeyoni+ esisodwa. 25  Ngasemngceleni kaSimeyoni, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, u-Isakare+ esisodwa. 26  Ngasemngceleni ka-Isakare, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uZebhuloni+ esisodwa. 27  Ngasemngceleni kaZebhuloni, kusukela emngceleni osempumalanga kuze kube semngceleni osentshonalanga, uGadi+ esisodwa. 28  Ngasemngceleni kaGadi, kuze kube semngceleni oseningizimu, siyoba ngaseningizimu; umngcele kumelwe usuke eThamari+ uye emanzini aseMeribhati-kadeshi,+ uye esigodini sesifufula,+ uze ufike oLwandle Olukhulu.+ 29  “Yileli izwe okuyofanele nilenze ukuba liwele ezizweni zakwa-Israyeli ngenkatho njengefa,+ futhi yilezi okuyoba izabelo zazo,”+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 30  “Lena kuyoba yimigwaqo ephuma emzini: Emngceleni osenyakatho, kuyoba isilinganiso esiyizingalo eziyizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu.+ 31  “Amasango omuzi ayoba ngokwamagama ezizwe zakwa-Israyeli, amasango amathathu ayoba senyakatho, isango likaRubeni, elilodwa; isango likaJuda, elilodwa; isango likaLevi, elilodwa. 32  “Emngceleni osempumalanga kuyoba yizingalo eziyizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu, namasango amathathu, yebo isango likaJosefa, elilodwa; isango likaBhenjamini, elilodwa; isango likaDani, elilodwa. 33  “Umngcele oseningizimu uyoba yizingalo eziyizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu isilinganiso sawo, ube namasango amathathu, isango likaSimeyoni, elilodwa; isango lika-Isakare, elilodwa; isango likaZebhuloni, elilodwa. 34  “Umngcele osentshonalanga uyoba yizingalo eziyizinkulungwane ezine namakhulu amahlanu, kukhona amasango amathathu, isango likaGadi, elilodwa; isango lika-Asheri, elilodwa; isango likaNafetali, elilodwa. 35  “Nxazonke kuyoba yizingalo eziyizinkulungwane eziyishumi nesishiyagalombili; kusukela ngalolo suku kuqhubeke igama lalo muzi kuyothiwa UJehova Ngokwakhe Ulapho.”+

Imibhalo yaphansi