Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 47:1-23

47  Kancane kancane yangibuyisela emnyango weNdlu,+ bheka! kwakukhona amanzi+ ephuma ngaphansi kombundu weNdlu ngasempumalanga,+ ngoba ingaphambili lendlu lalibheke empumalanga. Amanzi ayehla ephuma ngaphansi, ohlangothini lweNdlu olusesandleni sokunene, eningizimu ye-altare.  Kancane kancane yangikhipha ngendlela yesango lasenyakatho+ yangizungezisa ngendlela engaphandle yangiyisa esangweni elibheke empumalanga,+ bheka! kwakuconsa amanzi+ evela ohlangothini olusesandleni sokunene.  Lapho le ndoda iya ngasempumalanga inomucu wokulinganisa esandleni sayo,+ yalinganisa inkulungwane yezingalo yangidabulisa emanzini, amanzi afika emaqakaleni.  Yaqhubeka yalinganisa inkulungwane yayisingidabulisa emanzini, amanzi afika emadolweni. Yaqhubeka yalinganisa inkulungwane manje yayisingidabulisa emanzini—amanzi afika ezinqulwini.  Yaqhubeka yalinganisa inkulungwane. Kwakuyisifufula engangingakwazi ukusiwela, ngoba amanzi ayesephakeme, kungamanzi avumela ukubhukuda, isifufula esingaweleki.  Yathi kimi: “Ukubonile lokhu ndodana yomuntu?” Khona-ke yangihambisa yangibuyisela osebeni lwesifufula.  Lapho ngibuyela, bheka! kwakukhona imithi eminingi kakhulu osebeni lwesifufula, nganeno nangaphesheya.+  Yaqhubeka yathi kimi: “La manzi aya esifundeni esisempumalanga futhi kumelwe ehle adabule i-Araba.+ Futhi kumelwe afike olwandle.+ Njengoba efika olwandle,+ amanzi alo ayaphulukiswa.  Kuyothi yonke imiphefumulo ephilayo eswebezelayo+ ithole ukuphila, kuyo yonke indawo lapho sifika khona lesi sifufula esiphindwe kabili. Kuyoba khona izinhlanzi eziningi kakhulu, ngoba kulapho lapho la manzi ngokuqinisekile eyofika khona, namanzi olwandle ayophulukiswa,+ futhi kuyophila yonke into lapho kufika khona lesi sifufula. 10  “Abadobi bayokuma eceleni kwaso kusukela e-Eni-Gedi+ kuze kube se-Eni-egilayimi. Kuyoba khona igceke lokweneka amanetha ahudulwayo. Izinhlanzi zakhona ziyoba khona ngezinhlobo zazo, njengezinhlanzi zasoLwandle Olukhulu,+ ziyoba ziningi kakhulu. 11  “Kukhona izimbuku zaso namaxhaphozi aso, kona ngeke kuphulukiswe.+ Ngokuqinisekile kuyonikelwa kusawoti.+ 12  “Eceleni kwalesi sifufula, osebeni lwaso nganeno nangaphesheya, kuyomila zonke izinhlobo zemithi yokudla.+ Amaqabunga ayo ngeke abune,+ nezithelo zayo ngeke ziphele.+ Iyothela izithelo ezintsha ngezinyanga zayo, ngoba amanzi ayo—avela kuyo kanye indlu engcwele.+ Izithelo zayo ziyoba ngezokudla namaqabunga ayo abe ngawokuphulukisa.”+ 13  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Nansi indawo enizozabela yona njengefa ibe yizwe lezizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli, kube neziqephu ezimbili zendawo ezinikwa uJosefa.+ 14  Niyolizuza njengefa, yilowo nalowo ngokufanayo nomfowabo, izwe engaphakamisa isandla ngifunga+ ukulinika okhokho benu;+ futhi leli zwe kumelwe liwele kini ngenkatho njengefa.+ 15  “Nanku umngcele wezwe ohlangothini olusenyakatho, kusukela oLwandle Olukhulu ngendlela eya eHetiloni,+ lapho umuntu eza eZedadi,+ 16  eHamati,+ eBherotha,+ eSibirayimi, eliphakathi komngcele weDamaseku+ nomngcele weHamati; eHazeri-hathikhoni, engasemngceleni weHawurana.+ 17  Umngcele osuka olwandle kumelwe ube iHazari-enoni,+ umngcele weDamaseku nenyakatho—ngasenyakatho, nomngcele weHamati.+ Lolu wuhlangothi olusenyakatho. 18  “Uhlangothi olusempumalanga luqala phakathi kweHawurana+ neDamaseku+ naphakathi kweGileyadi+ nezwe lakwa-Israyeli; iJordani,+ niyolinganisa ukusukela emngceleni kuya olwandle olusempumalanga. Lolu wuhlangothi olusempumalanga. 19  “Uhlangothi oluseningizimu lubheké eningizimu, kusukela eThamari+ kuya emanzini aseMeribhati-kadeshi,+ isigodi sesifufula+ kuya oLwandle Olukhulu. Lolu wuhlangothi oluseningizimu, kuya eNegebhi. 20  “Uhlangothi olusentshonalanga wuLwandle Olukhulu, kusukela emngceleni kuqonde ngqo kuye ekungeneni eHamati.+ Lolu wuhlangothi olusentshonalanga.” 21  “Kumelwe nihlukaniselane lona leli zwe, izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli. 22  Kufanele nizabele lona libe yifa lenu+ nabafokazi abagogobele phakathi kwenu,+ abazalé amadodana phakathi kwenu. Kumelwe kini babe njengabokuzalwa phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli. Bayokwabelwa ifa ngenkatho kanye nani phakathi kwezizwe zakwa-Israyeli.+ 23  Kuyothi esizweni umfokazi agogobele kuso kube yilapho eniyomnika khona ifa lakhe,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.

Imibhalo yaphansi