Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 43:1-27

43  Khona-ke yangenza ngaya esangweni, isango elibheke empumalanga.+  Bheka! Inkazimulo+ kaNkulunkulu ka-Israyeli yayiza ivela ngasempumalanga,+ futhi izwi lakhe lalinjengezwi lamanzi amaningi;+ nomhlaba wakhanya ngenxa yenkazimulo yakhe.+  Kwakubonakala njengombono engangiwubonile,+ njengombono engangiwubone lapho ngifika ukuzochitha umuzi;+ kwakunemibono eyayibonakala injengalowo engangiwubone ngasemfuleni iKhebari,+ ngawa ngobuso.  Inkazimulo+ kaJehova yangena eNdlini ngendlela yesango elibheke empumalanga.+  Umoya wangivusa+ wangiletha egcekeni elingaphakathi, bheka! iNdlu yayigcwele inkazimulo kaJehova.+  Ngaqala ukuzwa umuntu ekhuluma nami eseNdlini,+ futhi lo muntu wayesemi eceleni kwami.+  Waqhubeka wathi kimi: “Ndodana yomuntu, lena yindawo yesihlalo sami sobukhosi+ futhi yindawo yamathe ezinyawo zami,+ lapho ngizohlala khona phakathi kwabantwana bakwa-Israyeli kuze kube nini nanini;+ futhi indlu ka-Israyeli ngeke isaphinda ingcolise igama lami elingcwele,+ yona namakhosi ayo,+ ngobufebe bayo nangezidumbu+ zamakhosi ayo ekufeni kwawo,  ngokubeka kwayo umbundu wayo kanye nombundu wami nensika yayo yomnyango eceleni kwensika yomnyango wami, kukhona udonga phakathi kwami nayo.+ Yalingcolisa igama lami elingcwele ngezinto zayo ezinengekayo ezenzile,+ kangangokuthi ngayiqothula ngentukuthelo yami.+  Manje mayisuse ubufebe+ bayo nezidumbu zamakhosi ayo kube kude nami,+ ngokuqinisekile ngizohlala phakathi kwayo kuze kube nini nanini.+ 10  “Kepha wena ndodana yomuntu, yazisa indlu ka-Israyeli ngale Ndlu,+ ukuze izizwe ilulazekile ngenxa yeziphambeko zayo,+ futhi kumelwe ilinganise isifanekiso. 11  Uma empeleni izizwa ilulazekile ngenxa yakho konke ekwenzile, umklamo wesisekelo seNdlu,+ nohlelo lwayo nezindawo zayo zokuphuma nezindlela zayo zokungena, nayo yonke imiklamo yayo yesisekelo nayo yonke imininingwane yayo, nayo yonke imiklamo yayo yesisekelo nayo yonke imithetho yayo, yazise kona futhi ukulobe phambi kwamehlo ayo, ukuze iwuqaphele wonke umklamo wayo wesisekelo nayo yonke imininingwane yayo futhi empeleni iyifeze.+ 12  Lona ngumthetho weNdlu. Phezu kwesiqongo sentaba yonke indawo yayo nxazonke iyinto engcwelengcwele.+ Bheka! Lona ngumthetho weNdlu. 13  “Lezi yizilinganiso ze-altare ngezingalo,+ ingalo iyingalo nobubanzi besandla.+ Isinqe salo siyingalo. Ububanzi buyingalo. Iphethelo lalo liphezu kodebe lwalo jikelele, ububanzi obubodwa besandla. Lesi yisinqe se-altare. 14  Ukusuka esinqeni ukuya onqenqemeni oluzungezile olusezansi kwakuyizingalo ezimbili, ububanzi buyingalo eyodwa. Ukusuka onqenqemeni oluncane oluzungezile kuya onqenqemeni olukhulu oluzungezile kwakuyizingalo ezine, ububanzi balo buyingalo. 15  Iziko le-altare liyizingalo ezine, kukhona izimpondo ezine+ eziphuma eziko le-altare zibheke phezulu. 16  Iziko le-altare liyizingalo eziyishumi nambili ubude, nezingalo eziyishumi nambili ububanzi,+ yisikwele ezinhlangothini zalo ezine.+ 17  Unqenqema oluzungezile luyizingalo eziyishumi nane ubude, nezingalo eziyishumi nane ububanzi, ezinhlangothini zalo zozine; umngcele olizungezayo uyingxenye yengalo, iphansi lalo liyingalo ukuzungeza. “Izitebhisi zalo zibheke empumalanga.” 18  Yathi kimi: “Ndodana yomuntu, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Yilezi izimiso ze-altare ngosuku lokwenziwa kwalo, ukuze kunikelwe phezu kwalo iminikelo yokushiswa+ ephelele futhi kufafazwe igazi+ phezu kwalo.’ 19  “‘Abapristi abangamaLevi,+ abangabenzalo kaZadoki,+ labo abasondela kimi ukuba bangikhonze,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘kumelwe ubanike inkunzi, ithole lomhlambi wezinkomo, njengomnikelo wesono.+ 20  Kumelwe uthathe elinye igazi layo ulibhece ezimpondweni zalo ezine nasemagumbini amane onqenqema oluzungezile naphezu komngcele nxazonke ulihlanze esonweni+ ulenzele isihlawulelo.+ 21  Kumelwe uthathe leyo nkunzi, umnikelo wesono, ishiswe endaweni emisiwe yeNdlu, ngaphandle kwendlu engcwele.+ 22  Ngosuku lwesibili uyosondeza impongo, ephilile, njengomnikelo wesono; kumelwe bahlanze i-altare esonweni ngendlela efanayo nabalihlanze ngayo esonweni ngenkunzi.’ 23  “‘Lapho usuphothula ukuhlanza esonweni uyosondeza inkunzi, ithole lomhlambi wezinkomo, ephilile, nenqama evela emhlambini wezimvu, ephilile. 24  Uzisondeze phambi kukaJehova, abapristi kumelwe bathele usawoti phezu kwazo bazinikele+ njengomnikelo wokushiswa ophelele oya kuJehova. 25  Izinsuku eziyisikhombisa uyonikela impongo njengomnikelo wesono wosuku;+ bayonikela inkunzi, ithole lomhlambi wezinkomo, nenqama evela emhlambini wezimvu, okuphelele. 26  Izinsuku eziyisikhombisa bayokwenzela i-altare isihlawulelo,+ futhi kumelwe balihlanze futhi balimise. 27  Bayoziqeda izinsuku. Ngosuku lwesishiyagalombili,+ futhi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, abapristi bayonikela phezu kwe-altare iminikelo yenu yokushiswa ephelele nemihlatshelo yenu yenhlanganyelo; khona-ke ngokuqinisekile ngiyojabula ngani,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi