Hezekeli 41:1-26

41  Yangingenisa ethempelini, yalinganisa izinsika ezisemaceleni, kuyizingalo eziyisithupha ububanzi ngapha nezingalo eziyisithupha ububanzi ngalé, ububanzi bensika eseceleni.  Ububanzi bomnyango babuyizingalo eziyishumi, futhi izinhlangothi zomnyango zaziyizingalo ezinhlanu ngapha nezingalo ezinhlanu ngalé. Yalinganisa ubude bawo, izingalo ezingamashumi amane; nobubanzi, izingalo ezingamashumi amabili.  Yangena ngaphakathi yalinganisa insika yomnyango eseceleni, izingalo ezimbili; nomnyango, izingalo eziyisithupha; futhi ububanzi bomnyango babuyizingalo eziyisikhombisa.  Yalinganisa ubude bawo, izingalo ezingamashumi amabili; ububanzi bawo, izingalo ezingamashumi amabili,+ ngaphambi kwethempeli. Khona-ke yathi kimi: “Lena yiNgcwelengcwele.”+  Yalinganisa udonga lwendlu, izingalo eziyisithupha. Ububanzi begumbi eliseceleni babuyizingalo ezine, ukuzungeza; kwakunjalo nxazonke zendlu, jikelele.+  Amagumbi asemaceleni kwakuyigumbi eliseceleni phezu kwegumbi eliseceleni, izitezi ezintathu, izikhathi ezingamashumi amathathu; ayengena odongeni lwendlu, okungukuthi, amagumbi asemaceleni nxazonke, ukuze abambeke, kodwa ayengabambelele odongeni lwendlu.+  Ayeba banzi futhi ephendukela phezulu njalo kuya emagumbini aseceleni, ngoba umhubhe wendlu ozungezayo wawukhuphuka njalo nxazonke zendlu.+ Ngakho indlu yayiba banzi njalo ukuya phezulu, futhi ukusuka esitezi esingaphansi umuntu wayengakhuphukela esitezi esingenhla,+ ngesitezi esiphakathi.  Ngabona ukuthi indlu yayinomganga ophakeme, nxazonke. Ngokuqondene nezisekelo zamagumbi asemaceleni, kwakukhona umhlanga ogcwele oyizingalo eziyisithupha kuze kufike lapho zihlangana khona.+  Ububanzi bodonga lwegumbi eliseceleni, ngaphandle, babuyizingalo ezinhlanu. Futhi kwakukhona isikhala esasishiywe sivulekile ngokwakhiwa kwamagumbi endlu asemaceleni. 10  Phakathi kwamakamelo okudlela+ ububanzi babuyizingalo ezingamashumi amabili ukuzungeza indlu, nxazonke. 11  Umnyango wegumbi eliseceleni wawubheke isikhala esishiywe sivulekile, omunye umnyango ubheke enyakatho omunye umnyango ubheke eningizimu; ububanzi bendawo yesikhala esishiywe sivulekile babuyizingalo ezinhlanu, nxazonke. 12  Isakhiwo esasiphambi kwendawo ehlukanisiwe, esiluhlangothi lwaso lwalubheke entshonalanga, sasiyizingalo ezingamashumi ayisikhombisa ububanzi. Udonga lwesakhiwo lwaluyizingalo ezinhlanu ububanzi, luzungeza; ubude balo babuyizingalo ezingamashumi ayisishiyagalolunye. 13  Yalinganisa indlu, izingalo eziyikhulu ubude; indawo ehlukanisiwe nesakhiwo nezindonga zaso, izingalo eziyikhulu ubude. 14  Ububanzi bengaphambili lendlu nendawo ehlukanisiwe ukuya empumalanga babuyizingalo eziyikhulu. 15  Yalinganisa ubude besakhiwo esingaphambi kwendawo ehlukanisiwe eyayingemva kwaso nemipheme yaso kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi, izingalo eziyikhulu. Kanjalo nethempeli nendawo engaphakathi+ nemipheme yegceke; 16  imibundu, amafasitela anezinhlaka eziya ziba umngcingo,+ nemipheme kwakukuzungezile kokuthathu. Ngaphambi kombundu kwakwembozwe ngamapulangwe nxazonke,+ nokusukela phansi kuya phezulu emafasiteleni; amafasitela ayemboziwe. 17  Kuze kufike ngaphezu komnyango futhi kuze kufike endlini engaphakathi nangaphandle naphezu kwalo lonke udonga nxazonke, endlini engaphakathi nangaphandle, kwakukhona izilinganiso, 18  amakherubi+ aqoshiwe nemidwebo yemithi yesundu,+ kukhona umdwebo womuthi wesundu phakathi kwekherubi nekherubi, ikherubi lalinobuso obubili.+ 19  Ubuso bomuntu babubheke umdwebo womuthi wesundu kulolu hlangothi, ubuso bebhongo lengonyama elinomhlwenga bubheke umdwebo womuthi wesundu kuloluya hlangothi,+ kuqoshwe kuyo yonke indlu nxazonke. 20  Kusukela phansi kuya ngaphezu komnyango kwakuqoshwe amakherubi nemidwebo yemithi yesundu, odongeni lwethempeli. 21  Ngokuqondene nethempeli, insika yomnyango yayiyisikwele;+ phambi kwendawo engcwele kwakukhona okwakubonakala kunje: 22  i-altare elenziwe ngokhuni laliyizingalo ezintathu ukuphakama, ubude balo babuyizingalo ezimbili, linezigxobo zalo ezisezingosini.+ Ubude balo nezindonga zalo kwakungokokhuni. Yakhuluma nami yathi: “Leli yitafula eliphambi kukaJehova.”+ 23  Ithempeli nendawo engcwele kwakuneminyango emibili.+ 24  Le minyango yayinezicabha ezimbili, lezi zicabha ezimbili kungeziphendukayo. Omunye umnyango wawunezicabha ezimbili nomunye unezicabha ezimbili. 25  Kwakwenziwe phezu kwazo, phezu kwezicabha zethempeli, amakherubi nemidwebo yemithi yesundu,+ enjengaleyo eyayenziwe ezindongeni, futhi kwakukhona umpheme wokhuni phezu kwengaphambili lompheme ngaphandle. 26  Futhi kwakukhona amafasitela anezinhlaka eziya ziba umngcingo+ nemidwebo yemithi yesundu ngapha nangapha ezinhlangothini zompheme nasemagumbini asemaceleni endlu nasemiphemeni.

Imibhalo yaphansi