Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 40:1-49

40  Ngonyaka wamashumi amabili nanhlanu wokudingiswa kwethu,+ ekuqaleni konyaka, ngosuku lweshumi lwenyanga, ngonyaka weshumi nane ngemva kokuba umuzi udiliziwe,+ ngalo kanye lolu suku isandla sikaJehova saba phezu kwami,+ wangiletha kuleyo ndawo.+  Emibonweni kaNkulunkulu wangiletha ezweni lakwa-Israyeli futhi ekugcineni wangibeka phezu kwentaba ephakeme kakhulu,+ okwakukhona phezu kwayo into efana nesakhiwo somuzi ngaseningizimu.+  Wangiletha lapho, bheka! kwakukhona indoda. Ukubonakala kwayo kwakunjengokubonakala kwethusi,+ kukhona intambo yefilakisi esandleni sayo, nomhlanga wokulinganisa,+ futhi imi esangweni.  Le ndoda yaqala ukukhuluma nami yathi: “Ndodana yomuntu,+ bona ngamehlo akho, uzwe nangezindlebe zakho, ubeke inhliziyo yakho kukho konke engikubonisa kona, ngoba ulethwe lapha ngenjongo yokuba ngikubonise. Tshela indlu ka-Israyeli konke okubonayo.”+  Bheka! Kwakukhona udonga ngaphandle kwendlu nxazonke. Esandleni sale ndoda kwakukhona umhlanga wokulinganisa oyizingalo eziyisithupha, ngengalo nobubanzi besandla. Yaqala ukulinganisa ububanzi baleyo nto eyayakhiwe, umhlanga owodwa; nokuphakama, umhlanga owodwa.  Khona-ke yeza esangweni, elibheke empumalanga,+ yakhuphuka ngezitebhisi zalo. Yaqala ukulinganisa umbundu wesango,+ umhlanga owodwa ububanzi, nomunye umbundu, umhlanga owodwa ububanzi.  Ikamelo labaqaphi laliwumhlanga owodwa ubude nomhlanga owodwa ububanzi, amakamelo abaqaphi+ ayehlukaniswe yizingalo ezinhlanu; umbundu wesango eliseceleni kompheme wesango ukuya ngaphakathi wawuwumhlanga owodwa.  Yalinganisa umpheme wesango ukuya ngaphakathi, umhlanga+ owodwa.  Ngakho yalinganisa umpheme wesango, izingalo eziyisishiyagalombili; nezinsika zawo ezisemaceleni, izingalo ezimbili; umpheme wesango wawungaphakathi. 10  Amakamelo abaqaphi asesangweni ngasempumalanga ayemathathu kulolu hlangothi, emathathu kuloluya hlangothi. Womathathu ayenesilinganiso esifanayo, nezinsika ezisemaceleni zazinesilinganiso esifanayo, kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi. 11  Khona-ke yalinganisa ububanzi bomnyango wesango, izingalo eziyishumi; ubude besango, izingalo eziyishumi nantathu. 12  Indawo ebiyelwe phambi kwamakamelo abaqaphi yayiyingalo eyodwa, futhi kwakukhona indawo ebiyelwe eyingalo eyodwa ngapha nangapha. Ikamelo labaqaphi laliyizingalo eziyisithupha kulolu hlangothi nezingalo eziyisithupha kuloluya hlangothi. 13  Yaqhubeka yalinganisa isango kusukela ophahleni lwelinye ikamelo labaqaphi kuya ophahleni lwelinye, ububanzi obuyizingalo+ ezingamashumi amabili nanhlanu; umnyango wawungaphesheya komunye umnyango. 14  Khona-ke yalinganisa izinsika ezisemaceleni zaba izingalo ezingamashumi ayisithupha, kanjalo nezinsika ezisemaceleni zegceke emasangweni nxazonke. 15  Ukusuka phambi kwesango lendlela engenayo kuya phambi kompheme wesango elingaphakathi kwakuyizingalo ezingamashumi amahlanu. 16  Kwakukhona amafasitela anezinhlaka eziya ziba umngcingo+ emakamelweni abaqaphi nasezinsikeni zawo ezisemaceleni ukuya ngaphakathi kwesango nxazonke, kwakunjalo nangemipheme. Amafasitela ayenxazonke ngaphakathi, ezinsikeni ezisemaceleni kwakukhona imidwebo yemithi yesundu.+ 17  Kancane kancane yangiletha egcekeni elingaphandle, bheka! kwakukhona amakamelo okudlela,+ nomgandayo owenzelwe igceke nxazonke. Kwakukhona amakamelo okudlela angamashumi amathathu emgandayweni.+ 18  Umgandayo eceleni kwamasango wawulingana ncamashi nobude bamasango—umgandayo ongezansi. 19  Yalinganisa ububanzi ukusuka phambi kwesango elingezansi ukuya phambi kwegceke elingaphakathi. Ngaphandle kwakuyizingalo eziyikhulu, ukuya empumalanga nokuya enyakatho. 20  Igceke elingaphandle lalinesango elalibheke enyakatho. Yalinganisa ubude balo nobubanzi balo. 21  Amakamelo alo abaqaphi ayemathathu kulolu hlangothi emathathu kuloluya hlangothi. Izinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo kwakuvumelana nesilinganiso sesango lokuqala. Laliyizingalo ezingamashumi amahlanu ubude, ububanzi balo buyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu. 22  Amafasitela alo nompheme walo nemidwebo yalo yemithi yesundu+ kwakunezilinganiso ezifana nezesango elibheke empumalanga. Abantu babengakhuphukela kulo ngezitebhisi eziyisikhombisa, umpheme walo wawuphambi kwazo. 23  Isango legceke elingaphakathi lalingaphesheya kwesango elibheke enyakatho; futhi lingaphesheya kwelibheke empumalanga. Yalinganisa ukusuka esangweni ukuya esangweni kwaba izingalo eziyikhulu. 24  Kancane kancane yangiletha eningizimu, futhi, bheka! kwakukhona isango elibheke eningizimu,+ yalinganisa izinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo kwaba nezilinganiso ezifana nalezi. 25  Lona kanye nompheme walo kwakunamafasitela nxazonke, njengala mafasitela. Ubude babuyizingalo ezingamashumi amahlanu, ububanzi buyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu. 26  Kwakukhona izitebhisi eziyisikhombisa zokukhuphukela kulo,+ umpheme walo wawuphambi kwazo. Lalinemidwebo yemithi yesundu, omunye kulolu hlangothi nomunye kuloluya hlangothi ezinsikeni zalo ezisemaceleni. 27  Igceke elingaphakathi lalinesango elibheke eningizimu. Yalinganisa ukusuka esangweni ukuya esangweni ngaseningizimu kwaba izingalo eziyikhulu. 28  Kancane kancane yangiletha egcekeni elingaphakathi ngasesangweni laseningizimu. Yalinganisa isango laseningizimu laba nezilinganiso ezifana nalezi. 29  Amakamelo alo abaqaphi nezinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo kwakunezilinganiso ezifana nalezi. Lona kanye nompheme walo kwakunamafasitela nxazonke. Ubude babuyizingalo ezingamashumi amahlanu, ububanzi buyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu.+ 30  Kwakukhona imipheme nxazonke; ubude babuyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu, ububanzi buyizingalo ezinhlanu. 31  Umpheme walo wawubheke egcekeni elingaphandle, kukhona imidwebo yemithi yesundu ezinsikeni zawo ezisemaceleni,+ futhi kwakuyizitebhisi eziyisishiyagalombili ukunyukela kuwo.+ 32  Kancane kancane yangiletha egcekeni elingaphakathi ngendlela yasempumalanga, yalinganisa isango laba nezilinganiso ezifana nalezi. 33  Amakamelo alo abaqaphi nezinsika zalo ezisemaceleni nompheme walo kwakunezilinganiso ezifana nalezi, futhi lona kanye nompheme walo lalinamafasitela nxazonke. Ubude babuyizingalo ezingamashumi amahlanu, ububanzi buyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu. 34  Umpheme walo wawubheke egcekeni elingaphandle, ezinsikeni zawo ezisemaceleni kwakukhona imidwebo yemithi yesundu kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi. Kwakuyizitebhisi eziyisishiyagalombili ukunyukela kuwo. 35  Yangingenisa esangweni lasenyakatho,+ yalinganisa, ngezilinganiso ezifana nalezi,+ 36  amakamelo alo abaqaphi, izinsika zalo ezisemaceleni kanye nompheme walo. Lalinamafasitela nxazonke. Ubude babuyizingalo ezingamashumi amahlanu, ububanzi buyizingalo ezingamashumi amabili nanhlanu. 37  Izinsika zalo ezisemaceleni zazibheke egcekeni elingaphandle, imidwebo yemithi yesundu yayisezinsikeni zalo ezisemaceleni kulolu hlangothi nakuloluya hlangothi.+ Kwakuyizitebhisi eziyisishiyagalombili ukunyukela kuwo. 38  Ikamelo lokudlela nomnyango walo lalingasezinsikeni ezisemaceleni zamasango. Yilapho babewugezela khona umnikelo wokushiswa ophelele.+ 39  Emphemeni wesango kwakukhona amatafula amabili kulolu hlangothi namatafula amabili kuloluya hlangothi, okuhlabela umnikelo wokushiswa+ ophelele nomnikelo wesono+ nomnikelo wecala.+ 40  Ohlangothini olungaphandle, uma umuntu ekhuphukela emnyango wesango lasenyakatho, kwakukhona amatafula amabili. Kolunye uhlangothi lompheme wesango kwakukhona amatafula amabili. 41  Kwakukhona amatafula amane ngapha namatafula amane ngalé ohlangothini lwesango—amatafula ayisishiyagalombili, ababehlabela kuwo. 42  Amatafula amane omnikelo wokushiswa ophelele ayengawetshe eliqoshiwe. Ubude babuyingalo eyodwa nengxenye, ububanzi buyingalo eyodwa nengxenye, ukuphakama kuyingalo eyodwa. Phezu kwawo babebeka futhi amathuluzi ababehlaba ngawo umnikelo wokushiswa ophelele kanye nomhlatshelo. 43  Amashalofu okubeka izinto ayenobubanzi besandla esisodwa, efakwe ngokuqinile ngaphakathi, nxazonke; phezu kwamatafula babebeka inyama yomnikelo wesipho.+ 44  Endaweni engaphandle kwesango elingaphakathi kwakukhona amakamelo okudlela abahlabeleli,+ egcekeni elingaphakathi, elisohlangothini lwesango lasenyakatho. Uhlangothi lwawo olungaphambili lwalubheke eningizimu. Kwakukhona elilodwa ohlangothini lwesango elisempumalanga. Lalibheke enyakatho. 45  Yakhuluma nami yathi: “Leli kamelo lokudlela elibheke eningizimu, ngelabapristi abanakekela isibopho esiphathelene nendlu.+ 46  Ikamelo lokudlela elibheke enyakatho lingelabapristi abanakekela isibopho esiphathelene ne-altare.+ Bangamadodana kaZadoki,+ abasondela kuJehova ukuzomkhonza,+ bevela emadodaneni kaLevi.” 47  Yalinganisa igceke elingaphakathi. Ubude babuyizingalo eziyikhulu, ububanzi buyizingalo eziyikhulu, izinhlangothi ezine ezilinganayo. I-altare laliphambi kwendlu. 48  Yangingenisa emphemeni wendlu,+ yalinganisa insika eseceleni kompheme yaba izingalo ezinhlanu kulolu hlangothi nezingalo ezinhlanu kuloluya hlangothi. Ububanzi besango babuyizingalo ezintathu kulolu hlangothi nezingalo ezintathu kuloluya hlangothi. 49  Ubude bompheme babuyizingalo ezingamashumi amabili, ububanzi buyizingalo eziyishumi nanye. Babekhuphukela kuwo ngezitebhisi. Futhi kwakukhona izinsika ngasezigxotsheni ezisemaceleni, enye ngapha nenye ngalé.+

Imibhalo yaphansi