Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 39:1-29

39  “Ngokuqondene nawe ndodana yomuntu, profetha ngokumelene noGogi,+ uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngimelene nawe Gogi, wena sikhulu esiyinhloko sikaMesheke+ noThubhali.+  Ngiyokuphendula ngikuhole,+ ngikubangele ukuba uphume ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho+ ngikulethe phezu kwezintaba zakwa-Israyeli.  Ngiyoshaya umnsalo wakho usuke esandleni sakho sobunxele, nemicibisholo yakho ngiyoyenza ukuba iwe esandleni sakho sokunene.  Uyowela+ ezintabeni zakwa-Israyeli, wena kanye nawo wonke amaviyo akho nezizwe eziyobe zikanye nawe. Ngiyokunikela ube ngukudla kwezinyoni ezidla inyama, izinyoni zazo zonke izinhlobo zamaphiko, nokwezilo zasendle.”’+  “‘Uyowela endle,+ ngoba mina ngokwami ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.  “‘Ngiyothumela umlilo phezu kukaMagogi+ naphezu kwalabo abahlala eziqhingini ngokulondeka;+ abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova.  Futhi igama lami elingcwele ngiyolenza laziwe phakathi kwabantu bami u-Israyeli, futhi ngeke ngisavuma ukuba igama lami elingcwele lingcoliswe;+ izizwe ziyokwazi ukuthi nginguJehova,+ oNgcwele kwa-Israyeli.’+  “‘Bheka! Kumelwe kufike futhi kumelwe kwenzeke,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. ‘Yilolu usuku engikhulume ngalo.+  Abakhileyo emizini yakwa-Israyeli bayophuma bashise futhi babase imililo ngezikhali zempi nangamahawu nangezihlangu ezinkulu,—ngeminsalo nangemicibisholo nangezinduku nangezijula; bayobasa imililo+ ngako iminyaka eyisikhombisa. 10  Ngeke bathwale izinkuni endle, noma batheze izinkuni zokubasa emahlathini, ngoba bayobasa imililo ngezikhali zempi.’ “‘Ngokuqinisekile bayophanga labo ababebaphanga,+ bagcugce labo ababebagcugca,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 11  “‘Kuyothi ngalolo suku nginike uGogi+ indawo lapho, indawo yokungcwatshwa kwa-Israyeli, isigodi salabo abadabula empumalanga yolwandle, futhi siyovimba labo abadabulayo. Bayomngcwaba lapho uGogi naso sonke isixuku sakhe, nakanjani bayosibiza ngokuthi isiGodi Sesixuku SikaGogi.+ 12  Abendlu ka-Israyeli bayobangcwaba ngenjongo yokuhlanza izwe, izinyanga eziyisikhombisa.+ 13  Bonke abantu bezwe bayongcwaba, kubo kuyoba udumo mhla ngizikhazimulisa,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 14  “‘Futhi kuyoba khona amadoda okwenza umsebenzi oqhubekayo abayowahlukanisa, ayodlula edabula ezweni, engcwaba, kanye nalabo abayobe bedlula, labo abasele phezu kobuso bomhlaba, ukuba bawuhlanze. Bayoqhubeka befuna kuze kuphele izinyanga eziyisikhombisa. 15  Labo abadlulayo kumelwe badlule badabule ezweni, futhi uma umuntu ebona ithambo lomuntu uyokwakha uphawu eceleni kwalo, kuze kube yilapho labo abangcwabayo sebelingcwabile eSigodini Sesixuku SikaGogi.+ 16  Futhi igama lomuzi kuyothiwa iHamona. Bayolihlanza izwe.’+ 17  “Ngokuqondene nawe ndodana yomuntu, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Wothi ezinyonini zazo zonke izinhlobo zamaphiko nakuzo zonke izilo zasendle:+ “Qoqanani nize. Buthanani nizungeze umhlatshelo wami, enginenzela wona, umhlatshelo omkhulu phezu kwezintaba zakwa-Israyeli.+ Ngokuqinisekile nizodla inyama niphuze igazi.+ 18  Nizodla+ inyama yabanamandla, futhi nizophuza igazi lezikhulu zomhlaba, izinqama, amawundlu angamaduna,+ nezimpongo, izinkunzi,+ konke okukhuluphalisiwe kwaseBhashani.+ 19  Ngokuqinisekile nizodla amanoni nize naneliswe+ niphuze igazi nize nidakwe, emhlatshelweni wami engizonenzela wona.”’ 20  “‘Niyokwaneliseka etafuleni lami ngamahhashi nabashayeli bezinqola, abantu abanamandla nangazo zonke izinhlobo zamaqhawe,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.+ 21  “‘Ngiyobeka inkazimulo yami phakathi kwezizwe; zonke izizwe ziyosibona isahlulelo sami engisikhiphile+ nesandla sami engisibeke phakathi kwazo.+ 22  Abendlu ka-Israyeli bayokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo kusukela ngalolo suku kuqhubeke.+ 23  Nezizwe ziyokwazi ukuthi bona, indlu ka-Israyeli, baya ekudingisweni+ ngenxa yesiphambeko sabo, ngenxa yokuthi baziphatha ngokungathembeki kimi, kangangokuthi ngafihla ubuso bami kubo+ ngabanikela esandleni sabaphikisana nabo, baqhubeka bewa, bonke, ngenkemba.+ 24  Ngenza kubo ngokuvumelana nokungcola kwabo nangokuvumelana nezeqo zabo,+ futhi ngaqhubeka ngibufihlile ubuso bami kubo.’ 25  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Kumanje lapho ngizobabuyisa khona abathunjiweyo bakaJakobe,+ empeleni ngibe nesihe kuyo yonke indlu ka-Israyeli;+ futhi ngizobonisa ukuzinikela okuphelele ngegama lami elingcwele.+ 26  Bayobe bekuthwalile ukululazeka+ kwabo nakho konke ukungathembeki kwabo abenze ngakho kimi,+ lapho behlala ezweni labo ngokulondeka,+ kungekho muntu obenza bathuthumele.+ 27  Lapho ngibabuyisa ezizweni futhi ngibaqoqa emazweni ezitha zabo,+ ngiyozingcwelisa futhi phakathi kwabo phambi kwamehlo ezizwe eziningi.’+ 28  “‘Bayokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo, lapho ngibadingisela ezizweni futhi ngibaqoqela ezweni labo,+ ngingashiyi noyedwa wabo.+ 29  Ngeke ngisabufihla ubuso bami kubo,+ ngoba ngiyothululela umoya wami phezu kwendlu ka-Israyeli,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi