Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 38:1-23

38  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu,+ misa ubuso bakho bumelane noGogi wezwe lakwaMagogi,+ isikhulu esiyinhloko sikaMesheke+ noThubhali,+ uprofethe ngokumelene naye.  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngimelene nawe Gogi, wena sikhulu esiyinhloko sikaMesheke noThubhali.  Ngokuqinisekile ngizokuphendula ngifake izingwegwe emihlathini+ yakho ngikukhiphe kanye nalo lonke ibutho lakho lempi,+ amahhashi nezinkweli zamahhashi, lonke lembethe ngendlela enhle ngokuphelele,+ ibandla elikhulu, elinesihlangu esikhulu nehawu, lonke liphatha izinkemba;+  iPheresiya,+ iTopiya+ nePhuthi+ kanye nabo, bonke benehawu nesigqoko sokuzivikela;  iGomere+ nawo wonke amaviyo alo, indlu kaThogarma,+ yasezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho, nawo wonke amaviyo ayo, izizwe eziningi kanye nawe.+  “‘“Lunga, uzilungiselele, wena nalo lonke ibandla lakho,+ labo ababuthene eceleni kwakho, ube ngumqaphi walo.  “‘“Ngemva kwezinsuku eziningi uyonakwa. Engxenyeni yokugcina yeminyaka uyokuza ezweni+ labantu ababuyiswe enkembeni, abaqoqwe bevela ezizweni eziningi,+ ezintabeni zakwa-Israyeli, ezibe yindawo ebhuqwe njalo; yebo izwe elivezwe ezizweni, lapho behlale khona ngokulondeka, bonke.+  Uyokhuphuka nakanjani. Uyofika njengesivunguvungu.+ Uyoba njengamafu asibekela izwe,+ wena nawo wonke amaviyo akho nezizwe eziningi kanye nawe.”’ 10  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngalolo suku kuyofika izinto enhliziyweni yakho,+ ngokuqinisekile uyosongoza icebo elibi;+ 11  uyothi: “Ngizokhuphukela ezweni lasemaphandleni elingabiyelwe.+ Ngizothelekela labo abangenasiphazamiso, abahleli belondekile, bonke behleli bengenaludonga,+ futhi abanamigoqo ngisho nazicabha.” 12  Kuyoba ngenjongo yokuphanga kakhulu neyokuthola impango enkulu,+ ukuze ubuyisele isandla sakho ezindaweni ezibhuqiwe ezakhiwe kabusha+ naphezu kwesizwe esibuthwe ezizweni,+ esiqongelela umcebo nempahla,+ esihlala enkabeni+ yomhlaba. 13  “‘ISheba+ neDedani+ nabathengisi baseTharishishi+ nawo wonke amabhongo alo ezingonyama anomhlwenga+—bayothi kuwe: “Ingabe uze ukuzothola impango enkulu? Ingabe ubuthé ibandla lakho ukuze wenze ukuphanga okukhulu, ukuze umuke nesiliva negolide, uthathe umcebo nempahla, uthole impango enkulu kakhulu?”’ 14  “Ngakho-ke profetha ndodana yomuntu, uthi kuGogi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngeke yini wazi ngalolo suku lapho abantu bami u-Israyeli behlala ngokulondeka?+ 15  Ngokuqinisekile uyokuza uvela endaweni yakho, ezingxenyeni ezikude kakhulu zenyakatho,+ wena nezizwe eziningi kanye nawe, zonke zigibele amahhashi, ibandla elikhulu, yebo ibutho lempi elinabantu abaningi.+ 16  Nakanjani uyokhuphuka ngokumelene nabantu bami u-Israyeli, njengamafu asibekela izwe.+ Kuyokwenzeka engxenyeni yokugcina yezinsuku, futhi ngiyokuletha umelane nezwe lami,+ ngenjongo yokuba izizwe zingazi lapho ngizingcwelisa kuwe Gogi, phambi kwamehlo azo.”’+ 17  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ingabe nguwe lo+ engakhuluma ngaye ezinsukwini zangaphambili ngesandla sezinceku zami abaprofethi bakwa-Israyeli, ababeprofetha ngalezo zinsuku—iminyaka—ukuthi ngiyokuletha phezu kwabo?’+ 18  “‘Kuyothi ngalolo suku, mhla uGogi efika ezweni lakwa-Israyeli,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ukufutheka kwami kukhuphukele emakhaleni ami.+ 19  Kuyomelwe ngikhulume+ ngentshiseko yami,+ ngomlilo wokufutheka kwami. Ngokuqinisekile ngalolo suku kuyoba khona ukuzamazama okukhulu ezweni lakwa-Israyeli.+ 20  Futhi ngenxa yami izinhlanzi zasolwandle nezidalwa ezindizayo zamazulu nezilo zasendle nazo zonke izinto ezinwabuzelayo ezinwabuzela phezu komhlabathi naso sonke isintu esiphezu kobuso bomhlaba kuyoqhaqhazela,+ nezintaba ziyodilizwa+ nezindlela eziwumqansa kuyodingeka ziwe, nazo zonke izindonga ziyowela emhlabathini.’ 21  “‘Ngiyombizela inkemba kuso sonke isifunda sami sezintaba,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.+ ‘Inkemba yomuntu ngamunye iyomelana nomfowabo.+ 22  Ngiyozingenisa ekwahluleleni+ kanye naye, ngesifo esiwumshayabhuqe+ nangegazi;+ futhi ngiyonisa phezu kwakhe naphezu kwamaviyo akhe naphezu kwezizwe eziningi eziyobe zikanye naye+ imvula ekhukhulayo namatshe esichotho,+ umlilo+ nesibabule. 23  Ngokuqinisekile ngiyozikhulisa ngizingcwelise+ ngizenze ngaziwe phambi kwamehlo ezizwe eziningi; ziyokwazi ukuthi nginguJehova.’+

Imibhalo yaphansi