Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 36:1-38

36  “Wena, ndodana yomuntu, profetha ngokuphathelene nezintaba zakwa-Israyeli, uthi, ‘O zintaba zakwa-Israyeli,+ yizwani izwi likaJehova.  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngenxa yokuthi isitha sithe ngokumelene nani,+ ‘Nakho-ke! Ngisho nezindawo eziphakeme zakudala+—sezingezethu!’”’+  “Ngakho-ke profetha, uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngenxa yokuthi, yebo ngenxa yokuthi ube yincithakalo+ futhi wanqakulwa zinhlangothi zonke,+ ukuze ube yifa kwabasele bezizwe+ futhi kuyaqhutshekwa kukhulunywa ngawe ngolimi+ futhi kukhona umbiko omubi phakathi kwabantu,+  ngakho-ke, zintaba zakwa-Israyeli,+ yizwani izwi leNkosi EnguMbusi uJehova! Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo ezintabeni nasemagqumeni, eziqwini zemifudlana nasezigodini nasezindaweni ezibhuqiwe ezazenziwe incithakalo+ nasemizini eshiyiwe esingeyokuphangwa nokuhlekwa usulu ngabasele bezizwe ezizungezile;+  ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngokuqinisekile ngomlilo wentshiseko yami ngizokhuluma+ ngokumelene nabasele bezizwe nangokumelene ne-Edomi, lonke,+ labo abaziphe izwe lami njengefa ngokujabula kwenhliziyo yonke,+ ngokukloloda emphefumulweni,+ ngenxa yedlelo lalo nangenjongo yokuliphanga.’”’+  “Ngakho-ke profetha ngokuphathelene nezwe lakwa-Israyeli, uthi ezintabeni nasemagqumeni, eziqwini zemifudlana nasezigodini, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka! Mina ngokwami ngizokhuluma ngentshiseko yami nangokufutheka kwami, ngenxa yokuthi niye nathwala ukululazwa izizwe.”’+  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Mina ngokwami ngiphakamise isandla ngafunga+ ukuthi izizwe ezinizungezile—zona ngokwazo ziyothwala ukuhlazeka kwazo.+  Futhi nina, zintaba zakwa-Israyeli, niyoveza amagatsha enu nithelele abantu bami u-Israyeli izithelo zenu,+ ngoba basondele baze bacishe bangena.+  Ngoba bhekani ngiyanithanda, futhi ngokuqinisekile ngizoninaka,+ futhi empeleni niyolinywa nihlwanyelwe imbewu.+ 10  Ngiyokwandisa abantu phezu kwenu, yonke indlu ka-Israyeli, yonke,+ futhi imizi iyohlalwa,+ nezindawo ezibhuqiwe ziyokwakhiwa kabusha.+ 11  Yebo ngiyokwandisa phezu kwenu abantu nezilwane,+ ngokuqinisekile kuyokwanda futhi kukhiqize, futhi ngiyonibangela ukuba nihlalwe njengasesimweni senu sangaphambili+ futhi ngiyokwenza okuhle okuningi kunasesimweni senu sokuqala;+ niyokwazi ukuthi nginguJehova.+ 12  Ngiyobangela ukuba kuhambe abantu phezu kwenu, yebo abantu bami u-Israyeli, futhi bayonithatha,+ nibe yifa kubo,+ futhi ngeke niphinde nibaphuce+ abantwana.’” 13  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi kukhona labo abathi kini: “Ungumshwabadeli wabantu, ubé yizwe eliphuca izizwe zakho abantwana,”’+ 14  ‘ngakho-ke ngeke usabashwabadela+ abantu nezizwe zakho ngeke usaziphuca abantwana,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 15  ‘Ngiyobangela ukuba kungabe kusazwakala ngokuphathelene nawe enye inkulumo elulazayo evela ezizweni,+ futhi ngeke usaphinde uthwale isihlamba esivela ezizweni,+ futhi izizwe zakho ngeke usaphinde uzibangele ukuba zikhubeke,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 16  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 17  “Ndodana yomuntu, indlu ka-Israyeli yayihlala ezweni layo, yaqhubeka iyenza engcolile ngendlela yayo nangezenzo zayo.+ Phambi kwami indlela yayo isiye yafana nokungcola kokuya esikhathini.+ 18  Ngathulula ukufutheka kwami phezu kwayo ngenxa yegazi eyayilichithile phezu kwezwe,+ izwe eyayilenze langcola ngezithombe zayo ezinjengendle.+ 19  Ngayihlakaza phakathi kwezizwe, kangangokuthi yahlakazekela emazweni.+ Ngayahlulela ngokwendlela yayo nangokwezenzo zayo.+ 20  Ngakho yafika ezizweni eyafika kuzo, abantu balingcolisa igama lami elingcwele+ ngokuba babhekisele kubo bathi, ‘Laba ngabantu bakaJehova, futhi baphumile ezweni lakhe.’+ 21  Ngiyoba nobubele ngegama lami elingcwele, indlu ka-Israyeli elingcolisile phakathi kwezizwe efikele kuzo.”+ 22  “Ngakho-ke wothi endlini ka-Israyeli, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Angikwenzi ngenxa yenu, nina ndlu ka-Israyeli, kodwa ngenxa yegama lami elingcwele, enilingcolisile phakathi kwezizwe enifikele kuzo.”’+ 23  ‘Ngokuqinisekile ngizolingcwelisa igama lami elikhulu,+ elalingcoliswa phakathi kwezizwe, enalingcolisa phakathi kwazo; izizwe ziyokwazi ukuthi nginguJehova,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘lapho ngingcweliswa phakathi kwenu phambi kwamehlo azo.+ 24  Ngiyonikhipha phakathi kwezizwe nginiqoqele ndawonye nginikhiphe kuwo wonke amazwe nginingenise ezweni lenu.+ 25  Ngiyofafaza phezu kwenu amanzi ahlanzekile, nihlanzeke;+ ngiyonihlanza+ kukho konke ukungcola kwenu+ nakuzo zonke izithombe zenu ezinjengendle. 26  Ngiyoninika inhliziyo entsha,+ futhi ngiyofaka umoya omusha ngaphakathi kini,+ futhi ngiyosusa inhliziyo yetshe enyameni yenu ngininike inhliziyo yenyama.+ 27  Ngiyofaka umoya wami ngaphakathi kini,+ futhi ngiyothatha isinyathelo kangangokuthi niyohamba ngeziqondiso zami,+ futhi izinqumo zami zokwahlulela niyozigcina nizifeze.+ 28  Ngokuqinisekile niyohlala ezweni engalinika okhokho benu,+ futhi niyoba ngabantu bami mina ngibe nguNkulunkulu wenu.’+ 29  “‘Ngiyonisindisa kukho konke ukungcola+ kwenu ngibize okusanhlamvu ngikwenze kuvame, futhi ngeke ngibeke indlala phezu kwenu.+ 30  Ngokuqinisekile ngiyokwenza ukuba kuvame izithelo zomuthi, nomkhiqizo wasensimini, ukuze ningabe nisathola phakathi kwezizwe isihlamba sendlala.+ 31  Nakanjani niyozikhumbula izindlela zenu ezimbi nezenzo zenu ezazingezinhle,+ futhi nakanjani niyozizwa nizenyanya nina ngokwenu ngenxa yeziphambeko zenu nangenxa yezinto zenu ezinengekayo.+ 32  Angikwenzi ngenxa yenu lokhu,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘makwazeke kini lokho. Yibani namahloni nizizwe nilulazekile ngenxa yezindlela zenu, nina ndlu ka-Israyeli.’+ 33  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Mhla nginihlanza kuzo zonke iziphambeko zenu ngiyobangela futhi ukuba imizi ihlalwe,+ nezindawo ezibhuqiwe ziyokwakhiwa kabusha.+ 34  Izwe elenziwe incithakalo liyolinywa, nakuba lalibe yihlane eliyincithakalo phambi kwamehlo abo bonke abadlulayo.+ 35  Ngokuqinisekile abantu bayothi: “Leliya zwe elalenziwe incithakalo selinjengensimu yase-Edene,+ nemizi eyayiyihlane yenziwe incithakalo futhi idiliziwe isinezivikelo eziqinile; isiyahlalwa.”+ 36  Izizwe eziyosala zinizungezile ziyokwazi ukuthi mina, Jehova, ngizakhile izinto ebezidiliziwe,+ ngikutshalile obekwenziwe incithakalo. Mina, Jehova, ngikhulumile futhi ngikwenzile.’+ 37  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Yilokhu engisazovuma ukuba indlu ka-Israyeli ingifune ukuba ngiyenzele kona:+ Ngizoyandisa ngabantu njengomhlambi.+ 38  Njengomhlambi wabantu abangcwele, njengomhlambi waseJerusalema ngezikhathi zalo zemikhosi,+ kanjalo imizi ebiwugwadule iyogcwala umhlambi wabantu;+ abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova.’”

Imibhalo yaphansi