Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 34:1-31

34  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, profetha ngabelusi baka-Israyeli. Profetha kubo, usho kubelusi uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Maye kubelusi baka-Israyeli,+ ababé ngabazondla bona ngokwabo!+ Akuwona yini umhlambi abelusi okumelwe bawondle?+  Nidla amanoni,+ futhi nizembathisa nina ngoboya. Nihlaba+ isilwane esikhuluphele.+ Umhlambi wona aniwondli.  Ezibuthaka aniziqinisanga,+ egulayo aniyiphulukisanga, ephukile aniyibophanga, edukayo aniyibuyisanga, elahlekile aniyifunanga ukuze niyithole,+ kodwa nizibusa ngonya, yebo ngobushiqela.+  Kancane kancane zahlakazeka ngenxa yokungabi khona kukamalusi,+ kangangokuthi zaba ukudla kwazo zonke izilo zasendle, zaqhubeka zihlakazekile.+  Izimvu zami zaqhubeka ziduka kuzo zonke izintaba nakuwo wonke amagquma aphakeme;+ izimvu zami+ zahlakazeka kubo bonke ubuso bomhlaba, kungekho muntu ofunayo futhi kungekho othungathayo ukuze azithole.  “‘“Ngakho-ke, nina belusi, yizwani izwi likaJehova,  ‘“Kuphila kwami,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, “ngokuqinisekile ngenxa yokuthi izimvu zami zaba yinto yokuphangwa futhi izimvu zami zaqhubeka ziba ngukudla kwazo zonke izilo zasendle, ngoba kwakungekho malusi, futhi abelusi bami abazifunanga izimvu zami, kodwa abelusi baqhubeka bezondla bona ngokwabo,+ bengazondli izimvu zami,”’  ngakho-ke, nina belusi yizwani izwi likaJehova. 10  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka, ngimelene nabelusi,+ futhi ngokuqinisekile izimvu zami ngizozibiza esandleni sabo futhi ngibayekise ukondla izimvu zami,+ futhi abelusi ngeke besazondla bona;+ ngiyozikhulula izimvu zami emlonyeni wabo, ngeke zibe ngukudla kubo.’”+ 11  “‘Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Nango mina, mina uqobo, ngiyozifuna izimvu zami ngizinakekele.+ 12  Indlela anakekela ngayo owondla umhlambi+ wakhe ngosuku lokuba kwakhe phakathi kwezimvu zakhe ebezihlakazekile,+ yileyo ndlela engiyozinakekela ngayo izimvu zami; ngiyozikhulula kuzo zonke izindawo ebezihlakazekele kuzo ngosuku lwamafu nesigayegaye.+ 13  Ngiyozikhipha+ ezizweni ngiziqoqele ndawonye ngizilande emazweni ngizilethe ezweni lazo+ ngiziklabise ezintabeni zakwa-Israyeli, ngaseziqwini zemifudlana nangakuzo zonke izindawo zokuhlala zezwe.+ 14  Ngiyoziklabisa edlelweni elihle, futhi indawo yazo yokuhlala iyoba sezintabeni zakwa-Israyeli eziphakeme.+ Ziyolala phansi lapho endaweni yokuhlala enhle,+ futhi ziyoklaba edlelweni elivundile phezu kwezintaba zakwa-Israyeli.” 15  “‘“Ngiyoziklabisa mina ngokwami izimvu zami,+ futhi ngiyozilalisa phansi mina ngokwami,”+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 16  “Elahlekile ngiyoyifuna,+ edukile ngiyoyibuyisa, ephukile ngiyoyibopha futhi egulayo ngiyoyiqinisa, kodwa ekhuluphele+ nenamandla ngiyoyibhuqa. Leyo ngiyoyondla ngesahlulelo.”+ 17  “‘Kepha nina zimvu zami, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bhekani ngahlulela phakathi kwemvu nemvu, phakathi kwezinqama nezimpongo.+ 18  Ingabe kuyinto encane kangako kini ukuthi niklaba emadlelweni amahle kunawo wonke+ kodwa wonke amanye amadlelo niwabhudule ngezinyawo, nokuthi niphuza amanzi acwebile kodwa asele niwadunga ngezinyawo zenu? 19  Izimvu zami, ingabe kufanele ziklabe emadlelweni abhudulwe izinyawo zenu futhi ziphuze amanzi adungwe yizinyawo zenu?” 20  “‘Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo kubo: “Nango mina, mina uqobo, ngokuqinisekile ngiyokwahlulela phakathi kwemvu ekhuluphele nemvu eyondile, 21  ngenxa yokuthi ngohlangothi nangehlombe benilokhu nizisunduza zonke ezigulayo, nangezimpondo zenu benilokhu nizidudula naze nazihlakazela ngaphandle.+ 22  Ngiyozisindisa izimvu zami, ngeke zisaba yinto yokuphangwa;+ futhi ngiyokwahlulela phakathi kwemvu nemvu. 23  Ngiyovusa phezu kwazo umalusi oyedwa,+ uyozondla, yebo inceku yami uDavide.+ Yena uyoziklabisa, futhi uyoba umalusi wazo.+ 24  Mina, Jehova, ngiyoba uNkulunkulu wazo,+ inceku yami uDavide ibe yisikhulu phakathi kwazo.+ Mina, Jehova, ngikhulumile. 25  “‘“Ngiyokwenza nazo isivumelwano sokuthula,+ futhi ngokuqinisekile ngiyobangela ukuba kuphele isilo sasendle esilimazayo ezweni,+ futhi empeleni ziyohlala ehlane ngokulondeka zilale emahlathini.+ 26  Ngiyokwenza zona nendawo ezungeze igquma lami kube yisibusiso,+ futhi ngiyobangela ukuba kwehle imvula ethululekayo ngesikhathi sayo. Kuyoba khona izimvula ezithululekayo zesibusiso.+ 27  Umuthi wasensimini uyothela izithelo zawo,+ nezwe ngokwalo liyokhipha isivuno+ salo futhi ziyoba sezweni lazo ngokulondeka.+ Ziyokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngiphula imigoqo yejoka+ lazo futhi sengizikhululile esandleni salabo abebezisebenzisa njengezigqila.+ 28  Ngeke zisaba yinto yokuphangwa yizizwe;+ isilo sasendle sasemhlabeni, ngeke sizishwabadele, futhi empeleni ziyohlala ngokulondeka, kungekho muntu ozenza zithuthumele.+ 29  “‘“Ngiyozivezela isitshalo ukuze zibe negama,+ ngeke zisasuswa yindlala ezweni,+ futhi ngeke zisabhekana nokululazwa yizizwe.+ 30  ‘Ziyokwazi ukuthi mina, Jehova uNkulunkulu wazo, nginazo+ nokuthi zingabantu bami, indlu ka-Israyeli,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”’+ 31  “‘Nina zimvu zami,+ zimvu zedlelo lami, ningabantu basemhlabeni. Mina nginguNkulunkulu wenu,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi