Hezekeli 31:1-18

31  Kwathi futhi ngonyaka weshumi nanye, ngenyanga yesithathu, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, yisho kuFaro inkosi yaseGibhithe nasesixukwini sakhe+ uthi, “‘Usufana nobani ngobukhulu bakho?  Bheka! UmAsiriya, umsedari eLebhanoni,+ onamagatsha amahle,+ onamahlamvu aminyene anikeza umthunzi, futhi onesiqu esiphakeme,+ kangangokuba isihloko sawo saba phakathi kwamafu.+  Amanzi awenza wakhula;+ utwa lwamanzi lwawubangela ukuba ukhule uphakame. Lwaluhamba nemifudlana yalo luzungeza yonke indawo otshalwe kuyo; futhi imigudu yalo lwayithumela kuyo yonke imithi yasendle.  Yingakho wakhula waphakama kunayo yonke eminye imithi yasendle.+ “‘Amagatsha awo aqhubeka anda, amagatsha awo aqhubeka eba made ngenxa yamanzi amaningi asemiseleni yawo yamanzi.+  Zonke izidalwa ezindizayo zamazulu zakha izidleke zazo emagatsheni awo,+ zonke izilo zasendle zazizalela ngaphansi kwamagatsha awo,+ futhi zonke izizwe ezinabantu abaningi zazihlala emthunzini wawo.  Waba muhle ngobukhulu bawo,+ ngobude bamahlamvu awo, ngoba izimpande zawo zaziphezu kwamanzi amaningi.  Eminye imisedari yayingenakulingana nawo ensimini kaNkulunkulu.+ Imijunipha yayingafani neze nawo ngokuqondene namagatsha awo. Imithi yompelatani yayingafani nawo ngamagatsha. Awukho omunye umuthi owawufana nawo ensimini kaNkulunkulu ngobuhle.+  Ngawenza waba muhle ngobuningi bamahlamvu awo,+ yonke eminye imithi yase-Edene eyayisensimini kaNkulunkulu weqiniso yayilokhu iwufela umona.’+ 10  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi uye waphakama ngesiqu, kangangokuthi ufake isihloko sawo ngisho naphakathi kwamafu+ futhi inhliziyo yawo yaziphakamisa ngenxa yokuphakama kwawo,+ 11  ngizowunikela esandleni sombusi wezizwe ononya.+ Nakanjani uzowuthathela isinyathelo. Ngizowuxosha ngokuvumelana nobubi bawo.+ 12  Abantu abangaziwa, omashiqela bezizwe, bayowugawula, nabantu bayowushiya phezu kwezintaba; ngokuqinisekile amahlamvu awo ayowela kuzo zonke izigodi, amagatsha awo aphuke phakathi kwazo zonke iziqu zemifudlana yomhlaba.+ Zonke izizwe zomhlaba ziyokwehla ziphume emthunzini wawo ziwushiye.+ 13  Zonke izidalwa ezindizayo zamazulu ziyohlala phezu kwesiqu sawo esiwile, nasemagatsheni awo kuyoba khona zonke izilo zasendle;+ 14  ukuze kungabikho nowodwa emithini eniselwayo ophakamayo ngesiqu, noma ofaka isihloko sawo ngisho naphakathi kwamafu, futhi kungabikho nowodwa ophuza amanzi ongamelana nawo ngokuphakama kwawo, ngoba ngokuqinisekile yonke iyonikelwa ekufeni,+ ezweni eliphansi,+ phakathi kwamadodana abantu, kulabo abehlela phansi egodini.’ 15  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngosuku lokwehlela kwawo eShiyoli nakanjani ngiyobangela ukuba kube nokulila.+ Ngenxa yawo ngiyosibekela utwa lwamanzi, ukuze nginqande imifudlana yalo futhi kuvimbeke amanzi amaningi; ngenxa yawo ngiyokwenza iLebhanoni libe mnyama, futhi ngenxa yawo yonke imithi yasendle iyoba nesinxi. 16  Ngiyobangela ukuba kuzamazame izizwe ngenxa yomsindo wokuwa kwawo lapho ngiwehlisela eShiyoli kanye nalabo abehlela phansi egodini,+ futhi ezweni eliphansi, yonke imithi yase-Edene,+ eyekhethelo isibili nemihle kunayo yonke yaseLebhanoni, yonke ephuza amanzi, iyoduduzeka.+ 17  Yehlele eShiyoli kanye naye,+ kulabo ababulewe ngenkemba, nalabo njengenzalo yakhe abaye bahlala emthunzini wakhe phakathi kwezizwe.’+ 18  “‘Ubani oye wafana naye ngaleyo ndlela ngenkazimulo+ nobukhulu phakathi kwemithi yase-Edene?+ Kodwa ngokuqinisekile uzokwehliselwa ezweni eliphansi kanye nemithi yase-Edene.+ Uzolala phakathi kwabangasokile kanye nababulewe ngenkemba. Lona nguFaro naso sonke isixuku sakhe,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi