Hezekeli 30:1-26

30  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, profetha, uthi,+ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Hewulani, nithi, ‘Maye lolo suku!’+  ngoba luseduze usuku, yebo, luseduze+ usuku lukaJehova. Luyoba usuku lwamafu,+ isikhathi esimisiwe sezizwe.+  Ngokuqinisekile kuyongena inkemba eGibhithe,+ futhi kuyoba khona ubuhlungu obunzima eTopiya lapho umuntu ewa ebulewe eGibhithe futhi bewuthatha impela umcebo walo nezisekelo zalo zidilizwa.+  ITopiya+ nePhuthi+ neLudi nalo lonke iqembu eliyingxubevange+ neKhubi kanye namadodana ezwe lesivumelwano—kuyokuwa ngenkemba kanye nabo.”’+  “Yilokhu uJehova akushilo, ‘Abasekeli beGibhithe nabo kumelwe bawe, nokuziqhenya ngamandla alo kumelwe kwehle.’+ “‘Kusukela eMigidoli+ kuya eSiyene+ bayokuwa kulo ngenkemba,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.  ‘Futhi bayokwenziwa incithakalo phakathi kwamazwe enziwe incithakalo, imizi yalo ibe khona kanye phakathi kwemizi ebhuqiwe.+  Bayokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngokhela umlilo eGibhithe futhi bonke abasizi balo empeleni bephulwa.+  Ngalolo suku kuyophuma phambi kwami izithunywa ngemikhumbi, ukuze zithuthumelise iTopiya elizethembayo.+ Bayofikelwa izinhlungu ezinzima ngosuku lweGibhithe, ngoba, bheka! luyofika.’+ 10  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngiyobangela ukuba isixuku saseGibhithe siphele ngesandla sikaNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni.+ 11  Yona nabantu bayo bekanye nayo, omashiqela bezizwe,+ bayangeniswa ukuba benze izwe libe yincithakalo. Bayohoshela iGibhithe izinkemba bagcwalise izwe ngababuleweyo.+ 12  Ngiyokwenza imiselekazi yeNayile+ ibe ngumhlabathi owomile ngithengise izwe esandleni sabantu ababi,+ futhi ngiyobangela ukuba izwe nokuligcwalisile lenziwe incithakalo ngesandla sabantu abangaziwa.+ Mina, Jehova ngokwami, ngikhulumile.’+ 13  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Futhi ngiyobhubhisa izithombe ezinjengendle+ ngibangele ukuba onkulunkulu abangasizi ngalutho baphele eNofi,+ futhi ngeke kusaba khona isikhulu esiphuma ezweni laseGibhithe; ngokuqinisekile ngiyofaka ukwesaba ezweni laseGibhithe.+ 14  Ngiyokwenza iPhatirosi+ libe yincithakalo ngokhele umlilo eZowani+ ngenze izenzo zokwahlulela eNo.+ 15  Ngiyothululela ukufutheka+ kwami phezu kweSini, inqaba yeGibhithe, ngiqede isixuku saseNo.+ 16  Ngiyokokhela umlilo eGibhithe. Nakanjani iSini liyoba sezinhlungwini ezinzima, neNo ngokwalo liyoba elokuthunjwa ngokubhodlozwa; ngokuqondene neNofi—kuyoba khona abaphikisana nalo emini! 17  Izinsizwa zase-Oni+ nasePhibeseti, ziyokuwa ngenkemba, imizi ngokwayo iye ekuthunjweni. 18  Empeleni usuku luyoba mnyama eThehafinehesi,+ lapho ngiphula kuleyo ndawo imigoqo yejoka laseGibhithe.+ Ukuziqhenya ngamandla alo kuyokwenziwa kuphele kulo.+ Lona liyokwembozwa ngamafu,+ imizana yalo engaphansi iyoya ekuthunjweni.+ 19  Ngiyokwenza izenzo zokwahlulela eGibhithe;+ bayokwazi ukuthi nginguJehova.’” 20  Kwathi futhi ngonyaka weshumi nanye, ngenyanga yokuqala, ngosuku lwesikhombisa lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 21  “Ndodana yomuntu, ngokuqinisekile ngizoyiphula ingalo kaFaro inkosi yaseGibhithe,+ futhi, bheka! ngeke neze iboshwe+ ukuze inikwe ukuphulukiswa ngokuba iboshwe ngebhandeshi lokuyibopha, ukuze ibe namandla okubamba inkemba.” 22  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka ngimelene noFaro inkosi yaseGibhithe,+ futhi ngizoziphula izingalo zakhe,+ enamandla kanye nephukile,+ ngizokwenza ukuba inkemba iwe esandleni sakhe.+ 23  AmaGibhithe ngizowahlakazela ezizweni, ngiwahlakazele emazweni.+ 24  Ngizoziqinisa izingalo zenkosi yaseBhabhiloni+ ngibeke inkemba yami esandleni sayo,+ ngiziphule izingalo zikaFaro, futhi njengonenxeba elibulalayo ngokuqinisekile uyobubula kakhulu phambi kwayo.+ 25  Ngizoziqinisa izingalo zenkosi yaseBhabhiloni, futhi izingalo zikaFaro zizokuwa; bayokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngibeka inkemba yami esandleni senkosi yaseBhabhiloni futhi iyelulela ezweni laseGibhithe.+ 26  AmaGibhithe ngizowahlakazela ezizweni,+ ngiwahlakazele emazweni; azokwazi ukuthi nginguJehova.’”

Imibhalo yaphansi