Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 3:1-27

3  Wathi kimi: “Ndodana yomuntu, okutholayo, kudle. Yidla lo mqulu,+ uhambe, ukhulume nendlu ka-Israyeli.”  Ngakho ngawuvula umlomo wami, kancane kancane wangifunza lo mqulu.+  Waqhubeka wathi kimi: “Ndodana yomuntu, kufanele ubangele isisu sakho ukuba sidle, ukuze ugcwalise amathumbu akho ngalo mqulu engikunika wona.” Ngawudla, futhi emlonyeni wami waba mnandi njengoju lwezinyosi.+  Wabuye wathi kimi: “Ndodana yomuntu, hamba ungene phakathi kwendlu+ ka-Israyeli, ukhulume ngamazwi ami kuyo.  Ngoba awuthunywa kubantu abanolimi olungaqondakaliyo+ noma abanolimi olunzima+—indlu ka-Israyeli,  awuthunywa ezizweni eziningi ezinolimi olungaqondakaliyo noma ezinolimi olunzima, ezimazwi azo awunakuwezwa uwaqonde.+ Ukube bengikuthume kuzo, zona beziyokulalela.+  Kodwa indlu ka-Israyeli yona, ngeke ifune ukukulalela, ngoba ayifuni ukungilalela;+ ngoba bonke abendlu ka-Israyeli banamakhanda alukhuni nezinhliziyo ezilukhuni.+  Bheka! Ngenzé ubuso bakho baqina bafana ncamashí nobuso+ babo nebunzi lakho laqina lafana ncamashí nebunzi labo.+  Ngenzé ibunzi lakho laba njengedayimane, laba lukhuni kunensengetsha.+ Ungabesabi,+ futhi ungafikelwa ukwethuka ngenxa yobuso babo,+ ngoba bayindlu edlubulundayo.”+ 10  Futhi waphinde wathi kimi: “Ndodana yomuntu, wonke amazwi ami engizowakhuluma kuwe, wafake enhliziyweni+ uzwe ngezindlebe zakho. 11  Hamba ungene phakathi kwalaba bantu abadingisiwe,+ phakathi kwamadodana abantu bakini, ukhulume nabo uthi kubo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo,’ kungakhathaliseki ukuthi bayezwa noma bayenqaba.”+ 12  Umoya wangithwala+ ngaqala ukuzwa emva kwami umsindo wokuvunguza okukhulu:+ “Mayituswe inkazimulo kaJehova endaweni yakhe.”+ 13  Futhi kwakukhona umsindo wamaphiko ezidalwa eziphilayo ayethintana eduze,+ nomsindo wamasondo ayeseduze eceleni kwazo,+ kanye nomsindo wokuvunguza okukhulu. 14  Umoya wangithwala wangithatha,+ kangangokuba ngahamba ngithukuthele kakhulu emoyeni wami, futhi isandla sikaJehova esasiphezu kwami sasinamandla.+ 15  Ngakho ngangena phakathi kwabantu ababedingisiwe eTheli-abibi,+ ababehlala ngasemfuleni iKhebari,+ ngahlala lapho babehlala khona; ngahlala khona izinsuku eziyisikhombisa, ngishaqekile phakathi kwabo.+ 16  Kwathi ekupheleni kwezinsuku eziyisikhombisa izwi likaJehova lafika kimi, lithi: 17  “Ndodana yomuntu, ngikwenzé umlindi endlini ka-Israyeli,+ futhi kumelwe uzwe inkulumo emlonyeni wami ubaxwayise ngalokho engikutshela kona.+ 18  Lapho ngithi komubi, ‘Uzofa nokufa,’+ kodwa wena ungamxwayisi futhi ungakhulumi uxwayise omubi endleleni yakhe embi ukuze umsindise,+ yena njengoba emubi, uyofela+ esiphambekweni sakhe, kodwa igazi lakhe ngiyolibiza esandleni sakho.+ 19  Kodwa wena, uma umxwayisile omubi+ kodwa empeleni angabuyi ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi, yena uyofela isiphambeko sakhe;+ kodwa wena, uyobe uwukhululile umphefumulo wakho.+ 20  Futhi lapho olungileyo ebuya ekulungeni+ kwakhe, empeleni enza ukungabi nabulungisa futhi kudingeke ukuba ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe,+ uyofa ngoba ungamxwayisanga. Uyofela isono sakhe,+ futhi izenzo zakhe ezilungileyo azenzile ngeke zikhunjulwe,+ kodwa igazi lakhe ngiyolibiza esandleni sakho.+ 21  Kepha wena, uma umxwayisile olungileyo ukuba lowo olungileyo angoni,+ bese naye empeleni engoni, ngokuqinisekile uyoqhubeka ephila ngoba exwayile,+ futhi wena uyobe uwukhululile umphefumulo wakho.”+ 22  Isandla sikaJehova saba phezu kwami lapho, wathi kimi: “Sukuma, phuma uye ethafeni elisesigodini,+ ngizokhuluma nawe khona.” 23  Ngakho ngasukuma ngaphuma ngaya ethafeni elisesigodini, futhi bheka! inkazimulo kaJehova yayimi lapho,+ injengenkazimulo engangiyibone ngasemfuleni iKhebari,+ ngawa ngobuso.+ 24  Khona-ke umoya wangena kimi+ wangimisa ngezinyawo,+ wakhuluma nami wathi kimi: “Woza, zivalele endlini yakho. 25  Wena ndodana yomuntu, bheka! ngokuqinisekile bazobeka izintambo phezu kwakho bakubophe ngazo ukuze ungakwazi ukuphuma uye phakathi kwabo.+ 26  Ulimi lwakho ngizolwenza lunamathele olwangeni lwakho,+ futhi ngokuqinisekile uzoba yisimungulu,+ ngeke ube umuntu osolayo kubo,+ ngoba bayindlu edlubulundayo.+ 27  Futhi lapho ngikhuluma nawe ngizowuvula umlomo wakho, uthi kubo,+ ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo.’ Ozwayo makezwe,+ owenqabayo makenqabe, ngoba bayindlu edlubulundayo.+

Imibhalo yaphansi