Hezekeli 29:1-21

29  Ngonyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngosuku lweshumi nambili lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, misa ubuso bakho bumelane noFaro inkosi yaseGibhithe+ uprofethe ngokumelene naye nangokumelene neGibhithe lilonke.+  Khuluma, uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngimelene nawe, Faro, nkosi yaseGibhithe,+ silo esikhulu sasolwandle+ esinabalele phakathi kwemiselekazi yaso yeNayile,+ esithé, ‘UMfula wami iNayile ungowami, mina—mina ngizenzele wona.’+  Ngizofaka izingwegwe emihlathini+ yakho ngibangele ukuba izinhlanzi zemiselekazi yeNayile zinamathele emazengeni akho. Ngizokukhuphula ngikukhiphe phakathi kwemiselekazi yakho yeNayile nazo zonke izinhlanzi zemiselekazi yakho yeNayile ezinamathele emazengeni akho.  Ngizokushiya ehlane, wena nazo zonke izinhlanzi zemiselekazi yakho yeNayile.+ Uzowela endle.+ Ngeke ubuthwe noma uqoqelwe ndawonye. Ngizokunikela ezilwaneni zasendle zomhlaba nasezidalweni ezindizayo zamazulu ube ngukudla kwazo.+  Bonke abakhileyo eGibhithe bayokwazi ukuthi nginguJehova+ ngenxa yokuthi baba uzime oluwumhlanga endlini ka-Israyeli.+  Lapho bekubamba ngesandla wafohloka,+ wabangela ukuba liqhekeke lonke ihlombe labo. Futhi lapho bencika kuwe, waphuka,+ futhi wabangela ukuba kuxegezele+ onke amanyonga abo.”  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bhekani ngiletha phezu kwakho inkemba,+ futhi ngizonquma kuwe umuntu wasemhlabeni nesilwane esifuywayo.+  Izwe laseGibhithe liyoba yihlane eliyincithakalo nendawo ebhuqiwe;+ futhi bayokwazi ukuthi nginguJehova, ngoba uthé, ‘UMfula iNayile ungowami, mina ngiwenzile.’+ 10  Ngakho-ke bheka ngimelene nawe futhi ngimelene nemiselekazi yakho yeNayile,+ futhi ngizokwenza izwe laseGibhithe libe yizindawo ezibhuqiwe, libe ngukoma, nogwadule olwenziwe incithakalo,+ kusukela eMigidoli+ kuye eSiyene+ kuze kube semngceleni weTopiya. 11  Ngeke kudabule kulo unyawo lomuntu wasemhlabeni,+ futhi ngeke kudabule kulo unyawo lwesilwane esifuywayo,+ iminyaka engamashumi amane ngeke lihlalwe.+ 12  Ngizokwenza izwe laseGibhithe libe yihlane eliyincithakalo phakathi kwamazwe enziwe incithakalo;+ imizi yalo izoba yihlane eliyincithakalo phakathi kwemizi ebhuqiwe iminyaka engamashumi amane;+ amaGibhithe ngizowahlakazela ezizweni ngiwahlakazele emazweni.”+ 13  “‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ekupheleni kweminyaka engamashumi amane+ ngiyowaqoqela ndawonye amaGibhithe abuye ezizweni ayobe ehlakazekele kuzo,+ 14  ngiyolibuyisa iqembu lezithunjwa lamaGibhithe; ngiyolibuyisela ezweni lasePhatirosi,+ ezweni lendabuko yalo, lapho liyoba umbuso ophansi. 15  Uyoba phansi kuneminye imibuso, futhi ngeke uphinde uziphakamise ngaphezu kwezinye izizwe,+ futhi ngiyolenza libe nabantu abambalwa kangangokuba lingakwazi ukuthobisa ezinye izizwe.+ 16  Ngeke usaba yindlu yokuqiniseka+ kuka-Israyeli, ekhumbuza ngesiphambeko ngokuphenduka kwakhe ayilandele.+ Bayokwazi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.”’” 17  Manje kwathi ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa, ngenyanga yokuqala ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 18  “Ndodana yomuntu, uNebukhadirezari uqobo,+ inkosi yaseBhabhiloni, wenza ukuba ibutho lakhe lempi lenze inkonzo enkulu ngokumelene neThire.+ Wonke amakhanda aphuculwa, futhi wonke amahlombe akhuhlwa aphucuka.+ Kodwa yena nebutho lakhe lempi abayitholanga inkokhelo eThire+ ngenxa yenkonzo ababeyenze ngokumelene nalo. 19  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka nginika uNebukhadirezari inkosi yaseBhabhiloni izwe laseGibhithe,+ uzomuka nomcebo walo awuphange+ ngokuphanga okukhulu; uzoba yinkokhelo yebutho lakhe lempi.’ 20  “‘Ngimniké izwe laseGibhithe njengembuyiselo yenkonzo ayenza ngokumelene nalo, ngoba benzela mina,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 21  “Ngalolo suku ngiyobangela ukuba indlu ka-Israyeli ihlunyelwe uphondo,+ futhi wena ngiyokunika ithuba lokuvula umlomo phakathi kwayo;+ bayokwazi ukuthi nginguJehova.”

Imibhalo yaphansi