Hezekeli 28:1-26

28  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, wothi kumholi weThire, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “‘“Ngenxa yokuthi inhliziyo yakho ibe ngezidlayo,+ futhi ulokhu uthi, ‘Ngingunkulunkulu.+ Ngizihlalise esihlalweni sikankulunkulu,+ enhliziyweni yolwandle oluvulekile,’+ kuyilapho ungumuntu wasemhlabeni,+ ungeyena unkulunkulu,+ futhi uqhubeka wenza inhliziyo yakho ibe njengenhliziyo kankulunkulu—  bheka! uhlakaniphe ukwedlula uDaniyeli.+ Akukho zimfihlo eziye zakwehlula.+  Ngokuhlakanipha kwakho nangokuqonda kwakho uzenzele umcebo, futhi ulokhu ungenisa igolide nesiliva ezinqolobaneni zakho.+  Ngobuningi bokuhlakanipha kwakho,+ ngempahla yakho ethengiswayo,+ wenzé umcebo wakho waba mningi,+ inhliziyo yakho yaqala ukuzidla ngenxa yomcebo wakho.”’+  “‘Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngenxa yokuthi wenza inhliziyo yakho ibe njengenhliziyo kankulunkulu,+  ngakho-ke bheka ngikulethela abantu ongabazi,+ omashiqela bezizwe,+ ngokuqinisekile bayohosha izinkemba zabo ngokumelene nobuhle bokuhlakanipha kwakho bangcolise ubukhazikhazi bakho.+  Bayokwehlisela egodini,+ ufe ukufa kobulewe enhliziyweni yolwandle oluvulekile.+  Uyosho yini ukuthi, ‘Ngingunkulunkulu,’ phambi kokubulalayo,+ kuyilapho ungumuntu nje wasemhlabeni, ungeyena unkulunkulu,+ esandleni salabo abakungcolisayo?”’ 10  “‘Uyofa ukufa kwabangasokile ngesandla sabantu ongabazi,+ ngoba mina ngikhulumile,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 11  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 12  “Ndodana yomuntu, haya ingoma yokulila ngokuphathelene nenkosi yaseThire,+ uthi kuyo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “‘“Ubeka uphawu esifanekisweni, ugcwele ukuhlakanipha,+ uphelele ngobuhle.+ 13  Wa-wuse-Edene, insimu kaNkulunkulu.+ Wonke amatshe ayigugu ayeyisembatho sakho, irubi, itopazi nejaspi; ikhrisolithe, i-onikisi+ nejeyidi; isafire, itherkhoyisi+ nesimaragidu; futhi zaziyigolide izisekelo zakho nezikhoxe zakho ezikuwe. Zalungiswa ngosuku lokudalwa kwakho. 14  Uyikherubi eligcotshiwe elisibekelayo, futhi ngikumisile. Wawusentabeni engcwele kaNkulunkulu.+ Wawuhambahamba phakathi kwamatshe omlilo. 15  Wawungenaphutha ezindleleni zakho kusukela ngosuku lokudalwa+ kwakho kwaze kwatholakala ukungalungi kuwe.+ 16  “‘“Ngenxa yobuningi bempahla yakho+ ethengiswayo bakugcwalisa ngobudlova ngaphakathi, waqala ukona.+ Ngizokukhipha njengongcolile entabeni kaNkulunkulu, futhi ngizokubhubhisa,+ kherubi elisibekelayo, ngizokubhubhisa usuke phakathi kwamatshe avuthayo. 17  “‘“Inhliziyo yakho yazidla ngenxa yobuhle bakho.+ Wachitha ukuhlakanipha kwakho ngenxa yobukhazikhazi bakho.+ Ngizokuphonsa phezu komhlaba.+ Ngizokumisa phambi kwamakhosi, ukuba akubuke.+ 18  “‘“Ngenxa yobuningi beziphambeko zakho,+ ngenxa yokungabi nabulungisa kwempahla yakho ethengiswayo,+ uzingcolisile izindlu zakho ezingcwele. Ngizokhipha umlilo phakathi kwakho. Yiwo ozokushwabadela.+ Ngizokwenza umlotha phezu komhlaba phambi kwamehlo abo bonke abakubonayo.+ 19  Kepha bonke abakwaziyo phakathi kwezizwe, ngokuqinisekile bayokugqolozela bemangele.+ Uyoba izinto ezesabisayo ezingazelelwe, futhi ngeke ube khona kuze kube nini nanini.”’”+ 20  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 21  “Ndodana yomuntu, misa ubuso bakho bubheke eSidoni,+ uprofethe ngokumelene nalo. 22  Kumelwe uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Bheka ngimelene nawe,+ Sidoni, futhi ngokuqinisekile ngizokhazinyuliswa phakathi kwakho;+ abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova lapho ngenza kulo izenzo zokwahlulela+ futhi empeleni ngingcweliswa kulo.+ 23  Ngiyothumela kulo isifo esiwumshayabhuqe negazi ezitaladini zalo.+ Obulewe uyokuwa phakathi kwalo ngenkemba emelene nalo nhlangothi zonke;+ abantu bayokwazi ukuthi nginguJehova.+ 24  Ngeke kuphinde kube khona into ehlabayo ebulalayo+ kuyo indlu ka-Israyeli noma iva elibuhlungu elivela kubo bonke abayizungezile, labo abayiphatha ngokukloloda; abantu bayokwazi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.”’ 25  “‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Lapho ngiqoqela ndawonye indlu ka-Israyeli ukuba iphume ezizweni ehlakazelwe phakathi kwazo,+ ngizongcweliswa futhi phakathi kwayo emehlweni ezizwe.+ Ngokuqinisekile bayohlala ezweni+ labo engalinika inceku yami, uJakobe.+ 26  Bayohlala kuyo belondekile+ bakhe izindlu+ batshale izivini,+ bayohlala ngokulondeka+ lapho ngenza izenzo zokwahlulela kubo bonke ababaphatha ngokukloloda nxazonke zabo;+ bayokwazi ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo.”’”

Imibhalo yaphansi