Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 27:1-36

27  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Wena, ndodana yomuntu, haya ingoma yokulila ngokuphathelene neThire,+  uthi kulo iThire, “‘O wena ohlala ezindaweni zokungena zolwandle,+ owesifazane ongumhwebi wezizwe eziqhingini eziningi,+ yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “O Thire wena uthe, ‘Ngiphelele ngobuhle.’+  Izindawo zakho zisenhliziyweni yezilwandle.+ Abakhi bakho babuphelelisile ubuhle bakho.+  Bakwakhele wonke amapulangwe ngezingodo zomjunipha zaseSeniri.+ Bathathé umsedari eLebhanoni+ ukuze benze insika phezu kwakho.  Izigwedlo zakho bazenza ngezihlekehleke zemithi yaseBhashani. Ingaphambili lakho balenza ngezinyo lendlovu okhunini lomsayiphuresi, lwaseziqhingini zaseKitimi.+  Indwangu yakho eyendlalekile yayiyilineni laseGibhithe elimibalabala,+ ukuze ibe useyili wakho. Isembozo sendeki yakho sasingesentambo eluhlaza okwesibhakabhaka+ noboya baseziqhingini zase-Elishahi+ obudaywe baba nsomi ngokubomvu.+  “‘“Abakhileyo eSidoni+ nase-Arivadi+ baba ngabagwedli bakho. Kuwe kwakukhona abanekhono bakho,+ Thire; bengamatilosi akho.+  Kuwe kwakukhona ngisho namaxhegu aseGebhali+ nabanekhono bakhona bengabavala izimfa zezindawo ezivuzayo.+ Kwakukhona kuwe yonke imikhumbi yasolwandle nabahamba ngayo olwandle, ukuze benane izinto ezithengiswayo. 10  AmaPheresiya+ namaLudi+ namadoda asePhuthi+—ayesebuthweni lakho lempi, amadoda akho empi. Isihlangu nesigqoko sokuzivikela asilengisa kuwe.+ Yiwo ayebangela ubukhazikhazi bakho. 11  Amadodana ase-Arivadi,+ yebo ibutho lakho lempi, ayephezu kwezindonga zakho nxazonke, namadoda anobuqhawe yiwo ayesemibhoshongweni yakho. Izihlangu zawo eziyiziyingelezi azilengisa ezindongeni zakho nxazonke.+ Aphelelisa ubuhle bakho. 12  “‘“ITharishishi+ lalingumthengisi wakho ngenxa yobuningi bazo zonke izinhlobo zezinto zenani elikhulu.+ Ukuze kutholakale isiliva lalo, insimbi, ithini nomthofu, kwanikelwa ngokugciniwe kwakho.+ 13  UJavani,+ uThubhali+ noMesheke+ kwakungabahwebi bakho. Ukuze kutholakale imiphefumulo yesintu+ nezinto zethusi kwanikelwa ngezinto zakho zokwenana. 14  Kwakukhona amahhashi namahhashi empi neminyuzi kuvela endlini kaThogarma,+ okwanikelwa ngezinto zakho ezigciniwe ukuze kutholakale kona. 15  Amadodana aseDedani+ ayengabahwebi bakho; iziqhingi eziningi zazingabathengisi abakusebenzelayo; zikubuyisele izimpondo zezinyo lendlovu+ nomsimbithi njengesipho. 16  U-Edomi wayengumthengisi wakho ngenxa yobuningi bemisebenzi yakho. Izinto zakho ezigciniwe zenana itherkhoyisi,+ uboya obudaywe baba nsomi ngokubomvu nendwangu emibalabala nendwangu ecolekileyo namakorali namarubi. 17  “‘“UJuda nezwe lakwa-Israyeli babengabahwebi bakho. Kwanikelwa+ ngezinto zakho zokwenana ukuze kutholakale ukolweni+ waseMiniti+ nokudla okukhethekile noju lwezinyosi+ namafutha nebhalsamu.+ 18  “‘“IDamaseku+ lalingumthengisi wakho ebuningini bemisebenzi yakho, ngenxa yobuningi bazo zonke izinto zakho zenani elikhulu, kanye newayini+ laseHelbhoni noboya obumpunga ngokubomvu. 19  IVedani neJavani kusukela e-Uzali—kwanikelela okugciniwe kwakho. Insimbi ekhandiwe, ikhasiya nomhlanga+—kwaba izinto zakho zokwenana. 20  IDedani+ lalingumhwebi wakho wezingubo zokugibela zendwangu eyelukiwe. 21  Ama-Arabhu+ nazo zonke izikhulu zaseKhedari+ babengabathengisi bakho abakusebenzelayo. Amawundlu angamaduna nezinqama nezimpongo+—babekuthengisela kona. 22  Abahwebi baseSheba+ naseRahama+ babengabahwebi bakho; ukuze kutholakale zonke izinhlobo ezinhle kunazo zonke zamakha nazo zonke izinhlobo zamatshe ayigugu negolide, kwanikelwa ngokugciniwe kwakho.+ 23  IHarana+ neKhanine ne-Edene,+ abahwebi baseSheba,+ i-Ashuri+ neKhilimadi babengabahwebi bakho. 24  Babengabahwebi bakho, esikhungweni sakho sezohwebo, bezingubo ezinhle kakhulu, izingubo zangaphandle zendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka nendwangu emibalabala nokhaphethi abamibala-mibili, izindophi eziphothiwe futhi ezenziwe zaqina. 25  “‘“Imikhumbi yaseTharishishi+ yayingomahambanendlwana abathwala izinto zakho zokwenana, kangangokuthi uyagcwala ukhazimule kakhulu enhliziyweni yolwandle oluvulekile.+ 26  “‘“Abakugwedlayo bakulethé emanzini amaningi.+ Umoya wasempumalanga ukuphulile enhliziyweni yolwandle oluvulekile.+ 27  Izinto zakho zenani elikhulu nezinto zakho ezigciniwe,+ nezinto zakho zokwenana,+ abahambi bakho bolwandle namatilosi akho,+ abavali bezimfa ezindaweni ezivuzayo+ nalabo abenana izinto zakho ezithengiswayo nawo wonke amadoda akho empi,+ abakuwe nakulo lonke ibandla lakho, okuphakathi kwakho,—kuyowa enhliziyweni yolwandle oluvulekile ngosuku lokuwa kwakho.+ 28  “‘“Izwe elingabiyelwe liyozamazama ngenxa yomsindo wokukhala kwamatilosi akho.+ 29  Bonke abaphatha isigwedlo, abahambi bolwandle, wonke amatilosi asolwandle, ngokuqinisekile bayokwehla emikhunjini yabo; bayokuma emhlabathini.+ 30  Bayozwakalisa izwi labo bekukhalela futhi bayokhala kamunyu.+ Bayothela uthuli emakhanda abo.+ Bayobhuquza emlotheni.+ 31  Bayoziphucula impandla ngenxa yakho,+ babhince indwangu yesaka+ bakukhalele ngomphefumulo omunyu,+ ngokubangalasa okumunyu. 32  Ngokuqinisekile esililweni sabo bayokuhayela ingoma yokulila, bahaye ngawe,+ bathi, “‘“‘Ubani onjengeThire,+ onjengaye othulisiwe phakathi kolwandle?+ 33  Lapho okugciniwe+ kwakho kuphuma olwandle oluvulekile,+ wanelisa izizwe eziningi.+ Ngobuningi bezinto zakho zenani elikhulu nezinto zakho zokwenana wacebisa amakhosi omhlaba.+ 34  Manje uphulwe ulwandle oluvulekile, ekujuleni kwamanzi.+ Izinto zakho zokwenana nalo lonke ibandla lakho,+ kuwele phakathi kwakho. 35  Bonke abakhileyo eziqhingini+—bayokugqolozela bemangele, namakhosi abo ayoqhaqhazela ngenxa yokwesaba okukhulu.+ Ubuso buyophazamiseka.+ 36  Abathengisi phakathi kwezizwe, bayokushayela ikhwelo.+ Uyoba yizinto ezesabisayo ezingazelelwe, futhi ngeke usaba khona kuze kube nini nanini.’”’”+

Imibhalo yaphansi