Hezekeli 24:1-27

24  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi ngonyaka wesishiyagalolunye, ngenyanga yeshumi, ngosuku lweshumi lwenyanga, lithi:  “Ndodana yomuntu, zilobele phansi igama losuku, lona kanye lolu suku. Inkosi yaseBhabhiloni ithelekelé iJerusalema ngalo kanye lolu suku.+  Qamba isaga ngendlu edlubulundayo,+ uthi ngokuphathelene nayo, “‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Beka eziko imbiza yokupheka enomlomo obanzi; yibeke eziko, futhi uthele amanzi kuyo.+  Buthela kuyo izingxenye,+ zonke izingxenye ezinhle, ithanga nesiphanga; yigcwalise ngamathambo ekhethelo isibili.  Makuthathwe imvu yekhethelo isibili,+ futhi unqwabelanise izinkuni zibe isiyingi ngaphansi kwayo. Ubilise izingxenye zayo, futhi upheke amathambo ayo phakathi kuyo.”’”+  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Maye kuwo umuzi wezenzo zokuchitha igazi,+ imbiza yokupheka enomlomo obanzi, ekugqwala kwayo kukuyo, futhi ekugqwala kwayo kungaphumanga kuyo! Khipha izingxenye zayo, ngayinye ngayinye;+ mayingenzelwa nkatho.+  Ngoba igazi lawo liphakathi kwawo.+ Walibeka phezu kwenyabule yedwala elicwebezelayo. Akalithululanga emhlabathini, ukuze alisibekele ngothuli.+  Ukuze ngilethe ukufutheka ngenjongo yokukhipha impindiselo,+ ngibeke igazi lakhe phezu kwenyabule yedwala elicwebezelayo, ukuze lingambozwa.’+  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Maye kuwo umuzi wezenzo zokuchitha igazi!+ Nami futhi ngizoyenza ibe nkulu inqwaba.+ 10  Zenze zibe ziningi izinkuni. Basa umlilo. Yibilise ngokuphelele inyama. Thulula umhluzi, uwayeke ashise kakhulu amathambo. 11  Yibeke ingenalutho phezu kwamalahle ayo ukuze ishise; ithusi layo kumelwe lishise, nokungcola kwayo kumelwe kuncibilike phakathi kwayo.+ Ukugqwala kwayo makudleke kuphele.+ 12  Izinkathazo! Yenze umuntu wakhathala, kodwa ukugqwala kwayo okukhulu akuphumi kuyo.+ Mayingene emlilweni nokugqwala kwayo!’ 13  “‘Kubé khona ukuziphatha okubi ekungcoleni kwakho.+ Ngenxa yaleso sizathu kwadingeka ukuba ngikuhlanze, kodwa awuzange uhlanzeke ekungcoleni kwakho.+ Ngeke usahlanzeka ngize ngikubhodlele kuwe ukufutheka kwami.+ 14  Mina Jehova ngikhulumile.+ Kuzokwenzeka,+ futhi ngizosithatha isinyathelo. Ngeke ngidebesele,+ futhi ngeke ngihawukele+ noma ngizisole.+ Ngokuqinisekile bazokwahlulela ngokwezindlela zakho nangokwezenzo zakho,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 15  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 16  “Ndodana yomuntu, bheka ngikwaphuca ngegalelo+ into efiselekayo+ emehlweni akho, ungasishayi isifuba sakho futhi ungakhali noma kuphume izinyembezi.+ 17  Bubula buthule. Abafileyo ungabalileli.+ Bopha umnqwazo wakho,+ ufake izimbadada zakho ezinyaweni zakho.+ Ungawembozi amadevu akho,+ futhi ungasidli isinkwa sabantu.”+ 18  Ngakhuluma nabantu ekuseni, umkami kancane kancane wafa kusihlwa. Ngakho ekuseni ngenza njengoba nje ngangiyaliwe. 19  Abantu babelokhu bethi kimi: “Ungesitshele ukuthi lezi zinto ozenzayo zihlangene ngani nathi?”+ 20  Khona-ke ngathi kubo: “Izwi likaJehova lifikile kimi, lithi, 21  ‘Yisho kuyo indlu ka-Israyeli ukuthi: “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka ngiyayingcolisa indlu yami engcwele,+ ukuziqhenya kwezikhwepha zenu,+ into efiselekayo emehlweni enu,+ nento umphefumulo wenu onobubele kuyo, amadodana enu namadodakazi enu eniwashiye ngemuva—azokuwa ngenkemba.+ 22  Nizokwenza njengoba nje ngenzile. Ngeke niwamboze amadevu,+ futhi ngeke nisidle isinkwa sabantu.+ 23  Umnqwazo wenu uyobe uphezu kwamakhanda enu, nezimbadada zenu zisezinyaweni zenu. Ngeke nizishaye noma nikhale,+ futhi niyobola niphele eziphambekweni zenu,+ niyobubula ngomunye nomunye.+ 24  UHezekeli ubé yibika kini.+ Nizokwenza njengakho konke akwenzile. Lapho kufika,+ nizokwazi futhi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.’”’”+ 25  “Wena, ndodana yomuntu, ngeke yini ngosuku engibaphuca ngalo inqaba yabo, into enhle abethaba ngayo, into efiselekayo emehlweni abo+ nento elangazelelwa ngumphefumulo wabo, amadodana abo namadodakazi abo,+ kuthi 26  ngalolo suku kufike kuwe ophunyukileyo ukuba enze izindlebe zizwe?+ 27  Ngalolo suku uyowuvula umlomo wakho kophunyukileyo,+ ukhulume ungabe usaba yisimungulu;+ futhi ngokuqinisekile uyoba yibika kubo,+ futhi bayokwazi ukuthi nginguJehova.”+

Imibhalo yaphansi