Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 23:1-49

23  Izwi likaJehova lafika kimi,+ lathi:  “Ndodana yomuntu, kwakukhona abesifazane ababili, amadodakazi omfazi munye.+  Baqala ukufeba eGibhithe.+ Bafeba ebusheni babo.+ Bapotozwa khona amabele abo,+ bacindezelwa izifuba zobuntombi babo lapho.  Amagama abo kwakungu-Ohola omdala no-Oholiba udadewabo, baba ngabami+ baqala ukuzala amadodana namadodakazi.+ Ngokuqondene namagama abo, u-Ohola yiSamariya,+ u-Oholiba yiJerusalema.+  “U-Ohola waqala ukufeba,+ esengaphansi kwami, walokhu ekhanukela labo ababemkhanukela,+ ama-Asiriya+ ayeseduze,  ababusi abembethe indwangu eluhlaza okwesibhakabhaka, nababusi abangamaphini—bonke beyizinsizwa ezifiselekayo, bengabebutho labamahhashi begibele amahhashi.  Waqhubeka ekhiphela ubufebe bakhe kubo, bonke bengamadodana ase-Asiriya ekhethelo isibili; futhi wazingcolisa ngabo bonke labo ayebakhanukela—izithombe zabo ezinjengendle.+  Ubufebe bakhe asuka nabo eGibhithe akabushiyanga, ngoba babelale naye ebusheni bakhe, futhi yibo abacindezela amabele obuntombi bakhe futhi baqhubeka bethululela phezu kwakhe ukuziphatha kwabo okubi ngokobulili.+  Ngakho-ke ngamnikela esandleni salabo abamkhanukelayo,+ esandleni samadodana ase-Asiriya, ayewakhanukele.+ 10  Yibo abembula ubunqunu bakhe.+ Bathatha amadodana akhe namadodakazi akhe,+ yena bambulala ngenkemba. Waba nedumela elibi kwabesifazane, benza kuye izenzo zokwahlulela. 11  “Lapho udadewabo u-Oholiba ekubona,+ khona-ke wabonisa ukukhanuka kwakhe ngendlela eyonakele ngaphezu kwakhe, nobufebe bakhe ngaphezu kobufebe bukadadewabo.+ 12  Wakhanukela amadodana ase-Asiriya,+ ababusi nababusi abangamaphini ababeseduze, begqoke kahle ngokuphelele, abebutho labamahhashi abagibela amahhashi—bonke beyizinsizwa ezifiselekayo.+ 13  Ngakubona lokho ngoba wayezingcolisile, bobabili babenendlela eyodwa.+ 14  Waqhubeka enezela ezenzweni zakhe zobufebe lapho ebona amadoda asemifanekisweni eqoshiwe esodongeni,+ imifanekiso+ yamaKhaledi eqoshiwe yacakwa ngokubomvu,+ 15  ebophe amabhande+ ezinkalweni, nemishuqulo elengayo emakhanda awo, ebonakala njengamaqhawe, wonke, efana namadodana aseBhabhiloni, engamaKhaledi ngokuqondene nezwe lokuzalwa kwawo. 16  Waqala ukuwakhanukela lapho amehlo akhe ewabona+ futhi wathumela kuwo izithunywa eKhalideya.+ 17  Amadodana aseBhabhiloni ayelokhu efika kuye, embhedeni wokuboniswa kothando, emngcolisa ngokuziphatha kwawo okubi ngokobulili;+ waqhubeka engcoliswa yiwo, umphefumulo wakhe waqala ukuwafulathela unengekile. 18  “Waqhubeka embula izenzo zakhe zobufebe futhi embula ubunqunu bakhe,+ kangangokuthi umphefumulo wami wafulathela unengekile wahlukana naye, njengoba nje umphefumulo wami wafulathela unengekile wahlukana nodadewabo.+ 19  Waqhubeka andisa izenzo zakhe zobufebe+ kwaze kwaba seqophelweni lokukhumbula izinsuku zobusha bakhe,+ lapho efeba ezweni laseGibhithe.+ 20  Waqhubeka ekhanuka ngendlela yokuziphatha kwezancinza zalabo abasitho sabo senyama sinjengesitho senyama yezimbongolo ezingamaduna nabasitho sabo sobulili sinjengesitho sobulili samahhashi angamaduna.+ 21  Futhi waqhubeka udonsela ukunaka ekuziphatheni okubi kobusha bakho ngokucindezelwa kwamabele akho kusukela eGibhithe+ kuqhubeke, ngenxa yamabele obusha bakho.+ 22  “Ngakho-ke, Oholiba, yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka ngivusa izithandwa zakho ezikukhanukelayo+ ukuba zimelane nawe, lezo umphefumulo wakho ozifulathele unengekile, ngizoziletha ukuba zimelane nawe nxazonke,+ 23  amadodana aseBhabhiloni+ nawo wonke amaKhaledi,+ uPhekodi+ noShowa noKhowa, wonke amadodana ase-Asiriya kanye nawo, izinsizwa ezifiselekayo, bonke bengababusi nababusi abangamaphini, amaqhawe nababiziweyo, bonke begibele amahhashi. 24  Bazofika bamelane nawe ngokugedlezela kwezinqola zempi namasondo,+ nebandla lamaqembu abantu, ngesihlangu esikhulu nehawu nesigqoko sokuzivikela. Bazomelana nawe nxazonke, futhi ngizobanika ukwahlulela, bakwahlulele ngezahlulelo zabo.+ 25  Ngizobonisa intshiseko yami ngokumelene nawe,+ futhi bazokuthathela isinyathelo ngokufutheka.+ Bazosusa ikhala lakho nezindlebe zakho, okusele kwakho kuwe ngenkemba. Amadodana akho namadodakazi akho+ bazowathatha,+ okusele kwakho kuzoshwabadelwa umlilo.+ 26  Ngokuqinisekile bazozihlubula izingubo zakho+ bathathe izinto zakho ezinhle.+ 27  Empeleni ngizobangela ukuba ukuziphatha kwakho okubi kuphele kuwe,+ nobufebe bakho osuka nabo ezweni laseGibhithe;+ ngeke uphakamisele amehlo akho kubo, neGibhithe ngeke uphinde ulikhumbule.’ 28  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bheka ngikunikela esandleni salabo obazondayo, esandleni salabo umphefumulo wakho obafulathele unengekile.+ 29  Bazokuthathela isinyathelo ngenzondo bathathe wonke umkhiqizo wakho wokukhandleka bakushiye uhamba-ze futhi unqunu;+ futhi ubunqunu bezenzo zakho zobufebe nokuziphatha kwakho okubi nezenzo zakho zobundindwa kumelwe kwembulwe.+ 30  Kuzokwenziwa lezi zinto kuwe ngenxa yokulandela kwakho izizwe njengesifebe,+ ngenxa yokuthi uzingcolise ngezithombe zabo ezinjengendle.+ 31  Uhambé ngendlela kadadewenu;+ kuzomelwe ngikunike indebe yakhe esandleni.’+ 32  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Uzophuza indebe kadadewenu, ejulile nebanzi.+ Uzoba yinto yokuhlekwa nokuklolodelwa, indebe equkethe okuningi.+ 33  Uzogcwala ukudakwa nosizi, indebe yokushaqeka nencithakalo, indebe kadadewenu iSamariya. 34  Kuyomelwe uyiphuze uyiminye,+ futhi izindengezi zayo uyoziququda, amabele akho uyowahluthula.+ “Ngoba mina ngikhulumile,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.’ 35  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi ungikhohliwe+ futhi ungiphonse ngemva kwakho,+ ngakho-ke nawe thwala ukuziphatha kwakho okubi nezenzo zakho zobufebe.’” 36  UJehova waqhubeka wathi kimi: “Ndodana yomuntu, ingabe uzobahlulela+ o-Ohola no-Oholiba+ ubatshele izinto zabo ezinengekayo?+ 37  Ngoba baphingile+ futhi kukhona igazi ezandleni zabo,+ baphinge nezithombe zabo ezinjengendle.+ Futhi, ngaphandle kwalokho, amadodana abo ababengizalele wona bawadabulise emlilweni njengokudla kuzo.+ 38  Ngaphezu kwalokho, yilokhu abakwenzile kimi: Bayingcolisile+ indlu yami engcwele+ ngalolo suku, futhi amasabatha ami bawangcolisile.+ 39  Futhi lapho sebewahlabile amadodana abo bewahlabela izithombe zabo ezinjengendle+ bangena ngisho nokungena endlini yami engcwele ngalolo suku ukuze bayingcolise,+ bheka yilokho abakwenzile phakathi kwendlu yami.+ 40  Ngaphezu kwalokho, lapho beqala ukuthumela emadodeni avela kude, okwathunyelwa kuwo isithunywa,+ khona-ke bheka! afika,+ lawo owawuwagezele,+ wawagqabela amehlo+ wawavunulela ngemihlobiso.+ 41  Wahlala phansi phezu kombhede okhazimulayo,+ kunetafula elihleliwe phambi kwawo,+ wabeka nempepho yami+ namafutha ami phezu kwalo.+ 42  Kuye kwakukhona umsindo wesixuku esikhululekile,+ kwakulethwa emadodeni avela oquqabeni lwesintu izidakwa+ zivela ehlane, zafaka amasongo ezandleni zabesifazane zabeka nemiqhele emihle emakhanda abo.+ 43  “Khona-ke ngathi ngaye owayesegugiswe ukuphinga,+ ‘Manje uzoqhubeka enza ubufebe bakhe, yena impela.’+ 44  Baqhubeka befika kuye, njengoba nje umuntu efika kowesifazane oyisifebe; bafika ngaleyo ndlela ku-Ohola naku-Oholiba njengabesifazane abaziphatha kabi.+ 45  Kodwa ngokuqondene namadoda alungile,+ yiwo azomahlulela ngesahlulelo seziphingikazi+ nangesahlulelo sabachithi begazi besifazane;+ ngoba bayiziphingikazi, futhi kukhona igazi ezandleni zabo.+ 46  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Kuzolethwa ibandla ngokumelene nabo+ futhi bazokwenziwa into eyethusayo nento yokuphangwa.+ 47  Ibandla liyobashaya ngamatshe,+ futhi bayogawulwa ngezinkemba zalo. Amadodana abo namadodakazi abo lizowabulala,+ futhi izindlu zabo lizozishisa ngomlilo.+ 48  Ngokuqinisekile ngiyobangela ukuba ukuziphatha okubi+ kuphele ezweni,+ bonke abesifazane bayovuma ukuqondiswa, ukuze bangenzi ngokuvumelana nokuziphatha kwenu okubi.+ 49  Bayokwehlisela ukuziphatha kwenu okubi phezu kwenu,+ nizithwale izono zezithombe zenu ezinjengendle; niyokwazi ukuthi ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova.’”+

Imibhalo yaphansi