Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 22:1-31

22  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “O, wena ndodana yomuntu, uzowahlulela yini,+ uzowahlulela yini umuzi onecala legazi+ futhi ngokuqinisekile uwazise zonke izinto zawo ezinengekayo?+  Kumelwe uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “O muzi ochitha igazi+ phakathi kwawo kuze kufike isikhathi sawo,+ nowenze izithombe ezinjengendle ngaphakathi kwawo ukuze ube ongcolile,+  ngegazi lakho olichithile ube necala,+ nangezithombe zakho ezinjengendle ozenzile ube ongcolile.+ Usondeza izinsuku zakho, uzofika eminyakeni yakho. Kungaleso sizathu ngizokwenza into yokuhlanjalazwa ezizweni neyokuklolodelwa kuwo wonke amazwe.+  Amazwe aseduze nakude nawe ayokuklolodela, wena onegama elingcollile, ovame isiphithiphithi.+  Bheka! Izikhulu+ zakwa-Israyeli zikuwe, ngasinye sizinikele engalweni yaso ngenjongo yokuchitha igazi.+  Kuwe ubaba nomama baphathwe ngendelelo.+ Phakathi kwakho benze ngokumphamba umfokazi.+ Kuwe intandane nomfelokazi bahlukunyeziwe.”’”+  “‘Izindawo zami ezingcwele uzidelelile, namasabatha ami uwangcolisile.+  Kuwe kube khona abanyundela isidanasi ngenjongo yokuchitha igazi;+ kuwe badle phezu kwezintaba.+ Phakathi kwakho baye baqhuba ukuziphatha okubi.+ 10  Kuwe ubunqunu bukababa babembulile;+ kuwe bamlulazile owesifazane ongahlanzekile osesikhathini.+ 11  Umuntu wenze into enengekayo nomfazi womngane wakhe,+ futhi umuntu ungcolise umalokazana wakhe ngokuziphatha okubi;+ kuwe umuntu ululaze udadewabo, indodakazi kayise.+ 12  Bathathé isifumbathiso ngenjongo yokuchitha igazi.+ Uthathé inzalo+ kanye nenzuzo eyeqile,+ futhi ngobudlova uqhubeka wenza inzuzo+ ngabangane bakho ngokuphamba,+ mina ungikhohliwe,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova. 13  “‘Bheka! ngishaye isandla sami+ ngenxa yenzuzo yakho engenabulungisa oyenzile,+ nangenxa yezenzo zakho zokuchitha igazi eziphakathi kwakho.+ 14  Ingabe ngezinsuku engikuthathela ngazo isinyathelo inhliziyo yakho iyoqhubeka ikhuthazela+ noma izandla zakho zinikeze amandla?+ Mina, Jehova, ngikhulumile futhi ngiyothatha isinyathelo.+ 15  Ngiyokuhlakaza phakathi kwezizwe ngikusakaze phakathi kwamazwe,+ futhi ngiyokubhubhisa ukungahlanzeki kwakho kuphele kuwe.+ 16  Ngokuqinisekile uyongcoliswa ngaphakathi kwakho phambi kwamehlo ezizwe, futhi uyokwazi ukuthi nginguJehova.’”+ 17  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi lithi: 18  “Ndodana yomuntu, abendlu ka-Israyeli sebeye baba njengamanyela kimi.+ Bonke bayithusi nethini nensimbi nomthofu phakathi kwesithando somlilo. Sebeye baba ngamanyela amaningi, amanyela esiliva.+ 19  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi nonke seniye naba njengamanyela amaningi,+ ngakho-ke bhekani nginiqoqela ndawonye phakathi kweJerusalema.+ 20  Njengasekuqoqeleni isiliva nethusi nensimbi+ nomthofu nethini phakathi kwesithando somlilo, ukuze kufuthwe+ ngomlilo ngenjongo yokuba kuncibilike,+ ngiyobaqoqela ndawonye kanjalo ngentukuthelo yami nangokufutheka kwami, futhi ngiyofutha nginenze nincibilike. 21  Ngiyoniqoqela ndawonye nginifuthe ngomlilo wokufutheka kwami,+ nincibilikiswe phakathi kwalo.+ 22  Njengasekuncibilikeni kwesiliva phakathi kwesithando somlilo, niyoncibilika kanjalo phakathi kwalo; niyokwazi ukuthi mina, Jehova, ngikuthululile ukufutheka kwami phezu kwenu.’”+ 23  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 24  “Ndodana yomuntu, yithi kulo, ‘Uyizwe elingahlanzwa, elinganethwa ngosuku lokulahlwa.+ 25  Kukhona uzungu lwabaprofethi balo phakathi kwalo,+ njengengonyama ebhongayo, edwengula inyamazane.+ Bashwabadela umphefumulo.+ Baqhubeka bethatha ingcebo nezinto eziyigugu.+ Bandise abafelokazi balo phakathi kwalo.+ 26  Bona kanye abapristi balo badlovule umthetho wami,+ futhi baqhubeka bengcolisa izindawo zami ezingcwele.+ Abenzanga mahluko+ phakathi kwento engcwele nento evamile,+ ababenzanga abantu bakwazi ukuhlukanisa phakathi kwento engcolile nento ehlanzekile,+ futhi bawafihlile amehlo abo emasabatheni ami,+ ngingcolisiwe phakathi kwabo.+ 27  Izikhulu zalo phakathi kwalo zifana nezimpisi ezidwengula inyamazane ekuchitheni igazi,+ ekubhubhiseni imiphefumulo ngenjongo yokwenza inzuzo engenabulungisa.+ 28  Abaprofethi balo babaphahlekele ngomcako,+ bebabonela embonweni okungekona okungokoqobo+ futhi bebabhulela amanga,+ bethi: “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo,” uJehova ebe engakhulumanga. 29  Abantu bezwe ngokwabo benze iqhinga lokuphamba+ futhi baqhwagile ngokuphanga,+ ohluphekile nompofu bamhlukumezile,+ nomfokazi bamphambile ngaphandle kobulungisa.’+ 30  “‘Ngaqhubeka ngifuna umuntu phakathi kwabo owayezolungisa udonga lwamatshe+ futhi owayezoma esikhaleni+ phambi kwami amele izwe, ukuze ngingalichithi;+ angitholanga muntu. 31  Ngakho ngizothulula isiqalekiso+ sami phezu kwabo. Ngizobaqothula ngomlilo wokufutheka kwami.+ Indlela yabo ngizoyehlisela phezu kwekhanda labo,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi