Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 17:1-24

17  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, yisho imfumbe+ uqambe isaga esibhekiswe endlini ka-Israyeli.+  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ukhozi olukhulu,+ olunamaphiko amakhulu,+ anezimpaphe ezinde, ezigcwele izinsiba, ezimibalabala, lwafika eLebhanoni+ lwathatha isihloko+ somsedari.+  Lwanqampuna isihloko samahlumela awo asemasha lwasiletha ezweni laseKhanani;+ lwasibeka emzini wabahwebi.  Ngaphezu kwalokho, lwathatha enye yembewu yezwe+ lwayifaka ensimini ukuze ibe yimbewu. Njengomnyezane ongasemanzini amaningi,+ lwayibeka njengesihlahla somnyezane.  Yaqala ukuhluma kancane kancane yaba umvini omfushane okhula ukhephuzele,+ othambekele ekuphenduleleni amahlamvu awo ngaphakathi; izimpande zawo zona, zaba ngaphansi kwawo. Ekugcineni yaba ngumvini yaba namahlumela yaveza amagatsha.+  “‘“Kwaba khona olunye ukhozi olukhulu,+ olunamaphiko amakhulu, lunezimpaphe ezinkulu,+ bheka! wona kanye lo mvini welulela kulo izimpande zawo ngokulangazela.+ Futhi welulela amahlamvu awo kulo ukuze luwunisele ngenkasa, kude nezivande lapho wawutshalwe khona.+  Kakade wawusutshalwe kabusha ensimini enhle, ngasemanzini amaningi,+ ukuze uveze amagatsha futhi uthele izithelo, ube umvini omkhulu ngokubabazekayo.  “Wothi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ingabe uyophumelela?+ Ngeke yini othile azisiphule zona kanye izimpande+ zawo enze izithelo zawo zibe maholoholo? Ngeke yini wonke amahlumela awo asanda kukhiwa ome?+ Uyokoma. Ngeke kudingeke uphakanyiswe ususwe ezimpandeni zawo ngengalo enkulu noma ngoquqaba lwabantu. 10  Futhi bheka! nakuba utshalwe kabusha, ingabe uyophumelela? Ngeke yini wome ngokuphelele, njengalapho nje umoya wasempumalanga uwuthinta?+ Uyokoma ezivandeni ohlumele kuzo.”’”+ 11  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 12  “Ngicela uthi endlini edlubulundayo,+ ‘Ingabe empeleni anazi ukuthi lezi zinto zisho ukuthini?’ Wothi, ‘Bheka! Inkosi yaseBhabhiloni yafika eJerusalema yathatha inkosi+ yakhona nezikhulu zakhona yaziletha kuyo eBhabhiloni.+ 13  Ngaphezu kwalokho, yathatha omunye kwabenzalo yasebukhosini+ yenza isivumelwano naye yamfungisa;+ futhi yamuka nabantu abaphambili bezwe,+ 14  ukuze umbuso ube phansi,+ ungakwazi ukuzifukula, ukuze ume ngokugcina isivumelwano sayo.+ 15  Kodwa ekugcineni wadlubulunda+ kuyo ngokuthumela izithunywa zakhe eGibhithe, ukuba limnike amahhashi+ noquqaba lwabantu. Ingabe uyophumelela? Ingabe uyophunyuka, yena owenza lezi zinto, futhi owephule isivumelwano? Ingabe empeleni uyophunyuka?’+ 16  “‘“Kuphila kwami,”+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, “endaweni yenkosi embeke ukuba abe yinkosi lowo owedelela isifungo sayo,+ nowaphula isivumelwano sayo, uyofa ekanye nayo phakathi kweBhabhiloni.+ 17  Ngebutho lempi elikhulu nangebandla eliwuquqaba uFaro ngeke amenze aphumelele empini,+ ngokwakha igoqo lokuvimbezela nangokwakha udonga lokuvimbezela, ukuze anqume imiphefumulo eminingi.+ 18  Wedelele isifungo+ ngokwaphula isivumelwano, bheka! wayenike isandla sakhe+ futhi wenze zonke lezi zinto. Ngeke aphunyuke.”’+ 19  “‘Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Kuphila kwami, ngokuqinisekile isifungo sami asidelele+ nesivumelwano sami asiphulile—ngizosehlisela nokusehlisela phezu kwekhanda lakhe. 20  Ngizokwelulela phezu kwakhe inetha lami, ngokuqinisekile uyobanjwa enetheni lami lokuzingela;+ ngiyomletha eBhabhiloni ngizibeke khona ekwahluleleni kanye naye ngokuqondene nokungathembeki kwakhe enze ngakho kimi.+ 21  Ngokuqondene nabo bonke ababaleki bakhe abakuwo wonke amaviyo akhe, bayowa ngenkemba, futhi abasele bayosabalala kabanzi kuyo yonke imimoya.+ Nina niyokwazi ukuthi mina Jehova, ngikukhulumile.”’+ 22  “‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Mina ngokwami ngiyothatha futhi ngibeke okunye kwesihloko esiphakeme somsedari;+ esihlokweni samahlumela awo ngiyonqampuna elithambile,+ mina ngokwami ngilitshale kabusha phezu kwentaba ende nephakeme.+ 23  Ngiyolitshala kabusha entabeni yokuphakama kuka-Israyeli,+ ngokuqinisekile liyoveza amagatsha lithele izithelo+ libe umsedari omkhulu ngokubabazekayo.+ Ngaphansi kwawo kuyohlala zonke izinyoni zazo zonke izinhlobo zamaphiko; ziyohlala emthunzini wamahlamvu awo.+ 24  Yonke imithi yasendle iyokwazi ukuthi mina Jehova+ ngiwehlisile umuthi ophakeme,+ ngibeké phezulu umuthi ophansi,+ ngomisé umuthi obusemanzi+ ngenza ukuba umuthi owomile uqhakaze. Mina Jehova, ngikhulumile futhi ngikwenzile.”’”+

Imibhalo yaphansi