Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 16:1-63

16  Izwi likaJehova lafika futhi kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, yazisa+ iJerusalema izinto zalo ezinengekayo.+  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo kulo iJerusalema: “Indabuko yakho nenkaba yakho kusezweni lomKhanani.+ Uyihlo kwakungumAmori,+ unyoko engumHetikazi.+  Ngokuqondene nokuzalwa kwakho, ngosuku owazalwa+ ngalo inkaba yakho yayingasikwanga, futhi wawungagezwanga ngamanzi ukuze uhlanzwe, futhi wawungazange neze uhlikihlwe ngosawoti, futhi wawungasongwanga.  Akukho liso elakuhawukela ukuba likwenzele enye yalezi zinto likubonisa ububele,+ kunalokho wawuphonswe endle ngoba umphefumulo wakho wawenyanywa ngosuku lokuzalwa kwakho.  “‘“Ngadlula ngakuwe ngakubona ungqashangqasha egazini lakho, ngathi kuwe usegazini lakho, ‘Qhubeka uphila!’+ yebo, ngathi kuwe usegazini lakho, ‘Qhubeka uphila!’  Ngakwenza uquqaba olukhulu kakhulu njengokuhluma kwensimu ukuze ukhule ube mkhulu+ futhi ungene nomhlobiso omuhle+ kunayo yonke. Womabili amabele akhula aphuhla nezinwele zakho zakhula ngamandla, kuyilapho wawuhamba-ze, unqunu.”’  “‘Ngadlula ngakuwe ngakubona, bheka! isikhathi sakho kwakuyisikhathi sokuboniswa kothando.+ Ngakho ngelulela umphetho wengubo+ yami phezu kwakho ngemboza ubunqunu bakho futhi ngafunga kuwe ngangena esivumelwaneni nawe,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘kanjalo waba ngowami.+  Ngaphezu kwalokho ngakugeza ngamanzi+ ngaliyakaza igazi lakho ngalisusa kuwe futhi ngakugcoba ngamafutha.+ 10  Ngakugqokisa isembatho esifekethisiwe+ ngakugqokisa izicathulo zesikhumba semvu yamanzi+ ngakusonga ngelineni elicolekile+ ngakwemboza ngendwangu ebizayo. 11  Ngaqhubeka ngakuvunulisa ngemihlobiso ngakufaka amasongo+ ezandleni nomgexo+ entanyeni yakho. 12  Ngaphezu kwalokho, ngafaka indandatho yasekhaleni+ ekhaleni lakho namacici ezindlebeni+ zakho nomqhele omuhle ekhanda lakho.+ 13  Wawulokhu uvunula ngegolide nesiliva, isembatho sakho sasiyilineni elicolekile nendwangu ebizayo nengubo efekethisiwe.+ Wadla ufulawa ocolekile noju lwezinyosi namafutha,+ waba muhle kakhulu, kancane kancane wasifanelekela isikhundla sobukhosi.’”+ 14  “‘Waqala ukuba negama eliya phakathi kwezizwe ngenxa yobuhle bakho, ngoba babuphelele ngenxa yobukhazikhazi bami engabubeka phezu kwakho,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 15  “‘Kodwa waqala ukuthembela ebuhleni+ bakho waba yisifebe ngenxa yegama lakho+ waqala nokuthulula izenzo zakho zobufebe kubo bonke abantu abadlulayo;+ baba obabo. 16  Wathatha ezinye zezingubo zakho wazenzela izindawo eziphakemeyo+ zemibala ehlukahlukene wafeba phezu kwazo+—izinto ezinjalo azingeni, futhi akufanele kwenzeke. 17  Futhi wawuthatha izinto zakho ezinhle egolideni lami nasesiliveni lami engangikunike lona+ uzenzele imifanekiso yomuntu wesilisa+ ufebe nayo.+ 18  Wawuthatha izingubo zakho ezifekethisiwe uyemboze ngazo; namafutha ami nempepho yami+ wawukubeka phambi kwayo. 19  Isinkwa sami engangikunike sona—ufulawa ocolekile namafutha noju lwezinyosi engangikunika kona ukuba udle+—naso impela wasibeka phambi kwayo njengephunga elizolisayo,+ futhi kwaqhubeka kwenzeka kanjalo,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.” 20  “‘Wawuthatha amadodana akho namadodakazi akho owawungizalele wona,+ uwenze umhlatshelo kuyo ukuba ashwabadelwe+—azanele yini lezi zenzo zakho zobufebe? 21  Wawuceka amadodana ami,+ futhi wawunikela ngawo kuyo ngokuwadabulisa emlilweni.+ 22  Kuzo zonke izinto zakho ezinengekayo nezenzo zakho zobufebe awuzikhumbulanga izinsuku zobusha bakho lapho wawuhamba-ze, unqunu; ungqashangqasha egazini lakho.+ 23  Kwathi ngemva kwabo bonke ububi bakho (“maye, maye kuwe,”+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova) 24  wazakhela indunduma wazenzela indawo ephakeme kuzo zonke izigcawu.+ 25  Ekuqaleni kwazo zonke izindlela wakha indawo yakho ephakeme+ waqala ukwenza ubuhle bakho baba yinto enengekayo+ wanabalalisela izinyawo zakho kubo bonke abantu abadlulayo,+ wandisa izenzo zakho zobufebe.+ 26  Wafeba namadodana aseGibhithe,+ omakhelwane bakho abanenyama enkulu,+ futhi waqhubeka wenza ubufebe bakho bavama ukuze ungicasule. 27  Bheka! Nakanjani ngizokwelula isandla sami simelane nawe+ futhi ngizosinciphisa isabelo+ sakho ngikunikele esifisweni somphefumulo+ sabesifazane abakuzondayo,+ amadodakazi amaFilisti,+ abesifazane abalulaziwe ngenxa yendlela yakho ngokuqondene nokuziphatha okubi.+ 28  “‘Waqhubeka wafeba namadodana ase-Asiriya ngoba wawunganeliseki,+ ulokhu ufeba nawo, nalapho futhi wanganeliseka. 29  Ngakho waqhubeka wenza ubufebe bakho bavama ngasezweni laseKhanani,+ ngakumaKhaledi;+ nakulokhu awanelisekanga. 30  O yeka indlela engikufuthekele ngayo,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘ngokwenza kwakho zonke lezi zinto, umsebenzi womuntu wesifazane,+ isifebe esiyingqongqo!+ 31  Lapho wakha indunduma yakho ekuqaleni kwazo zonke izindlela futhi wenza indawo yakho ephakeme kuzo zonke izigcawu, nokho awubanga njengesifebe ngokweyisa imali yokuqashwa. 32  Ngokuqondene nomfazi ophingayo, uthatha izihambi esikhundleni somyeni wakhe.+ 33  Zonke izifebe bajwayele ukuzipha isipho,+ kodwa wena—izipho zakho uziphe bonke labo abakukhanukelayo,+ futhi uyabafumbathisa ukuze bangene kuwe bevela nxazonke ezenzweni+ zakho zobufebe. 34  Kuwe kwenzeka okuphambene nalokho okwenzeka kwabanye besifazane ezenzweni zakho zobufebe, futhi abukaze benziwe ubufebe obufana nobakho, ngisho nasekukhipheni kwakho imali yokuqasha kuyilapho wena unganikwanga mali yokukuqasha, ngakho kwenzeka ngendlela ephambene.’ 35  “Ngakho-ke, sifebe,+ yizwa izwi likaJehova.+ 36  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngenxa yokuthi ukukhanuka kwakho kuthululiwe+ futhi ezenzweni zakho zobufebe izitho zakho zangasese+ zembulelwe labo abakukhanukelayo+ nazo zonke izithombe zakho ezinengekayo ezinjengendle,+ ngisho nangegazi lamadodana akho owazinika wona,+ 37  ngakho-ke bheka! ngiqoqela ndawonye bonke labo abakukhanukelayo owawuzijabulisa kubo nabo bonke owawubathanda kanye nabo bonke owawubazonda, ngizobaqoqela ndawonye bamelane nawe bevela nxazonke, ngibambulele izitho zakho zangasese, bazibone zonke izitho zakho zangasese.+ 38  “‘Ngizokwahlulela ngezahlulelo zeziphingikazi+ nabesifazane abachitha igazi,+ futhi ngizokunika igazi lokufutheka nomhawu.+ 39  Ngizokunikela esandleni sabo, ngokuqinisekile bazodiliza indunduma yakho+ nezindawo zakho eziphakeme zizodilizwa ngokuqinisekile,+ futhi bazokuhlubula izingubo zakho+ bathathe izinto zakho ezinhle+ bakushiye uhamba-ze futhi unqunu. 40  Bazoletha ibandla+ ngokumelene nawe bakushaye ngamatshe+ futhi bakubulale ngezinkemba zabo.+ 41  Bazoshisa izindlu zakho ngomlilo+ benze kuwe izenzo zokwahlulela phambi kwamehlo abesifazane abaningi;+ ngizokwenza ukuba upheze ukuba yisifebe,+ futhi ngeke usaphinde ukhiphe imali yokuqasha. 42  Ngizobhodlela ukufutheka kwami kuwe,+ khona-ke umhawu wami uzosuka kuwe;+ ngizohlala ngithule futhi ngeke ngisazizwa ngicasukile.’ 43  “‘Ngenxa yokuthi awuzange uzikhumbule izinsuku zobusha bakho+ futhi wawungibangela ukuyaluza ngenxa yazo zonke lezi zinto,+ nami futhi kulokhu, ngizobeka indlela yakho phezu kwekhanda lakho,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘futhi ngokuqinisekile ngeke uqhube noma yikuphi ukuziphatha okubi kanye nazo zonke izinto zakho ezinengekayo. 44  “‘Bheka! Wonke umuntu osebenzisa isaga+ ngokumelene nawe uyosebenzisa lesi saga, athi: “Indodakazi ifuze unina!”+ 45  Uyindodakazi kanyoko,+ owenyanya umyeni+ wakhe namadodana akhe. Wena ungudadewabo wodadewenu, abenyanya abayeni babo namadodana abo. Unyoko wayengumHetikazi,+ futhi uyihlo wayengumAmori.’”+ 46  “‘Udadewenu omdala yiSamariya+ ngokwalo kanye nemizana yalo engaphansi,+ elihlala ngakwesobunxele sakho, futhi udadewenu omncane kunawe, ohlala ngakwesokunene sakho, yiSodoma+ nemizana yalo engaphansi.+ 47  Awuhambanga ngezindlela zabo, futhi awenzanga ngokuvumelana nezinto zabo ezinengekayo.+ Ngesikhathi esincane kakhulu waqala ukwenza ngendlela echithayo ukwedlula bona kuzo zonke izindlela zakho.+ 48  Kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘iSodoma udadewenu, lona kanye nemizana yalo engaphansi, alenzanga ngokwalokho okwenzile wena, wena nemizana yakho engaphansi.+ 49  Bheka! Yilokhu okwaba yisiphambeko seSodoma udadewenu: Lona nemizana yalo engaphansi libe nokuziqhenya,+ ukusutha yisinkwa+ nokungakhathazeki ngalutho+ lihlezi lingaphazamisekile,+ futhi isandla sohluphekile+ nesompofu alizange lisiqinise.+ 50  Le mizi yaqhubeka izidla+ futhi yenza into enengekayo phambi kwami,+ ekugcineni ngayisusa, njengoba nje ngabona kufanelekile.+ 51  “‘ISamariya lona,+ alenzanga ngisho nengxenye yezono zakho, kodwa wena waqhubeka uzenza zivame izinto zakho ezinengekayo ngaphezu kokuba lenzile, kangangokuthi wenza odadewenu babonakala belungile ngenxa yazo zonke izinto zakho ezinengekayo owazenza.+ 52  Nawe futhi, thwala ukululazeka kwakho lapho kumelwe umele odadewenu. Ngenxa yezono zakho owenza kuzo ngendlela enengekayo ngaphezu kwabo, balungé ngaphezu kwakho.+ Nawe futhi, yiba namahloni uthwale ukuhlazeka kwakho ngokwenza odadewenu babonakale belungile.’ 53  “‘Ngiyobutha abathunjiweyo babo,+ abathunjiweyo beSodoma nabemizana yalo engaphansi, nabathunjiweyo beSamariya nabemizana yalo engaphansi; ngiyobutha futhi abathunjiweyo bakho phakathi kwayo,+ 54  ukuze uthwale ukuhlazeka kwakho;+ futhi uyozizwa uhlazekile kukho konke okwenzile, ngokuthi ubaduduzile.+ 55  Odadewenu, iSodoma nemizana yalo engaphansi, bayobuyela esimweni sabo sangaphambili, neSamariya nemizana yalo engaphansi bayobuyela esimweni sabo sangaphambili, nawe ngokwakho nemizana yakho engaphansi niyobuyela esimweni senu sangaphambili.+ 56  ISodoma udadewenu lalingeyona into efanelekela ukuba kuzwiwe ngayo ivela emlonyeni wakho ngosuku lokuziqhenya kwakho,+ 57  ngaphambi kokuba nobakho ububi buvezwe obala,+ njengasesikhathini sesihlamba samadodakazi aseSiriya+ nesawo wonke ayizungezile, amadodakazi amaFilisti,+ lawo akuphatha ngokukloloda nxazonke.+ 58  Ukuziphatha kwakho okubi+ nezinto zakho ezinengekayo, uzokuthwala wena ngokwakho,’+ kusho uJehova.” 59  “Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Nami ngizokwenza kuwe njengoba nje wenzile,+ ngoba usedelele isifungo ngokuphula isivumelwano sami.+ 60  Mina ngizokhumbula isivumelwano sami nawe ezinsukwini zobusha bakho,+ futhi ngizokumisela isivumelwano esimi kuze kube nini nanini.+ 61  Ngokuqinisekile uyozikhumbula izindlela zakho+ uzizwe uhlazekile lapho wamukela odadewenu, abadala kunawe nabancane kunawe, futhi ngiyokunika bona babe amadodakazi,+ kodwa hhayi ngenxa yesivumelwano sakho.’+ 62  “‘Mina, ngiyomisa isivumelwano sami nawe;+ uyokwazi ukuthi nginguJehova, 63  ukuze ukhumbule futhi empeleni ube namahloni+ futhi ungabe usaba nasizathu sokuvula umlomo wakho+ ngenxa yokuhlazeka kwakho, lapho ngikwenzela isihlawulelo+ ngenxa yakho konke okwenzile,’ kusho eNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi