Hezekeli 15:1-8

15  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, uhluke ngani umvini,+ ihlumela, kuyo yonke eminye imithi ephakathi kwemithi yehlathi?  Kuyathathwa yini kuwo isigxobo sokwenza umsebenzi othile? Noma ingabe abantu bayathatha kuwo isikhonkwane sokulengisa noma yiluphi uhlobo lwesitsha?  Bheka! Kumelwe ufakwe emlilweni ube yinto yokubasela umlilo.+ Umlilo ushwabadela yomibili imikhawulo yawo, namaphakathi nawo kuyahanguka.+ Ingabe ukufanelekele ukusetshenziselwa noma yini?  Bheka! Lapho usaphelele, awusetshenziselwa lutho. Kakhulu kangakanani-ke lapho umlilo usuwushwabadele futhi uhanguka, ingabe usekhona umsebenzi ongasetshenziselwa wona!”+  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Njengomvini phakathi kwemithi yehlathi, engiwunikele emlilweni njengento yokubasela umlilo, ngibanikele kanjalo abakhileyo eJerusalema.+  Futhi ngimise ubuso bami bamelana nabo.+ Baphumile emlilweni, kodwa umlilo uyobashwabadela.+ Niyokwazi ukuthi nginguJehova, lapho ngenza ubuso bami bumelane nabo.’”+  “‘Futhi ngiyokwenza izwe libe yihlane eliyincithakalo,+ ngenxa yokuthi benzé ngokungathembeki,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”

Imibhalo yaphansi