Hezekeli 14:1-23

14  Amadoda avela kubadala bakwa-Israyeli eza kimi ahlala phansi phambi kwami.+  Khona-ke izwi likaJehova lafika kimi, lathi:  “Ndodana yomuntu, la madoda akhuphulelé enhliziyweni yawo izithombe zawo ezinjengendle, nesikhubekiso esibangela isiphambeko sawo asibeké phambi kobuso bawo.+ Ingabe yiwo yini okufanele angibuze nokungibuza?+  Ngakho khuluma nawo uthi kuwo, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Noma ngabe yimuphi umuntu wendlu ka-Israyeli okhuphulela enhliziyweni yakhe izithombe zakhe ezinjengendle+ futhi obeka phambi kobuso bakhe isikhubekiso esibangela isiphambeko sakhe futhi empeleni oza kumprofethi, mina, Jehova, ngiyomphendula kuleyo ndaba ngokobuningi bezithombe zakhe ezinjengendle,+  ngenjongo yokubamba indlu ka-Israyeli ngenhliziyo yayo,+ ngoba izikhiphile kimi ngezithombe zayo ezinjengendle—yona yonke.”’+  “Ngakho-ke yisho kuyo indlu ka-Israyeli uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Buyani nifulathele izithombe zenu ezinjengendle+ niphendule ubuso benu bufulathele zonke izinto ezinengekayo;+  ngoba noma ngabe yimuphi umuntu ovela endlini ka-Israyeli noma ovela kubafokazi abagogobele kwa-Israyeli, ohoxayo ekungilandeleni+ futhi okhuphulela enhliziyweni yakhe izithombe zakhe ezinjengendle futhi abeke phambi kobuso bakhe isikhubekiso esibangela isiphambeko sakhe futhi empeleni oza kumprofethi ukuze azibuzele ngami,+ mina, Jehova, ngiziphendulela yena mina.  Ngiyomisa ubuso bami bumelane nalowo muntu+ ngimbeke abe yisibonakaliso+ nezaga,+ futhi ngiyomnquma phakathi kwabantu bami;+ nina niyokwazi ukuthi nginguJehova.”’+  “‘Futhi ngokuqondene nomprofethi, uma kwenzeka ewulazeka futhi empeleni akhulume izwi, mina Jehova, ngimwulazile lowo mprofethi;+ ngiyokwelulela isandla sami kuye ngimbhuqe phakathi kwabantu bami u-Israyeli.+ 10  Bayothwala isiphambeko sabo.+ Isiphambeko sobuzayo siyofana nesiphambeko somprofethi,+ 11  ukuze abendlu ka-Israyeli bangabe besaduka bayeke ukungilandela+ futhi bangabe besazingcolisa ngazo zonke izeqo zabo. Bayoba abantu bami mina ngibe uNkulunkulu wabo,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”+ 12  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 13  “Ndodana yomuntu, ngokuqondene nezwe, uma kwenzeka lenza isono kimi ngokwenza ngokungathembeki,+ ngiyokwelulela kulo isandla sami ngiliphulele izinduku okulengiswa kuzo izinkwa ezimise okwesongo,+ futhi ngiyothumela phezu kwalo indlala+ nginqume kulo umuntu wasemhlabeni nesilwane esifuywayo.”+ 14  “‘Futhi ukube la madoda amathathu ebekhona kulo, uNowa,+ uDaniyeli+ noJobe,+ wona ngenxa yokulunga+ kwawo abeyowukhulula umphefumulo wawo,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”+ 15  “‘Noma, ukube bengidabulisa izilo zasendle ezweni+ futhi ziliphuce abantwana+ futhi zilenze libe ihlane eliyincithakalo kungadluli muntu ngenxa yalezo zilo zasendle,+ 16  la madoda amathathu ephakathi kwalo, kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘abengeke akhulule madodana namadodakazi; bekuyokhululwa wona, wona kuphela, izwe ngokwalo beliyoba yihlane eliyincithakalo.’”+ 17  “‘Noma, ukube bengiletha inkemba phezu kwalelo zwe,+ futhi ngithi: “Makudabule inkemba ezweni,” futhi empeleni nginqume kulo umuntu wasemhlabeni nesilwane esifuywayo,+ 18  ngisho noma la madoda amathathu ebephakathi kwalo,+ kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘abengeke akhulule madodana namadodakazi, kodwa bekuyokhululwa wona, wona kuphela.’”+ 19  “‘Noma, ukube bengithumela isifo esiwumshayabhuqe phezu kwalelo zwe+ futhi empeleni ngithululele ukufutheka kwami phezu kwalo kanye negazi,+ ukuze nginqume kulo umuntu wasemhlabeni kanye nesilwane esifuywayo, 20  ngisho noma ngabe uNowa,+ uDaniyeli+ noJobe+ bebephakathi kwalo,+ kuphila kwami,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova, ‘bebengeke bakhulule ndodana nandodakazi; bona ngenxa yokulunga kwabo bebeyowukhulula umphefumulo+ wabo.’” 21  “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Kuyoba njalo futhi lapho kuba khona izenzo zami ezine zokwahlulela ezilimazayo+—inkemba nendlala nesilo sasendle esilimazayo nesifo esiwumshayabhuqe+—empeleni engizozithumela phezu kweJerusalema ukuze nginqume kulo umuntu wasemhlabeni nesilwane esifuywayo.+ 22  Kodwa, bheka! ngokuqinisekile kuyosala kulo iqembu eliphunyukile, abakhishwayo.+ Amadodana namadodakazi, nanka! Ayaphuma eza kini, kuyomelwe niyibone indlela yawo nezenzo zawo.+ Ngokuqinisekile niyoduduzwa ngenhlekelele engiyobe ngiyilethe phezu kweJerusalema, yebo konke engiyobe ngikulethe phezu kwalo.’” 23  “‘Ngokuqinisekile ayoniduduza lapho nibona indlela yawo nezenzo zawo; futhi niyokwazi ukuthi ngiyobe ngingakwenzanga ngaphandle kwesizathu lokho okumelwe ngikwenze kulo,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”+

Imibhalo yaphansi