Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Hezekeli 13:1-23

13  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi:  “Ndodana yomuntu, profetha ngokuphathelene nabaprofethi bakwa-Israyeli abaprofethayo,+ uthi kulabo abaprofetha okuvela kweyabo inhliziyo,+ ‘Yizwani izwi likaJehova.+  Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Maye kubaprofethi abayiziphukuphuku,+ abahamba belandela owabo umoya,+ kube kungekho lutho abalubonile!+  Njengezimpungushe ezindaweni ezibhuqiwe benze kanjalo abaprofethi bakho, Israyeli.+  Nina madoda ngeke nikhuphukele ezikhaleni,+ futhi ngeke niyakhele udonga lwamatshe+ indlu ka-Israyeli, ukuze ime empini ngosuku lukaJehova.”+  “Baboné umbono ongelona iqiniso nokubhula okungamanga,+ labo abathi, ‘Usho kanje uJehova,’ kuyilapho uJehova engabathumanga, futhi balinda ukuba kugcwaliseke izwi.+  Akuwona yini umbono ongelona iqiniso lo eniwubonile, nokubhula okungamanga lokhu enikushilo, lapho nithi, ‘Usho kanje uJehova,’ ngibe ngingakhulumanga lutho?”’+  “‘Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “‘Ngenxa yokuthi niye nakhuluma okungelona iqiniso futhi nabona umbono ongamanga, ngakho-ke ngimelene nani,’+ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.”  Isandla sami simelene nabaprofethi ababona umbono ongelona iqiniso nababhula amanga.+ Ngeke baqhubeke beseqenjini labantu bami elisondelene,+ futhi ngeke babhalwe encwadini yokubhalisa yendlu ka-Israyeli,+ futhi ngeke beze enhlabathini yakwa-Israyeli;+ nina bantu niyokwazi ukuthi mina ngiyiNkosi EnguMbusi uJehova,+ 10  ngenxa yokuthi, yebo, ngenxa yokuthi baye badukisa abantu bami, bethi, “Kukhona ukuthula!” kube kungekho ukuthula,+ futhi kukhona owakha udonga oluhlukanisayo, kodwa balucaka ngeze+ labo abalucaka ngomcako.’+ 11  “Yisho kulabo abaluphahleka ngomcako ukuthi luzowa. Ngokuqinisekile kuzofika imvula ekhukhulayo, nani, matshe esichotho, nizowa, futhi ukuvunguza kwezivunguvungu ngokwako kuyobangela ukuqhekeka.+ 12  Futhi, bheka! udonga luzowa. Ngeke yini kushiwo kini madoda ukuthi, ‘Uphi umcako ebeniphahleke+ ngawo?’ 13  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngiyobangela ukuba kuvuke ukuvunguza kwezivunguvungu okunamandla ngokufutheka kwami, ngentukuthelo yami kuyofika imvula ekhukhulayo, futhi ngokufutheka kuyoba khona amatshe esichotho okuqothula.+ 14  Ngiyodiliza udonga eniluphahleke ngomcako ngiluthintanise nomhlabathi, futhi isisekelo salo siyovezwa obala.+ Wona uyokuwa nakanjani, futhi nina niyophela phakathi kwawo; niyokwazi ukuthi nginguJehova.’+ 15  “‘Ngiyokuphelelisa ukufutheka kwami phezu kodonga naphezu kwalabo abaluphahleka ngomcako, futhi ngiyothi kini madoda: “Udonga alusekho, nalabo abaluphahlekayo abasekho,+ 16  abaprofethi bakwa-Israyeli abaprofetha ngeJerusalema nabalibonela umbono wokuthula,+ kube kungekho kuthula,”’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.+ 17  “Kepha wena, ndodana yomuntu, misa ubuso+ bakho bumelane namadodakazi abantu bakini asebenza njengabaprofethikazi+ ngokusuka kweyawo inhliziyo,+ uprofethe ngokumelene nawo. 18  Uthi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Maye kwabesifazane abathungela imichilo kuzo zonke izindololwane nabenza imigubuzelo phezu kwamakhanda abo bonke ubukhulu ukuze bazingele imiphefumulo!+ Ingabe imiphefumulo eniyizingelayo nina besifazane ngeyabantu bami, kuthi eyenu imiphefumulo niyilonde? 19  Ingabe nizongingcolisa kubantu bami ngenxa yemithanyana yebhali nezingcezwana zesinkwa,+ ukuze nibulale imiphefumulo okungafanele ife+ futhi nilonde imiphefumulo okungafanele iphile ngamanga enu kubantu bami, abezwa amanga?”’+ 20  “Ngakho yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Bhekani ngimelene nemichilo yenu nina besifazane, enizingela ngayo imiphefumulo njengokungathi iyizinto ezindizayo, futhi ngiyoyihlwitha ezingalweni zenu ngiyikhulule imiphefumulo eniyizingelayo, imiphefumulo eniyizingela njengokungathi iyizinto ezindizayo.+ 21  Futhi ngiyohlwitha imigubuzelo yenu ngikhulule abantu bami esandleni senu, futhi esandleni senu ngeke besaba yinto ebanjwe ekuzingeleni; niyokwazi ukuthi nginguJehova.+ 22  Ngenxa yokuthi nenze inhliziyo yolungile yadangala ngamanga,+ mina ngibe ngingambangelanga ubuhlungu, nangenxa yokuthi nizenze zaqina+ izandla zomubi ukuze angabuyi endleleni yakhe embi ukuze alondwe,+ 23  ngakho-ke ngeke nina besifazane niqhubeke nibona umbono ongelona iqiniso,+ nokubhula+ ngeke+ nisabhula;+ ngiyobakhulula abantu bami esandleni senu,+ futhi niyokwazi ukuthi nginguJehova.’”+

Imibhalo yaphansi