Hezekeli 11:1-25

11  Umoya+ wangiphakamisa+ wangiyisa esangweni elingasempumalanga lendlu kaJehova elibheke empumalanga,+ futhi bheka! emnyango wesango kwakukhona amadoda angamashumi amabili nanhlanu,+ futhi ngabona phakathi kwawo uJahazaniya indodana ka-Azuri noPhelathiya indodana kaBhenaya, izikhulu zabantu.+  Khona-ke wathi kimi: “Ndodana yomuntu, yiwo lawa amadoda aceba okulimazayo nanikeza iseluleko esibi ngalo muzi;+  athi, ‘Akuseduze yini ukwakhiwa kwezindlu?+ Lo muzi uyimbiza yokupheka enomlomo obanzi,+ thina siyinyama.’  “Ngakho profetha ngokumelene nabo. O profetha, ndodana yomuntu.”+  Khona-ke umoya kaJehova wehlela phezu kwami,+ waqhubeka wathi: “Thana, ‘Yilokhu uJehova akushilo:+ “Nikhulumé iqiniso, yindlu ka-Israyeli; futhi ngokuqondene nezinto ezifika emoyeni wenu, mina ngiyawazi.+  Nibangele ukuba ababuleweyo benu kulo muzi babe baningi, futhi nigcwalise izitaladi zawo ngababuleweyo.”’”+  “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, ‘Ngokuqondene nababuleweyo benu enibabeke phakathi kwawo, bona bayinyama,+ wona uyimbiza yokupheka enomlomo obanzi;+ futhi nina ngokwenu nizokhishwa phakathi kwawo.’”+  “‘Nesabé inkemba,+ ngizoletha inkemba phezu kwenu,’ kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.+  ‘Ngokuqinisekile ngizonikhipha phakathi kwawo ngininikele esandleni sezihambi+ ngenze phezu kwenu izenzo zokwahlulela.+ 10  Nizowa+ ngenkemba. Ngizonahlulela emngceleni wakwa-Israyeli;+ futhi nizokwazi ukuthi nginguJehova.+ 11  Ngeke ube yimbiza yokupheka enomlomo obanzi kini,+ nani ngeke nibe inyama phakathi kwawo. Ngiyonahlulela emngceleni wakwa-Israyeli, 12  futhi niyokwazi ukuthi nginguJehova, ngoba anihambanga ngeziqondiso zami nezahlulelo zami anizenzanga,+ kodwa niye nenza ngokuvumelana nezahlulelo zezizwe ezinizungezile.’”+ 13  Kwathi lapho nje sengiprofethile, uPhelathiya indodana kaBhenaya wafa,+ ngawa ngobuso ngamemeza ngezwi elikhulu+ ngathi: “Maye, Nkosi EnguMbusi Jehova!+ Ingabe uyabaqothula abaseleyo baka-Israyeli?”+ 14  Izwi likaJehova laqhubeka lifika kimi, lithi: 15  “Ndodana yomuntu, ngokuqondene nabafowenu,+ abafowenu, amadoda ahileleke elungelweni lakho lokuhlenga, nayo yonke indlu ka-Israyeli, yonke, yibo abakhileyo eJerusalema abathe kubo, ‘Qhelelani kude noJehova. Lingelethu; izwe linikwe thina ukuba libe ngelethu’;+ 16  ngakho-ke yithi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Nakuba ngibadedisele kude phakathi kwezizwe, futhi ngibahlakazele phakathi kwamazwe,+ nokho ngizoba kubo yindlu engcwele isikhashana phakathi kwalawo mazwe abafike kuwo.”’+ 17  “Ngakho-ke yithi, ‘Yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo: “Ngizoniqoqa futhi ezizweni nginibuthe emazweni enihlakazekele kuwo, ngininike inhlabathi yakwa-Israyeli.+ 18  Ngokuqinisekile bayofika lapho basuse zonke izinengiso zayo nazo zonke izinto zayo ezinengekayo kuyo.+ 19  Ngiyobanika inhliziyo+ eyodwa, ngifake nomoya omusha ngaphakathi kubo;+ futhi ngokuqinisekile ngiyosusa kubo inhliziyo yetshe+ ngibanike inhliziyo yenyama,+ 20  ukuze bahambe ngezimiso zami futhi bagcine izinqumo zami zokwahlulela, bazifeze;+ ngempela babe ngabantu bami+ nami ngibe nguNkulunkulu wabo.”’+ 21  “‘“Kodwa labo abanhliziyo yabo ihamba ezinengisweni zabo nasezintweni zabo ezinengekayo,+ nakanjani ngiyokwehlisela indlela yabo phezu kwekhanda labo,” kusho iNkosi EnguMbusi uJehova.’”+ 22  Amakherubi+ manje aphakamisa amaphiko awo, futhi amasondo ayeseduze kwawo,+ inkazimulo+ kaNkulunkulu ka-Israyeli yayiphezu kwawo, ivela phezulu.+ 23  Inkazimulo kaJehova+ yenyuka isuka phakathi komuzi yama phezu kwentaba+ esempumalanga yomuzi.+ 24  Umoya+ wangiphakamisa+ ekugcineni wangiletha eKhalideya kubantu abadingisiwe,+ embonweni owaba khona ngomoya kaNkulunkulu; futhi umbono engangiwubonile wenyuka wasuka phezu kwami. 25  Ngaqala ukukhuluma kubantu abadingisiwe zonke izinto zikaJehova ayengenze ukuba ngizibone.+

Imibhalo yaphansi