Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hezekeli 10:1-22

10  Ngaqhubeka ngibona, bheka! phezu komkhathi+ owawuphezu kwekhanda lamakherubi kwakukhona okuthile okwakufana netshe lesafire,+ kunjengokubonakala kwesimo sesihlalo sobukhosi,+ kubonakala ngaphezu kwawo.  Wathi endodeni eyembethe ilineni,+ yebo wathi: “Ngena ngaphakathi kwamasondo,+ phakathi ngaphansi kwamakherubi, ugcwalise izinkotho zezandla zakho zombili ngamalahle+ omlilo ovela phakathi kwamakherubi uwajikijele phezu komuzi.”+ Ngakho yangena phambi kwamehlo ami.  Amakherubi ayemi ngakwesokunene sendlu lapho le ndoda ingena, futhi ifu laligcwalisa igceke elingaphakathi.+  Inkazimulo kaJehova+ yakhuphuka isuka emakherubini yaya embundwini wendlu, kancane kancane indlu yagcwala ifu,+ futhi igceke lagcwala ukukhanya kwenkazimulo kaJehova.  Umsindo wamaphiko amakherubi+ wazenza wazwakala egcekeni elingaphandle, njengomsindo kaNkulunkulu uMninimandla onke lapho ekhuluma.+  Kwathi lapho eyala indoda eyembethe ilineni, ethi: “Thatha umlilo phakathi kwamasondo, phakathi kwamakherubi,” yangena yama eceleni kwesondo.  Khona-ke ikherubi lelula isandla salo liphakathi kwamakherubi laselulela emlilweni+ owawuphakathi kwamakherubi+ lawuthwala lawubeka ezinkothweni zezandla zalowo owayembethe ilineni,+ owabe esewuthatha waphuma.  Kwabonakala emakherubini umfanekiso wesandla somuntu wasemhlabeni ngaphansi kwamaphiko+ awo.  Ngaqhubeka ngibona, bheka! kwakukhona amasondo amane eceleni kwamakherubi, isondo elilodwa eceleni kwelinye ikherubi nesondo elilodwa eceleni kwelinye ikherubi,+ ukubonakala kwamasondo kwakunjengokubengezela kwetshe lekhrisolithe. 10  Ngokuqondene nokubonakala kwawo, womane ayefana, njengalapho nje isondo liphakathi kwelinye isondo.+ 11  Lapho ehamba, ayeya ezinhlangothini zawo ezine. Ayengajiki lapho ehamba, ngoba ayeya kuleyo ndawo okubheke kuyo ikhanda. Ayengajiki lapho ehamba.+ 12  Yonke inyama yawo nemihlane yawo nezandla zawo namaphiko awo namasondo awo kwakugcwele amehlo nxazonke.+ Womane ayenamasondo awo. 13  Ngokuqondene namasondo, amenyezwa ezindlebeni zami kwathiwa, “O masondo!” 14  Ngalinye lalinobuso obune.+ Ubuso bokuqala kwakuwubuso bekherubi, ubuso besibili kwakuwubuso bomuntu wasemhlabeni,+ obesithathu kwakuwubuso bengonyama, obesine kwakuwubuso bokhozi.+ 15  Amakherubi ayesukuma+—kwakuyiso leso sidalwa esiphilayo engangisibone emfuleni iKhebari+ 16  futhi lapho amakherubi ehamba, amasondo ayehamba eceleni kwawo;+ lapho amakherubi ephakamisa amaphiko awo ukuba abe phezulu ngaphezu komhlaba, amasondo ayengajiki, yebo amasondo, eceleni kwawo.+ 17  Lapho ema, nawo ayema; futhi lapho ephakama,+ nawo ayephakama kanye nawo, ngoba umoya wesidalwa esiphilayo wawukuwo.+ 18  Inkazimulo+ kaJehova yaphuma isuka embundwini wendlu yama phezu kwamakherubi.+ 19  Manje amakherubi aphakamisa amaphiko awo asuka phezu komhlaba+ phambi kwamehlo ami. Lapho eya phambili, namasondo ayeseduze eceleni kwawo; ama emnyango ongasempumalanga wesango lendlu kaJehova, inkazimulo kaNkulunkulu ka-Israyeli yayiphezu kwawo, ivela ngaphezulu. 20  Yiso lesi sidalwa esiphilayo+ engangisibone ngaphansi kukaNkulunkulu ka-Israyeli emfuleni iKhebari,+ kangangokuba ngazi ukuthi zazingamakherubi. 21  Ngokuqondene nalezi ezine, ngasinye sasinobuso obune+ futhi ngasinye sinamaphiko amane, futhi okwakufana nezandla zomuntu wasemhlabeni kwakungaphansi kwamaphiko azo. 22  Futhi ngokuqondene nesimo sobuso bazo, kwakuwubuso obukubonakala kwabo ngangikubone ngasemfuleni iKhebari, kuyibo kanye.+ Zazihamba yileso naleso siqonde phambili.+

Imibhalo yaphansi