Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Hebheru 7:1-28

7  Ngoba lo Melkhizedeki, inkosi yaseSalema, umpristi kaNkulunkulu oPhezukonke,+ owahlangabeza u-Abrahama ebuya ekubulaleni amakhosi wayesembusisa+  futhi lowo u-Abrahama amhlukanisela okweshumi kwazo zonke izinto,+ okokuqala, ngokuhunyushwa, ‘uyiNkosi Yokulunga,’ bese futhi eba yinkosi yaseSalema,+ okungukuthi, “iNkosi Yokuthula.”  Ngokuba kwakhe ongenayise, ongenanina, ongenalo uhlu lozalo, ongenaso isiqalo sezinsuku+ noma ukuphela kokuphila, kodwa enziwe waba njengeNdodana kaNkulunkulu,+ uhlala engumpristi njalo.+  Bhekani-ke, ukuthi wayemkhulu kangakanani lo muntu owanikwa ngu-Abrahama, inhloko yomkhaya, okweshumi empangweni eyinhloko.+  Yiqiniso, amadoda avela emadodaneni kaLevi+ lawo amukela isikhundla sawo sobupristi anomyalo wokuba aqoqe okweshumi+ kubantu+ ngokoMthetho, okungukuthi, kubafowabo, ngisho noma laba bephume okhalweni luka-Abrahama;+  kodwa umuntu ongekho ohlwini lozalo+ lwabo wathatha okweshumi ku-Abrahama+ futhi wabusisa lowo owayenezithembiso.+  Manje ngaphandle kwanoma yikuphi ukuphikisana, omncane ubusiswa ngomkhulu.+  Futhi kwesinye isimo ngabantu abafayo abamukela okweshumi,+ kodwa kulesi esinye ngothile okufakazwa ngaye ukuthi uyaphila.+  Futhi, uma ngingayisebenzisa le nkulumo, ngo-Abrahama ngisho noLevi owamukela okweshumi uye wakhokha okweshumi, 10  ngoba wayesesokhalweni+ lukakhokho wakhe lapho uMelkhizedeki emhlangabeza.+ 11  Uma-ke, ukuphelela+ ngempela bekutholakala ngobupristi bobuLevi,+ (ngoba abantu banikwa uMthetho uhambisana nalobo bupristi njengesici sawo esivelele,)+ isiphi esinye isidingo esasiyoba khona+ sokuba kuvele omunye umpristi okuthiwa ungokwendlela kaMelkhizedeki+ hhayi ngokwendlela ka-Aroni? 12  Ngoba njengoba ubupristi bushintshwa,+ kuba khona isidingo sokushintsha nomthetho.+ 13  Ngoba umuntu ezishiwo ngokuqondene naye lezi zinto ubeyilungu lesinye isizwe,+ okungekho muntu kuso oke wakhonza e-altare.+ 14  Ngoba kuyakhanya impela ukuthi iNkosi yethu ivele kwaJuda,+ isizwe uMose angakhulumanga lutho ngaso ngokuphathelene nabapristi. 15  Futhi kucace nakakhulu ngokwengeziwe ukuthi kuvela omunye umpristi+ ofana noMelkhizedeki,+ 16  ongabanga umpristi ngokomthetho womyalo oxhomeke enyameni,+ kodwa ngokwamandla okuphila okungenakubhubhiseka,+ 17  ngoba ekufakazeleni lokhu kuthiwa: “Wena ungumpristi kuze kube phakade ngokwendlela kaMelkhizedeki.”+ 18  Khona-ke, ngokuqinisekile kuba khona ukubekelwa eceleni komyalo owandulelayo ngenxa yobuthakathaka+ nokungaphumeleli kwawo.+ 19  Ngoba uMthetho awuphelelisanga lutho,+ kodwa ukungeniswa kwethemba+ elingcono naphezu kwawo, esisondela ngalo kuNkulunkulu,+ yikho okwaphelelisa. 20  Futhi, njengoba nje kwakungengaphandle kwesifungo esifungiwe, 21  (ngoba ngempela kukhona abantu abaye baba abapristi ngaphandle kwesifungo esifungiwe, kodwa kukhona onesifungo esafungwa yiLowo owathi ngokuqondene naye: “UJehova ufungile+ (futhi ngeke azisole), ‘Wena ungumpristi kuze kube phakade,’”)+ 22  kanjalo futhi uJesu nguye onikelwe ukuba abe yisibambiso sesivumelwano esingcono.+ 23  Ngaphezu kwalokho, kwadingeka babe baningi ababa abapristi ngokulandelana+ ngenxa yokuvinjelwa ukufa+ ukuba baqhubeke beyibo, 24  kodwa yena ngenxa yokuqhubeka ephila kuze kube phakade+ ubupristi bakhe abunabo abazolandela esikhundleni. 25  Ngenxa yalokho uyakwazi futhi ukusindisa ngokuphelele labo abasondela kuNkulunkulu ngaye, ngoba uyaphila ngaso sonke isikhathi ukuba abancengele.+ 26  Ngoba umpristi ophakeme njengalona wayesifanele thina,+ othembekile,+ ongenabuqili,+ ongangcolile,+ ohlukanisiwe nezoni,+ futhi oseye waphakama kunamazulu.+ 27  Akadingi, njengalabo bapristi abaphakeme, ukuba anikele nsuku zonke+ ngemihlatshelo, okokuqala ngenxa yezono zakhe siqu+ bese kuba ngenxa yezabantu:+ (ngoba lokhu wakwenza kanye+ kwaba kuphela lapho ezinikela;)+ 28  ngoba uMthetho umisa abantu abanobuthakathaka+ ukuba babe abapristi abaphakeme,+ kodwa izwi lesifungo esifungiwe+ eleza ngemva koMthetho limisa iNdodana, ephelelisiwe+ kuze kube phakade.

Imibhalo yaphansi