Hebheru 4:1-16

4  Ngakho-ke, njengoba sisekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe,+ masesabe ukuthi ngesinye isikhathi omunye wenu angase abonakale esilele kuso.+  Ngoba izindaba ezinhle zimenyezelwe nakithi,+ njengoba nje zimenyezelwe nakubo futhi;+ kodwa izwi elazwakala alibazuzisanga,+ ngoba bona babengahlanganisiwe ukholo+ nalabo abezwa.+  Ngoba thina esibonise ukholo siyangena kulokho kuphumula, njengoba nje eshilo: “Ngakho ngafunga+ ngithukuthele ngathi, ‘Ngeke bangene+ ekuphumuleni kwami,’”+ nakuba imisebenzi yakhe yaphela+ kusukela ekusungulweni kwezwe.+  Ngoba kwenye indawo washo kanje ngokuqondene nosuku lwesikhombisa: “Futhi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe,”+  uyaphinda futhi kule ndawo uthi: “Ngeke bangene ekuphumuleni kwami.”+  Ngakho-ke, njengoba kubasalele abanye ukungena kukho, futhi labo izindaba ezinhle+ ezamenyezelwa kubo kuqala bengazange bangene ngenxa yokungalaleli,+  uphinde aphawule usuku oluthile ngokusho ngemva kwesikhathi eside kangaka ehutsheni likaDavide ukuthi, “Namuhla”; njengoba nje kushiwo ngenhla ukuthi: “Uma nilalela izwi lakhe namuhla,+ ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu.”+  Ngoba uma uJoshuwa+ ayebaholele endaweni yokuphumula,+ ngabe uNkulunkulu kamuva akakhulumanga+ ngokuqondene nolunye usuku.  Ngakho, abantu bakaNkulunkulu basalelwe ukuphumula kwesabatha.+ 10  Ngoba umuntu ongene ekuphumuleni kukaNkulunkulu+ naye ngokwakhe uye waphumula emisebenzini yakhe siqu,+ njengoba nje noNkulunkulu eye waphumula kweyakhe. 11  Ngakho-ke, masenze konke okusemandleni ethu ukuze singene kulokho kuphumula, funa kube khona owela esibonelweni esifanayo sokungalaleli.+ 12  Ngoba izwi+ likaNkulunkulu liyaphila,+ linamandla+ futhi libukhali kunanoma iyiphi inkemba+ esika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kuhlukane umphefumulo+ nomoya,+ amalunga nomnkantsha wawo, futhi liyakwazi ukuqonda imicabango nezinhloso zenhliziyo.+ 13  Futhi akukho ndalo engabonakali emehlweni akhe,+ kodwa zonke izinto zíze futhi zenekwe obala emehlweni alowo esiyolandisa kuye.+ 14  Ngakho-ke, njengoba sinompristi omkhulu ophakeme odabule amazulu,+ uJesu iNdodana kaNkulunkulu,+ masibambelele ekumvumeni kwethu.+ 15  Ngoba lowo esinaye njengompristi ophakeme, akuyena ongenakuzwelana+ nobuthakathaka bethu, kodwa ngovivinyiwe ezicini zonke njengathi, kodwa ongenasono.+ 16  Ngakho-ke, masisondele+ ngenkululeko yokukhuluma+ esihlalweni sobukhosi somusa ongafanelwe, ukuze sizuze isihe futhi sithole umusa ongafanelwe wokusiza ngesikhathi esifanele.+

Imibhalo yaphansi