Hebheru 13:1-25

13  Uthando lwenu lobuzalwane maluqhubeke.+  Ningakukhohlwa ukungenisa izihambi,+ ngoba ngakho abanye, bengazi, babungaza izingelosi.+  Hlalani nibakhumbula labo abasezibophweni zasetilongweni+ njengokungathi niboshwe kanye nabo,+ nalabo abaphathwa kabi,+ njengoba nani ngokwenu nisesemzimbeni.  Umshado mawuhlonishwe yibo bonke, nombhede womshado ungangcoliswa,+ ngoba uNkulunkulu uyozahlulela izifebe neziphingi.+  Indlela yenu yokuphila mayingabi nalo uthando lwemali,+ naneliswe+ izinto ezikhona.+ Ngoba uthé: “Angisoze ngakushiya noma ngikulahle nganoma iyiphi indlela.”+  Ukuze sibe nesibindi+ futhi sithi: “UJehova ungumsizi wami; ngeke ngesabe. Umuntu angangenzani?”+  Khumbulani abaholayo phakathi kwenu,+ abaye bakhuluma izwi likaNkulunkulu kini, futhi njengoba nicabangisisa ngomphumela wokuziphatha kwabo nilingise+ ukholo lwabo.+  UJesu Kristu uyefana izolo nanamuhla, kuze kube phakade.+  Ningathatheki yizimfundiso ezihlukahlukene nezingaziwa;+ ngoba kuhle ngenhliziyo ukuba iqiniswe ngomusa ongafanelwe,+ hhayi ngokudliwayo,+ abangazuzanga ngakho labo abazigcina bematasa ngako. 10  Sine-altare abangenalo igunya lokudla kulo labo abenza inkonzo engcwele etendeni.+ 11  Ngoba izidumbu zalezo zilwane ezigazi lazo lingeniswa umpristi ophakeme endaweni engcwele ngenxa yesono zishiswa ngaphandle kwekamu.+ 12  Ngakho noJesu, ukuze angcwelise+ abantu ngegazi lakhe siqu,+ wahlupheka ngaphandle kwesango.+ 13  Khona-ke, masiphume siye kuye ngaphandle kwekamu, sithwele isihlamba asithwala,+ 14  ngoba asinawo lapha umuzi omiyo,+ kodwa sifuna ngobuqotho lowo ozayo.+ 15  Ngaye masinikele ngaso sonke isikhathi kuNkulunkulu umhlatshelo wokudumisa,+ okuwukuthi, isithelo sezindebe+ ezivuma obala igama lakhe.+ 16  Ngaphezu kwalokho, ningakukhohlwa ukwenza okuhle+ nokupha abanye izinto, ngoba uNkulunkulu ujatshuliswa yimihlatshelo enjalo.+ 17  Lalelani abaholayo phakathi kwenu+ futhi nizithobe,+ ngoba baqapha imiphefumulo yenu njengabayolandisa;+ ukuze lokhu bakwenze ngenjabulo hhayi ngokububula, ngoba lokhu bekuyonilimaza.+ 18  Qhubekani nisithandazela,+ ngoba sithemba ukuthi sinonembeza othembekile, njengoba sifisa ukuziphatha ngokwethembeka ezintweni zonke.+ 19  Kodwa nginikhuthaza ikakhulukazi ukuba nenze lokhu ukuze ngibuyiselwe kini ngokushesha.+ 20  Kwangathi uNkulunkulu wokuthula,+ owanyusa kwabafileyo+ umalusi omkhulu+ wezimvu+ ngegazi lesivumelwano esiphakade,+ iNkosi yethu uJesu, 21  anganihlomisa ngazo zonke izinto ezinhle ukuba nenze intando yakhe, enza kithi ngoJesu Kristu lokho okujabulisayo emehlweni akhe;+ inkazimulo mayibe kuye kuze kube phakade naphakade.+ Amen. 22  Manje ngiyanikhuthaza, bazalwane, ukuba nilibekezelele leli zwi lesikhuthazo, ngoba, ngempela, nginilobelé incwadi ngamazwi ambalwa.+ 23  Phawulani ukuthi ukhululiwe umfowethu uThimothewu,+ engizonibona kanye naye, uma efika ngokushesha impela. 24  Ngikhonzeleni kubo bonke abaholayo+ phakathi kwenu nakubo bonke abangcwele. Abase-Italiya+ bayakhonza kini. 25  Umusa ongafanelwe+ ube nani nonke.

Imibhalo yaphansi