Hebheru 11:1-40

11  Ukholo+ luwukulindelwa okuqinisekisiwe kwezinto ezithenjwayo,+ ukuboniswa okusobala kwezinto ezingokoqobo nakuba zingabonakali.+  Ngoba amadoda asendulo afakazelwa ngalokhu.+  Ngokholo siyaqonda ukuthi izimiso zezinto+ zahlelwa ngezwi likaNkulunkulu,+ kangangokuthi lokho okubonwayo kuvelé ezintweni ezingabonakali.+  Ngokholo u-Abela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo obaluleke kakhulu kunokaKhayini,+ okuwukholo afakazelwa ngalo ukuthi wayelungile, uNkulunkulu efakaza+ ngezipho zakhe; futhi ngalo usakhuluma, nakuba afa.+  Ngokholo u-Enoke+ wadluliswa ukuze angakuboni ukufa, futhi akatholakalanga ndawo ngoba uNkulunkulu wayemdlulisile;+ ngoba ngaphambi kokudluliswa kwakhe wafakazelwa ukuthi wayemjabulisile uNkulunkulu.+  Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokholo+ akwenzeki ukumjabulisa+ ngoba lowo oza kuNkulunkulu kumelwe akholelwe ukuthi ukhona+ nokuthi uba umvuzi+ walabo abamfuna ngobuqotho.+  Ngokholo uNowa,+ ngemva kokunikwa isixwayiso saphezulu sezinto ezingakabonwa,+ wabonisa ukwesaba kokuhlonipha uNkulunkulu wakha umkhumbi+ wokusindisa indlu yakhe; futhi ngalolu kholo walahla izwe,+ waba yindlalifa yokulunga+ okuvumelana nokholo.  Ngokholo u-Abrahama,+ lapho ebizwa, walalela ngokuphuma aye endaweni ayemiselwe ukuyamukela njengefa; waphuma, nakuba ayengazi ukuthi uyaphi.+  Ngokholo wagogobala ezweni lesithembiso njengokungathi kusezweni lesinye isizwe,+ futhi wahlala ematendeni+ no-Isaka+ noJakobe,+ izindlalifa kanye naye zesithembiso esifanayo.+ 10  Ngoba wayelindele umuzi+ onezisekelo zangempela, omakhi nomenzi wawo nguNkulunkulu.+ 11  Ngokholo noSara+ ngokwakhe wathola amandla okukhulelwa inzalo, ngisho nakuba ayesedlulile ebudaleni obumisiwe,+ njengoba ambheka njengothembekile lowo owayethembisile.+ 12  Ngakho futhi kumuntu oyedwa,+ owayesefana nosefile,+ kwazalwa abantwana abangangezinkanyezi zezulu ngobuningi nabangangezihlabathi ezingasogwini lolwandle, abangenakubalwa.+ 13  Bonke laba bafa+ benokholo, nakuba bengakutholanga ukugcwaliseka kwezithembiso,+ kodwa bazibona zikude,+ bazamukela futhi bavuma obala ukuthi bangabafokazi nezakhamuzi zesikhashana ezweni.+ 14  Ngoba labo abasho izinto ezinjalo banikeza ubufakazi bokuthi bafuna ngobuqotho indawo yabo siqu.+ 15  Kodwa nokho, ukuba ngempela baqhubeka bekhumbula leyo ndawo ababephume kuyo,+ babeyoba nalo ithuba lokubuyela.+ 16  Kodwa manje bazama ukufinyelela indawo engcono, okungukuthi, eyasezulwini.+ Ngakho uNkulunkulu akanamahloni ngabo, ukubizwa ngokuthi unguNkulunkulu wabo,+ ngoba ubalungiselele umuzi.+ 17  Ngokholo u-Abrahama, lapho evivinywa,+ kwafana nokuthi usenikele ngo-Isaka, futhi lo muntu obamukele izithembiso ngokuthokoza wazama ukunikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa,+ 18  nakuba kwakuthiwe kuye: “Lokho okuyobizwa ngokuthi ‘yinzalo yakho’ kuyoba khona ngo-Isaka.”+ 19  Kodwa wathi uNkulunkulu uyakwazi ukumvusa ngisho nakwabafileyo;+ futhi ngempela wamamukela evela khona ngendlela engokomfanekiso.+ 20  Ngokholo no-Isaka wabusisa uJakobe+ no-Esawu+ ngokuphathelene nezinto ezizayo. 21  Ngokholo uJakobe, lapho esezokufa,+ wabusisa ngayinye yamadodana kaJosefa+ futhi wakhulekela encike esihlokweni sodondolo lwakhe.+ 22  Ngokholo uJosefa, esezokufa, wakhuluma ngokufuduka+ kwabantwana bakwa-Israyeli; futhi wayala ngokuphathelene namathambo akhe.+ 23  Ngokholo uMose wafihlwa izinyanga ezintathu ngabazali bakhe ngemva kokuzalwa kwakhe,+ ngoba babona ukuthi lo mntwana wayemuhle+ futhi abawesabanga umyalo+ wenkosi. 24  Ngokholo uMose, lapho esekhulile,+ wenqaba ukubizwa ngokuthi indodana yendodakazi kaFaro,+ 25  ekhetha ukuphathwa kabi nabantu bakaNkulunkulu kunokujabula isikhashana esonweni, 26  ngoba wabheka isihlamba+ sikaKristu njengengcebo enkulu kunemicebo yaseGibhithe; ngoba wagxilisa amehlo ekukhokhweni komvuzo.+ 27  Ngokholo washiya iGibhithe,+ kodwa engayesabi intukuthelo yenkosi,+ ngoba waqhubeka egxilile sengathi uyambona Lowo ongabonakali.+ 28  Ngokholo wayegubhe umkhosi wephasika+ wachela negazi,+ ukuze umbhubhisi angawathinti amazibulo abo.+ 29  Ngokholo badabula uLwandle Olubomvu njengokungathi kusezweni elomile,+ kodwa lapho bezama, abaseGibhithe bagwinywa.+ 30  Ngokholo izindonga zaseJeriko zawela phansi ngemva kokuba zizungezwé izinsuku eziyisikhombisa.+ 31  Ngokholo uRahabi+ isifebe akazange ashabalale kanye nalabo abangalalelanga, ngoba wamukela izinhloli ngendlela enokuthula.+ 32  Yikuphi okunye engingakusho? Ngoba isikhathi sizongishiya uma ngiqhubeka ngilandisa ngoGideyoni,+ uBharaki,+ uSamsoni,+ uJefta,+ uDavide+ kanye noSamuweli+ nabanye abaprofethi,+ 33  okwathi ngokholo balwa nemibuso bayinqoba,+ benza ukulunga,+ bathola izithembiso,+ bavala imilomo yezingonyama,+ 34  bamisa amandla omlilo,+ baphunyuka osikweni lwenkemba,+ besesimweni esibuthakathaka benziwa baba namandla,+ baba ngamaqhawe empini,+ bangquzula amabutho ezinye izizwe.+ 35  Abesifazane bamukela abafileyo babo ngovuko;+ kodwa abanye abantu bahlushwa ngoba abafunanga ukwamukela ukukhululwa ngesihlengo esithile, ukuze bazuze uvuko olungcono. 36  Yebo, abanye bathola ukulingwa ngokuhlekwa usulu nangokubhaxabulwa, impela, bathola okungaphezu kwalokho, ngezibopho+ nangamatilongo.+ 37  Bakhandwa ngamatshe,+ baquliswa+ amacala, banqunywa ngokusahwa, bafa+ ngokubulawa ngenkemba, bazulazula bembethe izikhumba zezimvu,+ izikhumba zezimbuzi, beswele,+ besosizini,+ bephethwe kabi;+ 38  futhi izwe lalingabafanele. Bazulazula ezingwadule nasezintabeni nasemihumeni+ nasemiphandwini yomhlaba. 39  Nokho bonke laba, nakuba bafakazelwa ngokholo lwabo, abakutholanga ukugcwaliseka kwesithembiso,+ 40  njengoba uNkulunkulu asibonela+ kusengaphambili okuthile okungcono,+ ukuze bona+ bangenziwa baphelele+ ngaphandle kwethu.+

Imibhalo yaphansi