Hebheru 1:1-14

1  UNkulunkulu, lowo kudala ezikhathini eziningi+ nangezindlela eziningi owakhuluma nokhokho bethu esebenzisa abaprofethi,+  ukhulumé nathi ekupheleni kwalezi zinsuku+ esebenzisa iNdodana,+ ayimisé ukuba ibe yindlalifa yezinto zonke,+ naleyo enzá+ ngayo izimiso zezinto.  Iwukubonakaliswa kwenkazimulo yakhe+ nomfanekiso okuyiwonawona wobuqu bakhe uqobo,+ futhi isekela zonke izinto ngezwi lamandla ayo;+ futhi ngemva kokuba ihlanze izono+ zethu, yahlala phansi ngakwesokunene+ soMkhulu ngokubabazekayo ezindaweni eziphakemeyo.+  Ngakho isiye yaba ngcono kunezingelosi,+ ngezinga lokuthi isiye yazuza njengefa igama+ elihle kakhulu kunelazo.  Ngokwesibonelo, iyiphi ezingelosini ake wathi kuyo: “Wena uyindodana yami; mina, namuhla, mina ngikuzele”?+ Waphinde wathi: “Mina ngokwami ngiyoba uyise, yona ibe yindodana yami”?+  Kodwa lapho ephinda eletha iZibulo lakhe+ emhlabeni owakhiwe, uthi: “Zonke izingelosi+ zikaNkulunkulu mazimkhothamele.”+  Futhi, ebhekisela ezingelosini uthi: “Wenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, nezinceku zakhe ezikhonza umphakathi zibe yilangabi lomlilo.”+  Kodwa ebhekisela eNdodaneni uthi: “UNkulunkulu uyisihlalo sakho sobukhosi kuze kube phakade+ naphakade, futhi intonga yombuso+ wakho iyintonga yobuqotho.+  Wathanda ukulunga, wazonda ukweqa umthetho. Yingakho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, akugcoba+ ngamafutha okwethaba ukudlula abangane bakho.”+ 10  Futhi uthi: “Ekuqaleni, wena Nkosi, wabeka izisekelo zomhlaba, futhi amazulu awumsebenzi wezandla zakho.+ 11  Wona ayoshabalala, kodwa wena uyohlala njalo; ayoguga wonke njengengubo yangaphandle+ nje, 12  futhi uyowasonga njengesambatho,+ njengengubo yangaphandle; ayoguqulwa, kodwa wena ulokhu unjalo, futhi iminyaka yakho ayisoze yaphela.”+ 13  Kodwa iyiphi ezingelosini ake athi ebhekisele kuyo: “Hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho”?+ 14  Aziyona yini zonke imimoya+ enikela inkonzo yomphakathi,+ ethunyelwe ukukhonza ngenxa yalabo abayozuza insindiso njengefa?+

Imibhalo yaphansi