Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Habakuki 3:1-19

3  Umthandazo kaHabakuki umprofethi oyizingoma zokulila:  O Jehova, ngiwuzwile umbiko ngawe.+ O Jehova, sengiyawesaba umsebenzi wakho.+ Kwangathi ungawenza uphile phakathi neminyaka! Kwangathi ungawenza waziwe phakathi neminyaka. Ngesikhathi sokuyaluza, kwangathi ungakhumbula ukubonisa isihe.+  UNkulunkulu ngokwakhe wavela eThemani, yebo oNgcwele wavela eNtabeni iPharanu.+ Seʹla.+ Isithunzi sakhe samboza amazulu;+ umhlaba wagcwala udumo lwakhe.+  Ngokuphathelene nokukhazimula kwakhe, kwaba njengokukhanya nje.+ Wayenemisebe emibili ephuma esandleni sakhe, futhi yilapho amandla akhe ayecashe khona.+  Isifo esiwumshayabhuqe saqhubeka sihamba phambi kwakhe,+ nomkhuhlane ovuthayo wawuphuma ezinyaweni zakhe.+  Wema, ukuze anyakazise umhlaba.+ Wabona, wayesebangela izizwe ukuba ziqhashe.+ Izintaba ezingunaphakade zaphihlizwa;+ amagquma ami kuze kube nini nanini akhothama.+ Izindlela zakudala zingezakhe.  Ngabona amatende aseKushani phansi kwengozi. Izindwangu zamatende zezwe lakwaMidiyani+ zaqala ukuyaluza.+  Ingabe ivuthele imifula Jehova, ingabe intukuthelo yakho ivuthele imifula,+ noma ingabe ukufutheka kwakho kumelene nolwandle?+ Ngoba wagibela amahhashi akho;+ izinqola zakho zaziyinsindiso.+  Umnsalo wakho uyembulwa ube-ze.+ Into eshiwoyo yizifungo zezizwe.+ Seʹla. Waqhekeza umhlaba ngemifula.+ 10  Izintaba zakubona; zaba sebuhlungwini obunzima.+ Ukuduma kwamanzi kwadlula. Utwa lwamanzi lwazwakalisa umsindo walo.+ Lwaphakamisela izandla zalo phezulu. 11  Ilanga—inyanga—kwema,+ endaweni yako yokuhlala ephakeme.+ Imicibisholo yakho yayilokhu iphuma njengokukhanya.+ Umbani womkhonto wakho wanikeza ukukhanya.+ 12  Wadabula emhlabeni ulahla. Wabhula izizwe uthukuthele.+ 13  Waphumela insindiso yabantu bakho,+ ukuba usindise ogcotshiweyo wakho. Wamphihliza waba yizicucu oyinhloko endlini yomubi.+ Kwambulwa isisekelo kwaze kwaba sentanyeni.+ Seʹla. 14  Wayibhoboza+ ngezinduku zayo inhloko yamaqhawe akhe lapho ehamba njengesiphepho ezongihlakaza.+ Ukwethaba kwawo okukhulu kwakunjengokwalabo abaphokophele ukushwabadela ohluphekile endaweni yokucasha.+ 15  Wahamba wadabula ulwandle ngamahhashi akho, wadabula enqwabeni yamanzi amaningi.+ 16  Ngezwa, futhi isisu sami saqala ukuyaluza; izindebe zami zavevezela lapho zizwa lo msindo; amathambo ami aqala ukubola;+ futhi ngayaluza ngisesimweni sami, ukuze ngilulindele buthule usuku losizi,+ ukukhuphukela kwakhe kubantu,+ ukuze abathelekele. 17  Nakuba umkhiwane ungase ungaqhakazi,+ futhi kungabikho sivuno emivinini; nakuba umsebenzi womnqumo empeleni ungase ubhuntshe, namathala ngokwawo engase angakhiqizi kudla;+ nakuba umhlambi wezimvu nezimbuzi ungase empeleni uhlukaniswe nesibaya, futhi kungase kungabikho mhlambi wezinkomo ezibayeni;+ 18  Nokho, mina, ngiyokwethaba ngoJehova ngokwakhe;+ ngiyojabula ngoNkulunkulu wensindiso yami.+ 19  UJehova iNkosi EnguMbusi ungamandla ami;+ uyokwenza izinyawo zami zibe njengezezindluzelekazi,+ futhi uyongenza ngihambe ezindaweni zami eziphakeme.+ Kumqondisi osezinsimbini zami zomculo ezinezintambo.

Imibhalo yaphansi