Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Genesise 9:1-29

9  UNkulunkulu waqhubeka wabusisa uNowa namadodana akhe wathi kubo: “Zalani nande nigcwalise umhlaba.+  Ingebhe nokunesaba okukhulu kuzohlale kukhona kuzo zonke izidalwa eziphilayo zomhlaba nakuzo zonke izidalwa ezindizayo zamazulu, nakukho konke okuhambayo emhlabathini, nakuzo zonke izinhlanzi zolwandle. Manje zinikelwe esandleni senu.+  Zonke izilwane ezihambayo eziphilayo zingaba ukudla kini.+ Njengezimila eziluhlaza, ngininika zona zonke.+  Kuphela inyama enomphefumulo wayo+—igazi layo+—akumelwe niyidle.+  Futhi, ngaphandle kwalokho, igazi lemiphefumulo yenu ngiyolibiza. Ngiyolibiza esandleni sazo zonke izidalwa eziphilayo; futhi esandleni somuntu, esandleni somuntu ngamunye ongumfowabo, ngiyobiza umphefumulo womuntu.+  Noma ngubani ochitha igazi lomuntu, nelakhe igazi liyochithwa umuntu,+ ngoba uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe.  Ngokuqondene nani, zalani nande, nigcwalise umhlaba, nande kuwo.”+  UNkulunkulu wathi kuNowa nasemadodaneni akhe kanye naye:  “Mina, bhekani ngimisa isivumelwano sami+ kanye nani madoda kanye nenzalo yenu ngemva kwenu,+ 10  nayo yonke imiphefumulo ephilayo ekanye nani, ezinyonini, ezilwaneni nakuzo zonke izidalwa eziphilayo zomhlaba kanye nani, kusukela kuzo zonke eziphuma emkhunjini kuya kuzo zonke izidalwa eziphilayo zomhlaba.+ 11  Yebo, ngimisa isivumelwano sami nani: Inyama yonke ngeke iphinde iqedwe ngamanzi kazamcolo, futhi ngeke kuphinde kufike uzamcolo uzochitha umhlaba.”+ 12  Futhi uNkulunkulu wanezela: “Yilesi isibonakaliso+ sesivumelwano engisinikezayo phakathi kwami nani nayo yonke imiphefumulo ephilayo ekanye nani, kuzo zonke izizukulwane kuze kube nini nanini. 13  Ngimisa uthingo lwami+ efwini, futhi luyoba isibonakaliso sesivumelwano phakathi kwami nomhlaba. 14  Kuyothi lapho ngiletha ifu phezu komhlaba, khona-ke ngokuqinisekile uthingo luvele efwini. 15  Ngokuqinisekile ngiyosikhumbula isivumelwano sami+ esiphakathi kwami nani nayo yonke imiphefumulo ephilayo phakathi kwayo yonke inyama;+ futhi amanzi ngeke aphinde abe uzamcolo wokuchitha yonke inyama.+ 16  Uthingo luyovela efwini,+ futhi ngokuqinisekile ngiyolubona ukuze ngikhumbule lesi sivumelwano kuze kube nini nanini+ phakathi kukaNkulunkulu nayo yonke imiphefumulo ephilayo phakathi kwayo yonke inyama ephezu komhlaba.”+ 17  UNkulunkulu waphinda wathi kuNowa: “Yiso lesi isibonakaliso sesivumelwano engisimisa phakathi kwami nayo yonke inyama ephezu komhlaba.”+ 18  Amadodana kaNowa+ aphuma emkhunjini kwakunguShemi noHamu noJafete. Kamuva uHamu wazala uKhanani.+ 19  Laba bobathathu kwakungamadodana kaNowa, futhi bonke abantu bomhlaba basakazeka kabanzi bevela kubo laba.+ 20  Manje uNowa waqala ngokuba ngumlimi+ wayesetshala isivini.+ 21  Futhi waqala ukuphuza iwayini wadakwa,+ ngakho waba nqunu engaphakathi etendeni lakhe. 22  Kamuva uHamu+ uyise kaKhanani wabona ubunqunu bukayise+ watshela abafowabo ababili ngaphandle.+ 23  Khona-ke uShemi noJafete bathatha isiphuku+ basibeka emahlombe abo bobabili bangena phakathi behlehla nyovane. Kanjalo babemboza ubunqunu bukayise, kuyilapho ubuso babo bufulathele, bangabubona ubunqunu bukayise.+ 24  Ekugcineni uNowa waphaphama ewayinini lakhe futhi wazi ngalokho indodana yakhe encane eyayikwenzile kuye. 25  Khona-ke wathi: “Makaqalekiswe uKhanani.+Makabe isigqila sabafowabo+ esiphansi kunazo zonke.” 26  Wanezela:“Makatuswe uJehova,+ uNkulunkulu kaShemi,UKhanani abe isigqila sakhe.+ 27  UNkulunkulu makanike uJafete indawo eyanele,Futhi ahlale ematendeni kaShemi.+UKhanani makabe isigqila sakhe futhi.” 28  UNowa waphila iminyaka engamakhulu amathathu namashumi amahlanu ngemva kukazamcolo.+ 29  Ngakho zizonke izinsuku zikaNowa zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amahlanu wayesefa.+

Imibhalo yaphansi