Dlulela kokuphakathi

Dlulela kuyi-menu yesibili

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

IsiZulu

IBhayibheli Elikuyi-Internet | INGUQULO YEZWE ELISHA YEMIBHALO ENGCWELE

Genesise 7:1-24

7  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuNowa: “Ngena emkhunjini, wena nayo yonke indlu yakho,+ ngoba nguwe engikubone ulungile phambi kwami phakathi kwalesi sizukulwane.+  Kuzo zonke izilwane ezihlanzekile kumelwe uthathe ngasikhombisa uzilethe kuwe, iduna nomngane walo;+ futhi kuzo zonke izilwane ezingahlanzekile uthathe ngazimbili kuphela, iduna nomngane walo;  kanjalo nasezidalweni ezindizayo zamazulu uthathe ngasikhombisa, iduna nensikazi,+ ukuze ulonde inzalo ebusweni bawo wonke umhlaba.+  Ngoba kusele izinsuku eziyisikhombisa nje kuphela nginise imvula+ phezu komhlaba izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane;+ futhi ngizoyiqeda nyá yonke into ekhona engiyenzile ebusweni bomhlaba.”+  UNowa wabe esenza njengakho konke uJehova ayemyale ngakho.  UNowa wayeneminyaka engamakhulu ayisithupha ubudala lapho kufika uzamcolo wamanzi phezu komhlaba.+  Ngakho uNowa wangena emkhunjini, namadodana akhe nomkakhe nabafazi bamadodana akhe kanye naye, engakafiki amanzi kazamcolo.+  Kuzo zonke izilwane ezihlanzekile nakuzo zonke izilwane ezingahlanzekile nakuzo zonke izidalwa ezindizayo nayo yonke into ehamba phezu komhlaba,+  kwangena ngazimbili kuNowa ngaphakathi emkhunjini, iduna nensikazi, njengoba nje uNkulunkulu ayemyalile uNowa. 10  Futhi ezinsukwini eziyisikhombisa kamuva amanzi kazamcolo afika phezu komhlaba. 11  Ngonyaka wamakhulu ayisithupha wokuphila kukaNowa, ngenyanga yesibili, ngosuku lweshumi nesikhombisa lwenyanga, ngalolu suku zonke iziphethu zotwa olukhulu lwamanzi zabhoboka namasango ezikhukhula amazulu avuleka.+ 12  Imvula yana emhlabeni izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane.+ 13  Ngalo kanye lolu suku uNowa wangena emkhunjini, noShemi noHamu noJafete, amadodana kaNowa,+ nomkaNowa nabafazi abathathu bamadodana akhe bangena kanye naye;+ 14  bona nazo zonke izilwane zasendle ngezinhlobo zazo,+ nazo zonke izilwane ezifuywayo ngezinhlobo zazo, nazo zonke izilwane ezihamba emhlabeni ngezinhlobo zazo,+ nazo izidalwa ezindizayo ngezinhlobo zazo,+ zonke izinyoni, zonke izidalwa ezinamaphiko.+ 15  Zazilokhu ziya kuNowa ngaphakathi emkhunjini, ngazimbili, kuzo zonke izinhlobo zenyama okwakukhona kuzo amandla okuphila.+ 16  Futhi lezo ezazingena, iduna nensikazi kuzo zonke izinhlobo zenyama, zangena, njengoba nje uNkulunkulu ayemyalile. Ngemva kwalokho uJehova wavala umnyango ngemva kwakhe.+ 17  Uzamcolo waqhubeka izinsuku ezingamashumi amane phezu komhlaba, futhi amanzi ayelokhu anda, aqala ukuwuthwala umkhumbi, wantanta phezulu ngaphezu komhlaba. 18  Amanzi awusibekela umhlaba futhi ayelokhu anda kakhulu, kodwa umkhumbi waqhubeka uhamba phezu kwamanzi.+ 19  Amanzi awusibekela kakhulu umhlaba kangangokuthi zonke izintaba ezinde ezazingaphansi kwawo wonke amazulu zambozeka.+ 20  Amanzi azisibekela aze afinyelela izingalo eziyishumi nanhlanu nezintaba zambozeka.+ 21  Ngakho yonke inyama eyayihamba phezu komhlaba yaphangalala,+ ezidalweni ezindizayo nasezilwaneni ezifuywayo nasezilweni zasendle nakulo lonke uswebezane olwaluswebezela phezu komhlaba, naso sonke isintu.+ 22  Yonke into okwakukhona emakhaleni ayo umoya wamandla okuphila, okungukuthi, konke okwakusemhlabathini owomile, kwafa.+ 23  Kanjalo waqeda nyá yonke into eyayikhona ebusweni bomhlaba, kusukela kumuntu kuya esilwaneni, kuya esilwaneni esihambayo nasesidalweni esindizayo samazulu, kwaqedwa nyá emhlabeni;+ uNowa kuphela nalabo ababenaye emkhunjini abasinda.+ 24  Amanzi aqhubeka esibekele umhlaba izinsuku eziyikhulu namashumi amahlanu.

Imibhalo yaphansi