Genesise 50:1-26

50  Khona-ke uJosefa wawela phezu kobuso bukayise+ waqhumuka wakhala izinyembezi phezu kwakhe wamanga.+  Ngemva kwalokho uJosefa wayala izinceku zakhe, odokotela, ukuba bagqumise+ uyise. Ngakho odokotela bamgqumisa u-Israyeli,  futhi bathatha izinsuku ezingamashumi amane ezigcwele ngaye, ngoba ngokwesiko babethatha izinsuku ezingako ukugqumisa, futhi amaGibhithe aqhubeka emkhalela izinsuku ezingamashumi ayisikhombisa.+  Ekugcineni zadlula izinsuku zokumkhalela, uJosefa wayesekhuluma nendlu kaFaro, wathi: “Manje, uma ngitholé umusa emehlweni enu,+ ngicela nikhulume ezindlebeni zikaFaro, nithi,  ‘Ubaba wangifungisa,+ wathi: “Bheka! Ngiyafa.+ Kumelwe ungingcwabe+ endaweni yami yokungcwaba engazigubhela yona ezweni laseKhanani.”+ Manje ngiyacela, ngivumele ngikhuphuke ngiyongcwaba ubaba, ngemva kwalokho ngizimisele ukubuya.’”  Ngalokho uFaro wathi: “Khuphuka ungcwabe uyihlo njengoba nje akufungisa.”+  Ngakho uJosefa wakhuphuka wayongcwaba uyise, futhi kwakhuphuka kanye naye zonke izinceku zikaFaro, amadoda amadala+ endlu yakhe nawo wonke amadoda amadala asezweni laseGibhithe,  nabo bonke abendlu kaJosefa nabafowabo nendlu kayise.+ Bashiya abantwana babo abancane nemihlambi yabo yezimvu nemihlambi yabo yezinkomo kuphela ezweni laseGosheni.  Futhi kwakhuphuka kanye naye kokubili izinqola+ nezinkweli zamahhashi, ikamu laba likhulu kakhulu. 10  Khona-ke bafika esibuyeni+ sase-Athadi, elisesifundeni saseJordani,+ babangalasa khona kakhulu nakanzima futhi wagcina imicikilisho yokulilela uyise izinsuku eziyisikhombisa.+ 11  Abakhileyo kulelo zwe, amaKhanani, babona imicikilisho yokulila esibuyeni sase-Athadi, bababaza bathi: “Yisililo esikhulu samaGibhithe!” Yingakho igama layo laqanjwa ngokuthi i-Abela-mizirayimi, esesifundeni saseJordani.+ 12  Amadodana akhe amenzela njengoba nje ayewayalile.+ 13  Ngakho amadodana akhe amthwala amyisa ezweni laseKhanani amngcwaba emhumeni wensimu yaseMakaphela, insimu u-Abrahama ayeyithenge ku-Efroni umHeti ukuba ibe yindawo yakhe yokungcwaba ephambi kwaseMamre.+ 14  Ngemva kwalokho uJosefa wabuyela eGibhithe, yena nabafowabo nabo bonke ababekhuphuke naye beyongcwaba uyise, ngemva kokuba esemngcwabile uyise. 15  Lapho abafowabo bakaJosefa bebona ukuthi uyise wayesefile, baqala ukuthi: “Kungenzeka ukuthi uJosefa ufukamele inzondo ngathi+ futhi uzoqiniseka ukuthi uyasibuyisela ngakho konke okubi esikwenze kuye.”+ 16  Ngakho basho umyalo kuJosefa ngala mazwi: “Uyihlo wakhipha umyalo ngaphambi kokufa kwakhe, wathi, 17  ‘Yilokhu eniyokusho kuJosefa: “Ngiyakuncenga, siza uxolele+ ukuvukela kwabafowenu nesono sabo ngokuthi benzé okubi kuwe.”’+ Manje siza uxolele ukuvukela kwezinceku zikaNkulunkulu kayihlo.”+ UJosefa waqhumuka wakhala izinyembezi lapho bekhuluma naye. 18  Ngemva kwalokho abafowabo beza bawa phansi phambi kwakhe bathi: “Bheka sifana nezigqila kuwe!”+ 19  Khona-ke uJosefa wathi kubo: “Ningesabi, ngoba ngisesikhundleni sikaNkulunkulu yini?+ 20  Nina, naningicabangele okubi. UNkulunkulu wayekucabanga ukuba kube kuhle ngenjongo yokuba enze njengakulolu suku, ukuba alonde abantu abaningi.+ 21  Ngakho manje ningesabi. Mina ngizoqhubeka ngininika ukudla nina nabantwana benu abancane.”+ Kanjalo wabaduduza wabaqinisekisa. 22  UJosefa waqhubeka ehlala eGibhithe, yena nendlu kayise; uJosefa waphila iminyaka eyikhulu neshumi. 23  Futhi uJosefa wabona amadodana ka-Efrayimi esizukulwane sesithathu,+ namadodana kaMakiri,+ indodana kaManase. Azalelwa emadolweni+ kaJosefa. 24  Ekugcineni uJosefa wathi kubafowabo: “Sengiyafa; kodwa ngokuqinisekile uNkulunkulu uyoninaka,+ futhi nakanjani uyonikhuphula anikhiphe kuleli zwe aniyise ezweni afunga ngalo ku-Abrahama, ku-Isaka nakuJakobe.”+ 25  Ngakho uJosefa wawafungisa amadodana ka-Israyeli, wathi: “Nakanjani uNkulunkulu uyoninaka. Ngakho kumelwe nithathe amathambo ami niwakhuphule niwakhiphe lapha.”+ 26  Ngemva kwalokho uJosefa wafa eneminyaka eyikhulu neshumi; bamgqumisa,+ wayesefakwa ebhokisini lokungcwaba eGibhithe.

Imibhalo yaphansi