Genesise 5:1-32

5  Lena yincwadi yomlando ka-Adamu. Mhla uNkulunkulu edala u-Adamu wamenza wafana noNkulunkulu.+  Wabadala kwaba owesilisa nowesifazane.+ Ngemva kwalokho wababusisa futhi wabaqamba ngokuthi aBantu+ ngosuku lokudalwa kwabo.+  U-Adamu waphila iminyaka eyikhulu namashumi amathathu. Wabe esezala indodana efana naye, ewumfanekiso wakhe, wayiqamba ngokuthi uSeti.+  Izinsuku zika-Adamu ngemva kokuzala uSeti zaba amakhulu ayisishiyagalombili. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi.+  Ngakho zizonke izinsuku zika-Adamu aziphila zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi amathathu, wayesefa.+  USeti waphila iminyaka eyikhulu nanhlanu. Wabe esezala u-Enoshe.+  Ngemva kokuzala u-Enoshe, uSeti waphila iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili nesikhombisa. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi.  Ngakho zizonke izinsuku zikaSeti zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye neshumi nambili, wayesefa.  U-Enoshe waphila iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye. Wabe esezala uKhenani.+ 10  Ngemva kokuzala uKhenani u-Enoshe waphila iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili neshumi nanhlanu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 11  Ngakho zizonke izinsuku zika-Enoshe zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye nanhlanu, wayesefa. 12  UKhenani waphila iminyaka engamashumi ayisikhombisa. Wabe esezala uMahalalele.+ 13  Ngemva kokuzala uMahalalele uKhenani waphila iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amane. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 14  Ngakho zizonke izinsuku zikaKhenani zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye neshumi, wayesefa. 15  UMahalalele waphila iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu. Wabe esezala uJarede.+ 16  Ngemva kokuzala uJarede uMahalalele waphila iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi amathathu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 17  Ngakho zizonke izinsuku zikaMahalalele zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili namashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu, wayesefa. 18  UJarede waphila iminyaka eyikhulu namashumi ayisithupha nambili. Wabe esezala u-Enoke.+ 19  Ngemva kokuzala u-Enoke uJarede waphila iminyaka engamakhulu ayisishiyagalombili. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 20  Ngakho zizonke izinsuku zikaJarede zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nambili, wayesefa. 21  U-Enoke waphila iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu. Wabe esezala uMethusela.+ 22  Ngemva kokuzala uMethusela u-Enoke waqhubeka ehamba noNkulunkulu weqiniso iminyaka engamakhulu amathathu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 23  Ngakho zizonke izinsuku zika-Enoke zaba iminyaka engamakhulu amathathu namashumi ayisithupha nanhlanu. 24  U-Enoke waqhubeka ehamba+ noNkulunkulu weqiniso.+ Khona-ke akabange esaba khona, ngoba uNkulunkulu wamthatha.+ 25  UMethusela waphila iminyaka eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa. Wabe esezala uLameka.+ 26  Ngemva kokuzala uLameka, uMethusela waqhubeka ephila iminyaka engamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisishiyagalombili nambili. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 27  Ngakho zizonke izinsuku zikaMethusela zaba iminyaka engamakhulu ayisishiyagalolunye namashumi ayisithupha nesishiyagalolunye, wayesefa. 28  ULameka waphila iminyaka eyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nambili. Wabe esezala indodana. 29  Wayiqamba ngokuthi uNowa,+ ethi: “Lo uzosinika induduzo emsebenzini wethu nasebuhlungwini bezandla zethu ngenxa yomhlabathi uJehova awuqalekisile.”+ 30  Ngemva kokuzala uNowa uLameka waphila iminyaka engamakhulu amahlanu namashumi ayisishiyagalolunye nanhlanu. Phakathi naleso sikhathi wazala amadodana namadodakazi. 31  Ngakho zizonke izinsuku zikaLameka zaba iminyaka engamakhulu ayisikhombisa namashumi ayisikhombisa nesikhombisa, wayesefa. 32  UNowa waba neminyaka engamakhulu amahlanu ubudala. Ngemva kwalokho uNowa wazala uShemi,+ uHamu+ noJafete.+

Imibhalo yaphansi