Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 47:1-31

47  Ngakho uJosefa weza wabika kuFaro wathi:+ “Ubaba nabafowethu nemihlambi yabo yezimvu nemihlambi yabo yezinkomo nakho konke abanakho bafikile bevela ezweni laseKhanani, futhi balapha ezweni laseGosheni.”+  Kulo lonke inani labafowabo wathatha amadoda amahlanu, ukuba awethule kuFaro.+  Khona-ke uFaro wathi kubafowabo: “Uyini umsebenzi wenu?”+ Ngakho bathi kuFaro: “Izinceku zakho zingabelusi bezimvu,+ kokubili thina nawokhokho bethu.”+  Ngemva kwalokho bathi kuFaro: “Sizé ukuzogogobala ezweni,+ ngoba awekho amadlelo omhlambi izinceku zakho ezinawo,+ ngoba indlala inzima ezweni laseKhanani.+ Manje siza uvumele izinceku zakho zihlale ezweni laseGosheni.”+  Khona-ke uFaro wathi kuJosefa: “Uyihlo nabafowenu bezé lapha kuwe.  Izwe laseGibhithe lisesandleni sakho.+ Hlalisa uyihlo nabafowenu engxenyeni yezwe enhle kunazo zonke.+ Mabahlale ezweni laseGosheni,+ futhi uma kukhona obaziyo phakathi kwabo ukuthi bangamadoda anesibindi,+ ubamise ukuba babe izinduna zezinkomo phezu kokungokwami.”+  Khona-ke uJosefa wamngenisa uJakobe uyise wamethula kuFaro, uJakobe wayesembusisa uFaro.+  Manje uFaro wathi kuJakobe: “Zingaki izinsuku zeminyaka yokuphila kwakho?”  Ngakho uJakobe wathi kuFaro: “Izinsuku zeminyaka yokugogobala kwami ziyiminyaka eyikhulu namashumi amathathu.+ Izinsuku zeminyaka yokuphila kwami ziye zaba mbalwa futhi zaba ezicindezelayo,+ futhi azifinyelelanga ezinsukwini zeminyaka yokuphila kobaba ezinsukwini zokugogobala kwabo.”+ 10  Ngemva kwalokho uJakobe wambusisa uFaro wayesephuma phambi kukaFaro.+ 11  Kanjalo uJosefa wamhlalisa uyise nabafowabo wabanika ifa ezweni laseGibhithe, engxenyeni yezwe engcono kunazo zonke, ezweni laseRamesesi,+ njengoba nje uFaro ayeyalile. 12  UJosefa waqhubeka ebanika isinkwa uyise nabafowabo nayo yonke indlu kayise,+ ngokwesibalo sabancane babo.+ 13  Manje kwakungekho sinkwa kulo lonke izwe, ngoba indlala yayinzima kakhulu;+ futhi izwe laseGibhithe nezwe laseKhanani aphelelwa amandla ngenxa yendlala.+ 14  UJosefa waqhubeka eqoqa yonke imali yokusanhlamvu abantu ababekuthenga eyayitholakala ezweni laseGibhithe nasezweni laseKhanani;+ uJosefa wayelokhu eletha le mali endlini kaFaro. 15  Ngemva kwesikhathi yaphela imali ezweni laseGibhithe nasezweni laseKhanani, futhi wonke amaGibhithe eza kuJosefa, ethi: “Sinike isinkwa!+ Kungani kufanele sife phambi kwakho ngoba imali isiphelile?”+ 16  Khona-ke uJosefa wathi: “Khiphani imfuyo yenu ngizoninika isinkwa nisenane ngemfuyo yenu, uma imali isiphelile.” 17  Aletha imfuyo yawo kuJosefa; uJosefa wawanika isinkwa esenana ngamahhashi awo nangemfuyo yezimvu nezimbuzi neyezinkomo nezimbongolo,+ wawanika isinkwa esenana ngayo yonke imfuyo yawo phakathi nalowo nyaka. 18  Kancane kancane waphela lowo nyaka, eza kuye ngonyaka olandelayo ethi kuye: “Ngeke siyifihlele inkosi yami kodwa imali nemfuyo kuphelele enkosini yami.+ Akusasele lutho phambi kwenkosi yami ngaphandle kwemizimba yethu nezwe lethu.+ 19  Kungani kufanele sife phambi kwamehlo+ akho, thina nezwe lethu? Sithenge thina nezwe lethu ngesinkwa,+ thina kanye nezwe lethu sizoba izigqila zikaFaro; futhi sinike imbewu ukuze siphile singafi futhi izwe lethu lingenziwa incithakalo.”+ 20  Kanjalo uJosefa walithengela uFaro+ lonke izwe lamaGibhithe, ngoba amaGibhithe athengisa kwaba yilowo nalowo insimu yakhe, ngoba indlala yayinzima kakhulu kuwo; izwe kwaba ngelikaFaro. 21  Abantu bona, wabasusa wabayisa emizini kusukela komunye umkhawulo wendawo yaseGibhithe kuya komunye.+ 22  Yizwe labapristi kuphela angazange alithenge,+ ngoba izabelo zabapristi zazivela kuFaro futhi babedla izabelo uFaro ayebanika zona.+ Yingakho bengalithengisanga izwe labo.+ 23  Khona-ke uJosefa wathi kubantu: “Bhekani, namuhla nginithengele uFaro nina nezwe lenu. Nansi imbewu, hlwanyelani izwe ngayo.+ 24  Lapho isikhiqizile,+ khona-ke kumelwe ninike uFaro ingxenye yesihlanu,+ kodwa izingxenye ezine kuzoba ezenu zibe imbewu yensimu futhi zibe ukudla kwenu nokwalabo abasezindlini zenu nokwabancane benu ukuba nidle.”+ 25  Ngakho bathi: “Ukulondolozile ukuphila kwethu.+ Masithole umusa emehlweni enkosi yami, sizoba izigqila zikaFaro.”+ 26  UJosefa wakwenza isinqumo kuze kube yilolu suku phezu kwawo wonke umhlaba waseGibhithe ukuba uFaro abe nengxenye yesihlanu. Yizwe labapristi kuphela njengeqembu elihlukile elingazange libe elikaFaro.+ 27  U-Israyeli waqhubeka ehlala ezweni laseGibhithe, ezweni laseGosheni;+ bazinza kulo futhi banda baba baningi kakhulu.+ 28  UJakobe waqhubeka ephila ezweni laseGibhithe iminyaka eyishumi nesikhombisa, kangangokuthi izinsuku zikaJakobe, iminyaka yokuphila kwakhe, zaba iminyaka eyikhulu namashumi amane nesikhombisa.+ 29  Kancane kancane zasondela izinsuku zokuba u-Israyeli afe.+ Ngakho wabiza indodana yakhe uJosefa wathi kuyo: “Manje, uma ngitholé umusa emehlweni akho, ngicela ubeke isandla sakho ngaphansi kwethanga lami,+ futhi kumelwe ungibonise umusa wothando nokwethembeka.+ (Siza, ungangingcwabi eGibhithe.)+ 30  Kumelwe ngilale nawobaba,+ futhi wena kumelwe ungithwale ungikhiphe eGibhithe ungingcwabe ethuneni labo.”+ Ngakho wathi: “Ngiyokwenza ngokuvumelana nezwi lakho.” 31  Khona-ke wathi: “Funga kimi.” Ngakho wafunga kuye.+ U-Israyeli wakhothama ngobuso phezu kwekhanda lombhede.+

Imibhalo yaphansi