Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 46:1-34

46  Ngalokho u-Israyeli nabo bonke ababengabakhe basuka bafika eBheri-sheba,+ wayesenza imihlatshelo kuNkulunkulu kayise u-Isaka.+  Khona-ke uNkulunkulu wakhuluma no-Israyeli emibonweni yasebusuku wathi:+ “Jakobe, Jakobe!” yena wathi: “Ngilapha!”+  Waqhubeka wathi: “NginguNkulunkulu weqiniso,+ uNkulunkulu kayihlo.+ Ungesabi ukwehlela eGibhithe, ngoba lapho ngizokwenza ube isizwe esikhulu.+  Mina ngokwami ngizokwehlela nawe eGibhithe futhi ngizokukhuphula nakanjani;+ futhi uJosefa uzobeka isandla sakhe phezu kwamehlo akho.”+  Ngemva kwalokho uJakobe wakhuphuka waphuma eBheri-sheba, futhi amadodana ka-Israyeli aqhubeka ethutha uJakobe uyise nabancane bawo nawomkawo ngezinqola uFaro ayezithumele ukuba zimthuthe.+  Ngaphezu kwalokho, bathatha nemihlambi yabo nezimpahla zabo, ababekuqongelele ezweni laseKhanani.+ Ekugcineni bafika eGibhithe, uJakobe nayo yonke inzalo yakhe kanye naye.  Wathatha amadodana akhe namadodana amadodana akhe kanye naye, amadodakazi akhe namadodakazi amadodana akhe, yebo yonke inzalo yakhe, kanye naye waya nayo eGibhithe.+  Manje lawa ngamagama amadodana ka-Israyeli aya eGibhithe:+ UJakobe namadodana akhe: Izibulo likaJakobe kwakunguRubeni.+  Amadodana kaRubeni kwakunguHanoki noPhalu noHezironi noKarmi.+ 10  Amadodana kaSimeyoni+ kwakunguJemuweli noJamini no-Ohadi noJakini+ noZohari noShawule+ indodana yowesifazane ongumKhanani. 11  Amadodana kaLevi+ kwakunguGereshoni,+ uKohati+ noMerari.+ 12  Amadodana kaJuda+ kwakungu-Eri+ no-Onani+ noShela+ noPherezi+ noZera.+ Nokho, u-Eri no-Onani bafela ezweni laseKhanani.+ Amadodana kaPherezi kwaba nguHezironi+ noHamule.+ 13  Amadodana ka-Isakare+ kwakunguThola+ noPhuva+ no-Iyobhi noShimroni.+ 14  Amadodana kaZebhuloni+ kwakunguSeredi no-Eloni noJahaliyeli.+ 15  Lawa ngamadodana kaLeya,+ awazalela uJakobe ePhadani-aramu, kanye nendodakazi yakhe uDina.+ Isiyonke imiphefumulo yamadodana neyamadodakazi akhe yayingamashumi amathathu nantathu. 16  Amadodana kaGadi+ kwakunguZifiyoni noHagi, uShuni no-Eziboni, u-Erayi no-Arodi no-Areli.+ 17  Amadodana ka-Asheri+ kwakungu-Imna no-Ishiva no-Ishivi noBheriya,+ kwakukhona noSera udadewabo. Amadodana kaBheriya kwakunguHebhere noMalikhiyeli.+ 18  Lawa ngamadodana kaZilipha,+ lowo uLabani amnika indodakazi yakhe uLeya. Ngokuhamba kwesikhathi wamzalela laba uJakobe: imiphefumulo eyishumi nesithupha. 19  Amadodana kaRaheli,+ umkaJakobe, kwakunguJosefa+ noBhenjamini.+ 20  Ezweni laseGibhithe uJosefa wazalelwa uManase+ no-Efrayimi,+ amzalela bona u-Asinati+ indodakazi kaPotifera umpristi wase-Oni. 21  Amadodana kaBhenjamini kwakunguBhela+ noBhekeri+ no-Ashibheli, uGera+ noNahamani,+ u-Ehi noRoshe, uMuphimi+ noHuphimi+ no-Arida. 22  Lawa ngamadodana kaRaheli azalelwa uJakobe. Isiyonke imiphefumulo yayiyishumi nane. 23  Amadodana kaDani+ kwakunguHushimi.+ 24  Amadodana kaNafetali+ kwakunguJahaziyeli noGuni+ noJezeri noShilemi.+ 25  Lawa ngamadodana kaBhiliha,+ lowo uLabani amnika indodakazi yakhe uRaheli. Ngokuhamba kwesikhathi wamzalela laba uJakobe; isiyonke imiphefumulo yayiyisikhombisa. 26  Yonke imiphefumulo eyeza kuJakobe eGibhithe yileyo eyaphuma ethangeni lakhe,+ ngaphandle kwabafazi bamadodana kaJakobe. Isiyonke imiphefumulo yayingamashumi ayisithupha nesithupha. 27  Amadodana kaJosefa azalelwa wona eGibhithe kwakuyimiphefumulo emibili. Isiyonke imiphefumulo yendlu kaJakobe eyaya eGibhithe yayingamashumi ayisikhombisa.+ 28  Wathumela uJuda+ ngaphambi kwakhe ukuba aye kuJosefa adlulisele ukwaziswa ngaphambi kwakhe eGosheni. Ngemva kwalokho bafika ezweni laseGosheni.+ 29  Khona-ke uJosefa wayala ukuba kulungiswe inqola yakhe wayesekhuphuka eyohlangabeza u-Israyeli uyise eGosheni.+ Lapho eqhamukela kuye wawela entanyeni yakhe ngaso leso sikhathi wakhala izinyembezi entanyeni yakhe ngokuphindaphindiwe.+ 30  Ekugcineni u-Israyeli wathi kuJosefa: “Manje ngiyavuma ukufa,+ njengoba sengibubonile ubuso bakho, njengoba usaphila.” 31  Khona-ke uJosefa wathi kubafowabo nakwabendlu kayise: “Mangikhuphuke ngiyobika kuFaro ngithi kuye,+ ‘Abafowethu nabantu bendlu kababa ababesezweni laseKhanani sebefikile lapha kimi.+ 32  La madoda angabelusi,+ ngoba angabafuyi bemfuyo;+ futhi imihlambi yawo yezimvu nemihlambi yawo yezinkomo nakho konke anakho ezé nako lapha.’+ 33  Kuyothi lapho uFaro enibiza futhi ethi, ‘Uyini umsebenzi wenu?’ 34  nithi, ‘Izinceku zakho bezilokhu zingabafuyi bemfuyo kusukela ebusheni bethu kuze kube manje, kokubili thina nawokhokho bethu,’+ ukuze nihlale ezweni laseGosheni,+ ngoba bonke abelusi bezimvu bayinto enengekayo eGibhithe.”+

Imibhalo yaphansi