Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 45:1-28

45  UJosefa wayengasakwazi ukuzibamba phambi kwabo bonke ababemi ngakuye.+ Ngakho wakhamuluka: “Yalani ukuba kuphume wonke umuntu!” Akekho owama naye lapho uJosefa ezazisa kubafowabo.+  Waphakamisa izwi ekhala,+ kangangokuthi amaGibhithe ezwa nendlu kaFaro yezwa.  Ekugcineni uJosefa wathi kubafowabo: “NginguJosefa. Ingabe ubaba usaphila?” Kodwa abafowabo babengakwazi nhlobo ukumphendula, ngoba babephazamisekile ngenxa yakhe.+  Ngakho uJosefa wathi kubafowabo: “Sondelani kimi, ngiyanicela.” Base besondela. Khona-ke wathi: “NginguJosefa umfowenu, enamthengisa eGibhithe.+  Kodwa manje ningezwa ubuhlungu+ futhi ningazithukutheleli ngokuthi nangithengisa lapha; ngoba uNkulunkulu wangithumela ngaphambi kwenu ukuze kulondolozwe ukuphila.+  Ngoba lona unyaka wesibili wendlala emhlabeni,+ futhi kusasele iminyaka emihlanu okungayikulinywa noma kuvunwe ngayo.+  Ngakho uNkulunkulu wangithumela ngaphambi kwenu ukuze anibekele insali+ emhlabeni futhi anigcine niphila ngokuphunyuka okukhulu.  Ngakho-ke akunina enangithumela lapha,+ kodwa nguNkulunkulu weqiniso, ukuze angimise ngibe ubaba+ kuFaro nenkosi yayo yonke indlu yakhe nokuba ngibe obusa phezu kwalo lonke izwe laseGibhithe.  “Khuphukani masinyane niye kubaba, nithi kuye, ‘Nakhu indodana yakho uJosefa ekushilo: “UNkulunkulu ungimise ukuba ngibe inkosi phezu kwalo lonke elaseGibhithe.+ Yehlela kimi. Ungalibali. 10  Uzohlala ezweni laseGosheni,+ futhi uzoqhubeka useduze kwami, wena namadodana akho namadodana amadodana akho nemihlambi yakho yezimvu nemihlambi yakho yezinkomo nakho konke onakho. 11  Ngizokunika ukudla lapho, ngoba kusasele iminyaka emihlanu yendlala;+ funa wena nendlu yakho nakho konke onakho nibe mpofu.”’ 12  Bhekani, amehlo enu namehlo omfowethu uBhenjamini ayabona ukuthi ngumlomo wami okhuluma nani.+ 13  Ngakho kumelwe nitshele ubaba ngayo yonke inkazimulo yami eGibhithe nangakho konke enikubonile; futhi kumelwe nisheshe nehlisele ubaba lapha.” 14  Khona-ke wawela entanyeni kaBhenjamini umfowabo wakhala, noBhenjamini wakhala entanyeni yakhe.+ 15  Wabe esebanga bonke abafowabo wakhala phezu kwabo,+ ngemva kwalokho abafowabo bakhuluma naye. 16  Lezi zindaba zezwakala endlini kaFaro, kuthiwa: “Kufiké abafowabo bakaJosefa!” Kwaba kuhle emehlweni kaFaro nawezinceku zakhe.+ 17  Ngakho uFaro wathi kuJosefa: “Wothi kubafowenu, ‘Yenzani lokhu: Thwesani izilwane zenu ezithwalayo nihambe ningene ezweni laseKhanani,+ 18  nithathe uyihlo nabezindlu zenu nize lapha kimi, ukuze ngininike okuhle kwezwe laseGibhithe; nidle ingxenye enonile yezwe.+ 19  Nakhu wena oyalwa ngakho:+ “Yenza lokhu: Zithatheleni izinqola+ ezweni laseGibhithe nithathele nabancane benu nomkenu, nigibelise uyihlo kwenye nize lapha.+ 20  Ningalivumeli iso lenu lidabukele impahla yenu,+ ngoba ubuhle balo lonke izwe laseGibhithe bungobenu.”’”+ 21  Ngemva kwalokho amadodana ka-Israyeli enza kanjalo, uJosefa wawanika izinqola ngokwemiyalo kaFaro, wawanika nemiphako+ yendlela. 22  Wanika ngamunye isiphuku sokushintsha,+ kodwa uBhenjamini wamnika izinhlamvu zesiliva ezingamakhulu amathathu neziphuku zokushintsha ezinhlanu.+ 23  Uyise wamthumelela lokhu okulandelayo: izimbongolo eziyishumi ezithwele izinto ezinhle zaseGibhithe nezimbongolokazi eziyishumi ezithwele okusanhlamvu nesinkwa nokokusekela uyise endleleni. 24  Kanjalo wabamukisa abafowabo, bahamba. Nokho, wathi kubo: “Ningathukuthelelani endleleni.”+ 25  Bakhuphuka bephuma eGibhithe ekugcineni bafika ezweni laseKhanani kuJakobe uyise. 26  Khona-ke bambikela, bethi: “UJosefa usaphila, futhi nguye obusa lonke izwe laseGibhithe!”+ Kodwa inhliziyo yakhe yaba ndikindiki, ngoba akabakholelwanga.+ 27  Lapho beqhubeka bekhuluma naye wonke amazwi uJosefa ayewakhulume nabo futhi ebona izinqola uJosefa ayezithumele ukuba zimthwale, umoya kaJakobe uyise waqala ukuvuseleleka.+ 28  Khona-ke u-Israyeli wababaza wathi: “Kwanele! UJosefa indodana yami usaphila! Awu, mangihambe ngiyombona ngaphambi kokuba ngife!”+

Imibhalo yaphansi