Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 43:1-34

43  Indlala yayinzima ezweni.+  Kwathi lapho nje sebekudle bakuqeda okusanhlamvu ababekulande eGibhithe,+ uyise wathi kubo: “Buyelani niyosithengela ukudlana.”+  Khona-ke uJuda wathi kuye:+ “Lowaya muntu wafakaza ngokucacile kithi, wathi, ‘Akumelwe niphinde nibone ubuso bami ngaphandle kokuba umfowenu enani.’+  Uma umthuma umfowethu kanye nathi,+ sizimisele ukwehla siyokuthengela ukudla.  Kodwa uma ungamthumi, ngeke sehle, ngoba lowaya muntu wathi kithi, ‘Akumelwe niphinde nibone ubuso bami ngaphandle kokuba umfowenu enani.’”+  U-Israyeli wathi:+ “Ningilimazeleni ngokutshela lowo muntu ukuthi ninomunye umfowenu?”  Kulokhu bathi: “Lo muntu wabuza ngokuqondile ngathi nezihlobo zethu, wathi, ‘Uyihlo usaphila?+ Ninaye omunye umfowenu?’ futhi samtshela ngokwawo wonke la maqiniso.+ Sasizokwazi ngani ngokuqinisekile ukuthi wayezothi, ‘Yehlisani umfowenu’?”+  Ekugcineni uJuda wathi ku-Israyeli uyise: “Mthume nami umfana,+ ukuze sisuke sihambe futhi siphile singafi,+ thina nawe nabantwana bethu abancane.+  Yimi engizoba isibambiso sakhe.+ Uyibize esandleni sami inhlawulo ngaye.+ Uma ngihluleka ukumbuyisa kuwe ngimethule kuwe, khona-ke ngiyobe ngonile kuwe phakade. 10  Kodwa ukube asilibalanga ngabe sesihambe sabuya manje nakulokhu okwesibili.”+ 11  Ngakho u-Israyeli uyise wathi kubo: “Uma-ke kunjalo,+ yenzani lokhu: Thathani imikhiqizo yezwe emihle kunayo yonke niyithwale ngezitsha zenu nehle nayo ibe yisipho+ kulowo muntu: ibhalsamu+ elincane, uju oluncane,+ ilabhidanu negxolo elinenhlaka,+ amantongomane ephistakhiyo nama-alimondi.+ 12  Futhi, thathani imali ephindwe kabili esandleni senu; imali eyabuyiswa isemlonyeni wamasaka enu niyibuyisele ngesandla senu.+ Mhlawumbe kube yiphutha.+ 13  Thathani umfowenu nisuke, nibuyele kulowo muntu. 14  Kwangathi uNkulunkulu uMninimandla onke anganinika isihawu phambi kwalowo muntu,+ ukuze ngokuqinisekile anikhululele umfowenu omunye kanye noBhenjamini. Kodwa mina, uma kumelwe ngiphucwe abantwana, ngiyokwephucwa!”+ 15  Ngalokho la madoda asithatha lesi sipho, aphatha esandleni sawo imali ephindwe kabili noBhenjamini. Khona-ke asuka ehlela eGibhithe futhi ema phambi kukaJosefa.+ 16  Lapho uJosefa ebona uBhenjamini ekanye nabo, ngaso leso sikhathi wathi endodeni eyayengamele indlu yakhe: “Thatha la madoda uwayise endlini uhlabe izilwane ulungiselele,+ ngoba la madoda azodla nami emini.” 17  Ngokushesha leyo ndoda yenza njengoba nje uJosefa ayeshilo.+ Ngakho le ndoda yawathatha amadoda yawayisa endlini kaJosefa. 18  Kodwa la madoda afikelwa ngukwesaba ngoba eyiswe endlini+ kaJosefa, aqala ukuthi: “Basilethé lapha ukuze basithelekele basihlasele, basenze izigqila thina kanye nezimbongolo zethu ngenxa yemali esabuyela nayo emuva isemasakeni ethu ekuqaleni!”+ 19  Ngakho asondela kule ndoda eyayengamele indlu kaJosefa akhuluma nayo emnyango wendlu, 20  athi: “Uxolo, nkosi yami! Ngokuqinisekile seza lapha ekuqaleni sizothenga ukudla.+ 21  Kodwa okwenzeka ukuthi lapho sifika endaweni yokungenisa+ futhi sivula amasaka ethu, bheka, imali yalowo nalowo wethu yayisemlonyeni wesaka lakhe, imali yethu ngesilinganiso esigcwele. Ngakho singathanda ukuyibuyisa ngezandla zethu.+ 22  Futhi siphethe enye imali ezandleni zethu yokuthenga ukudla. Asazi ngempela ukuthi ubani owafaka imali yethu emasakeni ethu.”+ 23  Khona-ke wathi: “Kulungile. Ningesabi.+ UNkulunkulu wenu noNkulunkulu kayihlo uninike ingcebo emasakeni enu.+ Imali yenu yafika kimi kuqala.” Ngemva kwalokho wabakhiphela uSimeyoni.+ 24  Khona-ke lo muntu wawangenisa endlini kaJosefa la madoda wawanika amanzi ukuze ageze+ izinyawo zawo, wanika izimbongolo zawo ifolishi.+ 25  Abe eselungisa isipho+ esilungisela ukufika kukaJosefa emini, ngoba ayezwile ukuthi ayezosidlela lapho isinkwa.+ 26  Lapho uJosefa engena endlini, asiletha endlini isipho esasisesandleni sawo, awa ngobuso phansi.+ 27  Ngemva kwalokhu wabuza ukuthi ayesaqhuba kahle yini, ethi:+ “Ingabe uyihlo, indoda endala enakhuluma ngayo, usaqhuba kahle? Usaphila?”+ 28  Athi: “Inceku yakho ubaba usaqhuba kahle. Usaphila.” Khona-ke akhothama awa ngobuso.+ 29  Lapho ephakamisa amehlo akhe futhi ebona uBhenjamini umfowabo, indodana kanina,+ waqhubeka wathi: “Ingabe lo ngumfowenu, omncane kunani nonke enakhuluma ngaye kimi?”+ Wayesenezela: “Kwangathi uNkulunkulu angakubonisa umusa+ wakhe, ndodana yami.” 30  Manje uJosefa wayeseshesha, ngoba wavukwa umunyu ngomfowabo,+ kangangokuthi wafuna indawo ayezokhalela kuyo wangena ekamelweni elingaphakathi wakhala izinyembezi.+ 31  Ngemva kwalokho wageza ubuso waphuma wazibamba wayesethi:+ “Bekani ukudla.”+ 32  Babe sebembekela kona yena yedwa nawo bawabekela wodwa namaGibhithe ayedla naye bawabekela wodwa; ngoba amaGibhithe ayengakwazi ukudla ukudla namaHebheru, ngoba lokho kuyinto enengekayo kumaGibhithe.+ 33  Ayehlezi phambi kwakhe, oyizibulo ngokwelungelo lakhe lobuzibulo+ nomncane ngokobuncane bakhe; la madoda ayelokhu ebukana emangele. 34  Wayelokhu ewathumelela izabelo zisuka phambi kwakhe, kodwa ubukhulu besabelo sikaBhenjamini wayebandisa ngokuphindwe kahlanu kunesawo wonke amanye.+ Kanjalo aqhubeka edla lelo dili futhi ephuza kanye naye aze aneliseka.+

Imibhalo yaphansi