Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

OFakazi BakaJehova

Khetha ulimi IsiZulu

Genesise 42:1-38

42  Ekugcineni uJakobe wabona ukuthi kwakukhona okusanhlamvu eGibhithe.+ Khona-ke uJakobe wathi emadodaneni akhe: “Kungani nilokhu nibukana?”  Wanezela wathi: “Bhekani ngizwile ukuthi kukhona okusanhlamvu eGibhithe.+ Yehlelani khona nisithengele khona, ukuze siqhubeke siphila, singafi.”  Ngakho abafowabo+ bakaJosefa abayishumi behla bayothenga okusanhlamvu eGibhithe.  Kodwa uJakobe akamthumelanga uBhenjamini,+ umfowabo kaJosefa, kanye nabanye abafowabo, ngoba wathi: “Funa ehlelwe yingozi afe.”+  Ngakho amadodana ka-Israyeli afika kanye nabanye ababefika bezothenga, ngoba le ndlala yayikhona nasezweni laseKhanani.+  UJosefa nguye owayesesikhundleni sokuphatha ezweni.+ Nguye owayethengisela bonke abantu bomhlaba.+ Ngenxa yalokho abafowabo bakaJosefa beza bakhothama kuye ubuso babo bubheke phansi emhlabathini.+  Lapho uJosefa ebona abafowabo, wabazi ngaso leso sikhathi, kodwa wenza ukuba bangaboni ukuthi nguye.+ Ngakho wakhuluma nabo ngokhahlo wathi kubo: “Nivelaphi?” bona bathi: “Sivela ezweni laseKhanani sizothenga ukudla.”+  Kanjalo uJosefa wababona abafowabo, kodwa bona abambonanga.  Ngokushesha uJosefa wakhumbula amaphupho ayewaphuphile ngokuqondene nabo,+ waqhubeka wathi kubo: “Niyizinhloli! Nizé ukuzobona ubunjalo bezwe!”+ 10  Khona-ke bathi kuye: “Cha, nkosi yami,+ izinceku+ zakho zizé ukuzothenga ukudla. 11  Sonke singamadodana omuntu oyedwa. Singabantu abaqotho. Izinceku zakho azizona izinhloli.”+ 12  Kodwa wathi kubo: “Akunjalo! Nizé ukuzobona ubunjalo bezwe!”+ 13  Khona-ke bathi: “Izinceku zakho ziyizelamani eziyishumi nambili.+ Singamadodana omuntu oyedwa+ ezweni laseKhanani; futhi bheka omncane kunathi sonke unobaba namuhla,+ kanti omunye akasekho.”+ 14  Nokho, uJosefa wathi kubo: “Kunjengoba ngishilo kini, ngithi, ‘Niyizinhloli!’ 15  Nizovivinywa ngalokhu. Kuphila kukaFaro, ngeke niphume lapha ngaphandle kokuba umfowenu omncane eze lapha.+ 16  Thumani oyedwa kini ukuba alande umfowenu ngesikhathi nina niboshiwe, ukuze amazwi enu avivinywe ukuthi ayiqiniso yini kule ndaba yenu.+ Uma kungenjalo, khona-ke, kuphila kukaFaro, niyizinhloli.” 17  Wabe esebavalela ndawonye izinsuku ezintathu. 18  Ngemva kwalokho uJosefa wathi kubo ngosuku lwesithathu: “Yenzani lokhu niphile. Ngiyamesaba+ uNkulunkulu weqiniso. 19  Uma ningabantu abaqotho, oyedwa kubafowenu makagcinwe eboshiwe endlini ebenivalelwe+ kuyo, kodwa nonke nina abanye hambani, thathani okusanhlamvu ukuze nithibe indlala esemizini yenu.+ 20  Khona-ke nizoletha umfowenu omncane kimi, ukuze amazwi enu atholakale ethembekile; ningafi.”+ Base benza kanjalo. 21  Base bethi omunye komunye: “Ngokungangabazeki sinecala ngomfowethu,+ ngoba salubona usizi lomphefumulo wakhe lapho enxusa ububele kithi, kodwa asilalelanga. Yingakho lolu sizi lusehlele.”+ 22  Khona-ke uRubeni wabaphendula, wathi: “Angishongo yini kini ukuthi, ‘Ningoni kumntwana,’ kodwa nangalalela?+ Manje igazi lakhe, bheka liyabizwa.”+ 23  Kepha bona, babengazi ukuthi uJosefa wayelalele, ngoba kwakukhona umhumushi phakathi kwabo. 24  Ngenxa yalokho wabafulathela wakhala.+ Khona-ke wabuyela kubo wakhuluma nabo wayesethatha uSimeyoni+ kubo wambopha phambi kwamehlo abo.+ 25  Ngemva kwalokho uJosefa wanikeza umyalo, base begcwalisa amasaka abo ngokusanhlamvu. Futhi, kwakufanele babuyisele imali yalowo nalowo esakeni+ lakhe babanike nomphako wendlela.+ Ngakho kwenziwa kanjalo kubo. 26  Khona-ke balayisha okusanhlamvu kwabo ezimbongolweni basuka lapho bahamba. 27  Lapho omunye wabo evula isaka lakhe ukuze anike imbongolo yakhe ifolishi endaweni ababengenise kuyo,+ wabona, bheka imali yakhe yayisemlonyeni wesaka lakhe.+ 28  Khona-ke wathi kubafowabo: “Imali yami ibuyisiwe, nansi esakeni lami!” Khona-ke izinhliziyo zabo zashona phansi, kangangokuthi baphendukela komunye nomunye bethuthumela,+ bethi: “Yini le uNkulunkulu asenzé yona?”+ 29  Ekugcineni bafika kuJakobe uyise ezweni laseKhanani bamtshela zonke izinto ezazibehlele, bathi: 30  “Umuntu oyinkosi yezwe ukhulume nathi ngokhahlo,+ njengoba ecabangé ukuthi singabantu abazohlola izwe.+ 31  Kodwa sithe kuye, ‘Singabantu abaqotho.+ Asizona izinhloli. 32  Siyizelamani eziyishumi nambili,+ amadodana kababa.+ Oyedwa akasekho,+ kodwa omncane kunathi sonke ukanye nobaba namuhla ezweni laseKhanani.’+ 33  Kodwa lowaya muntu oyinkosi yezwe uthe kithi,+ ‘Ngizokwazi ngalokhu ukuthi ningabantu abaqotho:+ Oyedwa wabafowenu makasale nami.+ Nina thathani okuthile kokuthiba indlala esemizini yenu, nihambe.+ 34  Nilethe umfowenu omncane kimi, ukuze ngazi ukuthi anizona izinhloli, niqotho. Ngizonibuyisela umfowenu, futhi ningahweba ezweni.’”+ 35  Kwathi lapho bethulula amasaka abo bheka isishuqulu semali salowo nalowo sasisesakeni lakhe. Bona kanye noyise bazibona izishuqulu zabo zemali, futhi bafikelwa ukwesaba. 36  Khona-ke uJakobe uyise wababaza wathi kubo: “Yimina enimephucé abantwana!+ UJosefa akasekho, noSimeyoni akasekho,+ noBhenjamini futhi nizomthatha! Zonke lezi zinto zehlele mina!” 37  Kodwa uRubeni wathi kuyise: “Ungawabulala amadodana ami amabili uma ngingambuyiseli kuwe.+ Mnikele esandleni sami, yimi engizombuyisela kuwe.”+ 38  Nokho, wathi: “Indodana yami ngeke yehle nani, ngoba umfowabo ufile futhi isisele yodwa.+ Uma ingehlelwa yingozi ife endleleni enizoyihamba, khona-ke nakanjani niyokwehlisela izinwele zami ezimpunga eShiyoli+ ngosizi.”

Imibhalo yaphansi